Zobowiązania powstałe po ogłoszeniu upadłości

Postępowanie układowe

Jest to postępowanie umożliwiające zawarcie układu z wierzycielami po sporządzeniu i zatwierdzeniu spisu wierzytelności, które można prowadzić , w uproszczonym trybie, wobec dłużnika niewypłacalnego lub zagrożonego niewypłacalnością o ile suma wierzytelności spornych uprawniających do głosowania nad układem nie przekracza 15% sumy wierzytelności uprawniających do głosowania nad układem.
Zgodnie z art. 227 ustawy Prawo Restrukturyzacyjne (dalej: PrRes) wniosek o otwarcie przyspieszonego postępowania układowego winien zawierać m. in. propozycje układowe wraz ze wstępnym planem restrukturyzacyjnym. Należy spodziewać się, że wielu przedsiębiorców już na tym etapie uzna za uzasadnione skorzystanie z usług doradcy restrukturyzacyjnego. Wydaje się to o tyle słuszne, że dokumenty będą wykorzystywane w dalszym etapie postępowania. Warto podkreślić, że zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt. 4 Ustawy ta sama osoba fizyczna lub prawna może być wybrana dla danego dłużnika doradcą restrukturyzacyjnym.

zobowiązania powstałe-po-ogłoszeniu-upadłości
zobowiazania-powstale-po-ogloszeniu-upadlosci

Zgodnie z art. 38 ust. 1 PrRes sąd w postanowieniu o otwarciu przyspieszonego postępowania układowego (PPU) powołuje nadzorcę sądowego. Kolejny ustęp art. 38 stanowi, że na wniosek dłużnika z dołączoną pisemną zgodą wierzyciela lub wierzycieli mających łącznie więcej niż 30% sumy wierzytelności, sąd powołuje do pełnienia funkcji nadzorcy sądowego osobę fizyczną lub prawną wskazaną przez dłużnika, która spełnia wymogi doradcy restrukturyzacyjnego.
Art. 40 PrRes wskazuje na czynności, które w szczególności wykonuje nadzorca sądowy:

1. Zawiadomienie wierzycieli o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego;
2. Sporządzenie planu restrukturyzacyjnego i spisu wierzytelności;
3. Ocena propozycji układowych, w tym w razie potrzeby, doradztwo w zakresie ich zmiany w celu zapewnienia zgodności z prawem i możliwości ich wykonania, podejmowanie działań w celu złożenia przez wierzycieli możliwie największej liczby ważnych głosów, udział w zgromadzeniu wierzycieli oraz złożenie opinii o możliwości wykonania układu;
4. W przyspieszonym postępowaniu układowym – sporządzenie spisu wierzytelności spornych.

Dodatkowo, zgodnie z art. 26 PrRes nadzorca informuje przedsiębiorcę o dostępnych źródłach finansowania, w tym pomocy publicznej, a także współpracuje z nim w celu uzyskania tego finansowania.

Zgodnie z art. 261 Ustawy, nadzorca sądowy w terminie dwóch tygodni od otwarcia PPU sporządza i przekłada sędziemu – komisarzowi:
1. Plan restrukturyzacyjny uwzględniający propozycje restrukturyzacji przedstawione przez dłużnika;
2. Spis wierzytelności;
3. Spis wierzytelności spornych.
Bardzo ważnym aspektem planu restrukturyzacyjnego jest uwiarygodnienie założonych efektów, co jest związane z zabezpieczeniem jego wykonania, np. pozyskania kredytu, inwestora itd. Stanowi o tym art. 118 Ustawy. W tym zakresie należy dostrzegać rolę nadzorcy sądowego, współdziałającego z dłużnikiem.

zobowiązania-powstale-po-ogloszeniu-upadlosci
zobowiazania-powstale-po-ogloszeniu-upadlosci

