Kontakt

  Dzień dobry,
  Zapraszamy do kontaktu przedsiębiorstwa w sytuacji kryzysowej!
  Zapewniamy pełną dyskrecję
  Zespół DGA Kancelaria

  Wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej

  Wniosek o upadłość konsumencką

  Zgodnie z ustawą Prawo upadłościowe, osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej może:

  • złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości,
  • złożyć wniosek o otwarcie postępowania o zawarcie układu na zgromadzeniu wierzycieli.

  Art. 49125 ust. 2 ustawy mówi, że Sąd może skierować dłużnika do postępowania o zatwierdzenie układu na zgromadzeniu wierzycieli, chyba, że dłużnik we wniosku o ogłoszenie upadłości złożył oświadczenie, że nie wyraża zgody na udział w postępowaniu o zawarcie układu na zgromadzeniu wierzycieli.

  wniosek o upadłość konsumencką

  WNIOSEK DŁUŻNIKA

  Wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej jest formularzem dostępnym na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości. Kluczowe informacje, które dłużnik jest zobowiązany przedstawić są następujące:

  1 Dane teleadresowe dłużnika.

  2 Miejsce zamieszkania.

  3 Aktualny i zupełny wykaz majątku z szacunkową wyceną, w tym:

  • składniki majątku,
  • należności,
  • spis wierzytelności, w tym spornych,
  • informacje o osiągniętych przychodach,
  • informacje o kosztach ponoszonych przez dłużnika,
  • informacje o czynnościach prawnych dokonanych przez dłużnika w ostatnich 12 miesiącach.

  4 Uzasadnienie wniosku.

  5 Dowody potwierdzające okoliczności wskazane we wniosku.

  6 Załączniki dokumentujące aktualny stan.

  Wniosek o ogłoszenie upadłości można składać raz na 10 lat. Należy mieć na względzie zapis ustawy, który mówi, że Sąd może oddalić wniosek o ogłoszenie upadłości, jeżeli dłużnik doprowadził do swojej niewypłacalności lub istotnie zwiększył jej stopień umyślnie lub na skutek rażącego niedbalstwa. Druga istotna przyczyna oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości to podanie przez dłużnika we wniosku danych niezgodnych z prawdą lub niepełnych.

  OGŁOSZENIE UPADŁOŚCI KONSUMENCKIEJ

  Upadłość konsumencka to droga do oddłużenia dłużnika – osoby fizycznej nie prowadzącej działalności gospodarczej i przynajmniej częściowe zaspokojenie wierzycieli.

  W postanowieniu o ogłoszenie upadłości, Sąd zawiera następujące informacje:

  • dane dłużnika,
  • wyznaczenie syndyka,
  • wezwanie wierzycieli do zgłoszenia wierzytelności na adres syndyka w terminie 30 dni od ukazania się obwieszczenia,
  • wskazanie w jakim trybie będzie prowadzone postępowanie.

  Od 24 marca 2020r. obowiązują zasadniczo dwa tryby postępowania o ogłoszenie upadłości.

  Pierwszy tryb dotyczy dłużników o niewielkim majątku, dla których często nie jest sporządzany plan podziału przychodów z tytułu sprzedaży majątku.

  Drugi tryb dotyczy dłużników dysponujących znacznym majątkiem, istotną liczbą wierzycieli lub gdy przewiduje się skomplikowany przebieg postępowania upadłościowego.

  dga wniosek o upadłość konsumencką