Wstępny plan restrukturyzacyjny

Wstępny plan restrukturyzacyjny jest niezbędnym załącznikiem do wniosku o otwarcie przyspieszonego postępowania układowego, postępowania układowego i w postępowaniu sanacyjnym, co wprost wynika z przepisów ustawy Prawo restrukturyzacyjne.

wstępny plan restrukturyzacyjny

Art. 9 tej ustawy określa co powinien zawierać wstępny plan restrukturyzacyjny:

  • analizę przyczyn trudnej sytuacji ekonomicznej dłużnika;
  • wstępny opis i przegląd planowanych środków restrukturyzacyjnych i związanych z nimi kosztów;
  • wstępny harmonogram wdrożenia środków restrukturyzacyjnych.

Przyczyny trudnej sytuacji ekonomicznej dłużnika

W pierwszej części wstępnego planu restrukturyzacyjnego konieczny jest opis przedsiębiorstwa dłużnika. Status prawny, profil działalności, kluczowi dostawcy i odbiorcy, liczba zatrudnionych oraz informacje o zdolnościach produkcyjnych przedsiębiorstwa dłużnika – to kluczowe dane, które winny znaleźć się we wprowadzeniu. Informacja o przyszłym stanie podaży oferty ze strony konkurentów oraz zapotrzebowania ze strony klientów z uwzględnieniem profilu prowadzonej działalności gospodarczej umożliwia interesariuszowi ocenić sytuację. Opis przedsiębiorstwa dłużnika wraz ze wskazaniem na jego mocne i słabe strony, pozwała na podjęcie działań dla przeprowadzenia procedury restrukturyzacyjnej.

Przyczyny trudnej sytuacji ekonomicznej muszą być przedstawione obiektywnie z uwzględnieniem zarówno przyczyn zewnętrznych i wewnętrznych.

Wstępny opis i przegląd planowanych środków restrukturyzacyjnych

Zadaniem postępowania restrukturyzacyjnego jest zażegnanie kryzysu. Na etapie składania wniosku o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego zawiera się wstępny opis środków restrukturyzacyjnych.

W zależności od stadium, głębokości i trwałości symptomów kryzysu można rozważać wykorzystanie dostępnego kapitału, pozyskanego w drodze sprzedaży zbędnych aktywów. Można planować przeprowadzenie redukcji zatrudnienia oraz działań związanych z płynnością finansową przedsiębiorstwa (pożyczka, faktoring, leasing zwrotny, itd.). Z innych źródeł finansowania można brać pod uwagę wsparcie ze strony udziałowców, wnioskowanej pomocy publicznej lub ze strony instytucji finansowych, w szczególności banków. Gama potencjalnych działań jest szeroka, natomiast aktywność w zakresie wykorzystania dostępnego kapitału musi być widoczna dla interesariuszy, gdyż jego niedobór jest jedną z przyczyn porażek działań naprawczych.

Podmioty kreujące i oceniające przedsiębiorstwo, (Źródło: prof. E. Urbanowska-Sojkin, 2003, s.14)

Podmioty kreujące i oceniające przedsiębiorstwo, (Źródło: prof. E. Urbanowska-Sojkin, 2003, s.14)

Powyższy diagram podkreśla liczne grono interesariuszy powiązanych z przedsiębiorstwem, które funkcjonuje w środowisku konkurencyjnym, dla którego czynnikiem sukcesu jest sprawność działania. Wyznacznikami, które umożliwiają przezwyciężenie kryzysu są:

  • Efektywne zespoły pracowników.
  • Stałe powiązania z dostawcami i odbiorcami.
  • Uzyskanie przewagi konkurencyjnej wobec podmiotów oferujących takie same lub zbliżone produkty lub usługi.
  • Stabilna współpraca z bankami, administracją i instytucjami wsparcia biznesu.

Wstępny harmonogram wdrożenia środków restrukturyzacyjnych

Planowanej gamie środków restrukturyzacyjnych musi towarzyszyć wstępny harmonogram, wskazanie źródeł finansowania i planowany poziom kosztów. Istotne znaczenie ma ostateczny termin wdrożenia, co wiąże się z wyborem jednego z trzech postępowań restrukturyzacyjnych. W postępowaniu sanacyjnym – ostateczny termin wdrożenia będzie wynosił co najmniej 6-12 miesięcy, dla przyśpieszonego postępowania układowego to może być 2-4 miesiące. Kluczowe znaczenie ma brak pokrzywdzenia wierzycieli.

wstępny plan restrukturyzacyjny

Problemy w przyspieszonym postępowaniu układowym

Do końca 2019 roku przedsiębiorcy preferowali otwarcie przyspieszonego postępowania układowego. Zainteresowanie właśnie tym postępowaniem wynikało z bardzo krótkiego, zapisanego w art. 232 ust. 2 ustawy Prawo restrukturyzacyjne terminu rozpoznania wniosku przez Sąd. Tydzień dla przedsiębiorstwa dłużnika to w pełni akceptowalny okres czasu.

Sporządzenie wniosku o otwarcie przyspieszonego postępowania układowego nie jest łatwe. Ustawodawca w art. 227 ust. 1 ustawy Prawo restrukturyzacyjne określił, że we wniosku winny być zawarte propozycje układowe wraz ze wstępnym planem restrukturyzacyjnym. Istotny punkt wstępnego planu restrukturyzacyjnego to koszty wdrożenia planowanych środków restrukturyzacyjnych. Opracowanie tych trzech zagadnień wymaga doświadczenie i przedsiębiorca “w tarapatach” powinien rozważyć zatrudnienie licencjonowanego doradcę restrukturyzacyjnego.

Uproszczone postępowanie o zatwierdzenie układu

Począwszy od połowy 2020 roku najbardziej “popularne” jest uproszczone postępowanie o zatwierdzenie układu.

Wybór rodzaju postępowania jest związany z samodzielnością przedsiębiorcy w podejmowaniu decyzji o otwarciu tego postępowania. Nie jest wymagany plan restrukturyzacyjny, a wraz z podpisaniem umowy z licencjonowanym doradcą restrukturyzacyjnym może być dostarczony spis wierzytelności.

Zgodnie z przepisami, które będą obowiązywać od 1 grudnia 2021 roku poza wyżej wymienionym spisem będzie musiał być opracowany wstępny plan restrukturyzacyjny, który będzie załążkiem właściwego planu restrukturyzacyjnego.

Podsumowanie

Zasadność wniosku restrukturyzacyjnego musi wynikać z lektury wstępnego planu restrukturyzacyjnego. Położenie nacisku na analizę przyczyn kryzysu dłużnika i informacja o celu finansowania restrukturyzacji uwiarygodniają wniosek o otwarcie przyspieszonego postępowania układowego, postępowania układowego lub postępowania sanacyjnego.

W dokumencie należy zawrzeć nazwiska autorów, w tym licencjonowanych doradców restrukturyzacyjnych o ile wstępny plan restrukturyzacyjny nie był sporządzony wyłącznie przez przedsiębiorcę.

 

Andrzej Głowacki

doradca restrukturyzacyjny

 

stan prawny na 27.07.2021 r.

Serdecznie zapraszamy do kontaktu firmy rozważające przeprowadzenie restrukturyzacji firmy:

kontakt@dgakancelaria.pl 61 643 51 00

Ta strona korzysta z plików cookie w celu poprawienia komfortu jej przeglądania.