Biorąc pod uwagę specyfikę każdego przedsiębiorstwa oraz jego złożoność, konieczne jest sporządzenie wieloaspektowej diagnozy, a następnie koncepcji działań naprawczych z uwzględnieniem rynków, na których ono funkcjonuje. To zadanie winno być zrealizowane na profesjonalnym poziomie. Należy mieć na względzie fakt, że plan restrukturyzacyjny będzie doręczony zgodnie z art. 263 ust. 2 Ustawy wierzycielom, którzy mają udzielić wsparcia. Zgodnie z art. 114 ust. 1 Ustawy nadzorca sądowy przedstawia na zgromadzeniu wierzycieli główne założenia planu restrukturyzacyjnego. Zgodnie z art. 115 Ustawy nadzorca sądowy dostarcza także zgromadzeniu wierzycieli opinię o możliwości wykonania układu. Należy zatem oczekiwać, że plan restrukturyzacyjny będzie sporządzony kompetentnie i będzie obrazować całokształt zjawisk gospodarczych, które doprowadziły do obecnej sytuacji dłużnika oraz program działań naprawczych, które przywrócą jego sprawność biznesową (czyli zdolność do generowania dodatnich przepływów pieniężnych) i w efekcie spłatę zobowiązań wynikających z przyczyn układowych. Dla przedsiębiorstw średnich i dużych plany restrukturyzacji sporządzać będą zapewne spółki handlowe, zatrudniające liczne grono doradców z poszczególnych dziedzin i spełniające wymogi doradcy restrukturyzacyjnego.

Co do zasady dłużnik ma prawo nadal zarządzać przedsiębiorstwem, jednak dokonanie czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu wymagało będzie zgody nadzorcy sądowego. Jeśli jednak spełnione zostaną przesłanki z art. 239 ust. 1 PrRes, (tj. dłużnik naruszy prawo w zakresie sprawowania zarządu, skutkiem czego nastąpi pokrzywdzenie wierzycieli, sposób sprawowania zarządu nie będzie dawał gwarancji wykonania układu lub dłużnik omówi wykonywania poleceń sędziego-komisarza lub nadzorcy sądowego, w szczególności nie dotrzyma terminu złożenia propozycji układowych zgodnych z prawem) Sąd może z urzędu uchylić zarząd dłużnika i wyznaczyć zarządcę.

Z chwilą otwarcia przyspieszonego postępowania układowego mienie przedsiębiorstwa oraz mienie należące do dłużnika wchodzi w skład masy układowej. Jednocześnie jednak dłużnik uzyskuje ochronę swojego majątku przed działaniami wierzycieli, bowiem toczące się postępowania egzekucyjne co do wierzytelności objętych układem ulegają zawieszeniu, a wszczęcie nowego postępowania co do takich wierzytelności jest niedopuszczalne. Dodatkowo, dłużnik może wnioskować o zawieszenie do trzech miesięcy postępowań egzekucyjnych dotyczących wierzytelności nieobjętych układem z mocy prawa, jeśli zostały skierowane do przedmiotu zabezpieczenia niezbędnego do prowadzenia przedsiębiorstwa.

zobowiazania-powstale-po-ogloszeniu-upadlosci

Dlaczego warto wybrać nas?

Profesjonalni
Doradcy

Doradcy restrukturyzacyjni posiadający wiedzę i doświadczenie konsultantów biznesowych, biegłych rewidentów i prawników – co gwarantuje skuteczne działania naprawcze.

29 lat
doświadczenia

DGA Centrum Sanacji Firm S.A. należy do Grupy Kapitałowej DGA działającej na polskim rynku od 29 lat. Grupa Kapitałowa DGA to z jednej strony podmioty doradcze, z drugiej inwestycje kapitałowe z różnorodnych branż.

Kompleksowa
Obsługa

Oferujemy: pozyskiwanie środków pomocowych, zarządzanie projektami, doradztwo przy restrukturyzacjach, szkolenia, doradztwo w zarządzaniu, badania opinii i rynku, usługi audytorskie, zarządzanie kapitałem ludzkim.

Nasz zespół

 • Błażej Piechowiak

  Doradca restrukturyzacyjny - licencja nr 1885

  She is an accomplished business developer. Her skills at creating relationships with clients are...

  view profile
 • Andrzej Głowacki

  Doradca restrukturyzacyjny - licencja nr 689, biegły sądowy przy Sądzie Okręgowym w Poznaniu

  The founder of Consulting WP, he has been the captain of this ship from the beginning and has sailed...

  view profile
 • Iwona Pilarczyk – Smocikowska

  Doradca restrukturyzacyjny - licencja nr 929

  She is an accomplished business developer. Her skills at creating relationships with clients are...

  view profile
 • Anna Szymańska

  Doradca restrukturyzacyjny - licencja nr 688

  She is an accomplished business developer. Her skills at creating relationships with clients are...

  view profile

Ratunek dla zadłużonego przedsiębiorstwa? Spółce grozi upadłość?