Wniosek o upadłość firmy

Zgodnie z ustawą Prawo upadłościowe, dłużnik jest zobowiązany, nie później niż w terminie trzydziestu dni od dnia, w którym wystąpiła podstawa do ogłoszenia upadłości, zgłosić w Sądzie wniosek o ogłoszenie upadłości.

PRAWO UPADŁOŚCIOWE A OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA WNIOSKU

Wniosek o ogłoszenie upadłości składa dłużnik, czyli przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą. Art. 21 ust. 2 ustawy jeżeli dłużnikiem jest osoba prawna albo inna jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną. Obowiązek złożenia do sądu wniosku o ogłoszenie upadłości spoczywa na każdym, kto na podstawie ustawy, umowy spółki lub statutu ma prawo prowadzenia spraw dłużnika i do jego reprezentowania, samodzielnie lub łącznie z innymi osobami. W przypadku ustanowienia zarządu sukcesyjnego, omawiany obowiązek spoczywa na zarządcy sukcesyjnym.

WNIOSEK O OGŁOSZENIE UPADŁOŚCI FIRMY

wniosek o upadłość firmy

Art. 20 ustawy Prawo restrukturyzacyjne stanowi, że wniosek o ogłoszenie upadłości może złożyć dłużnik lub każdy z jego wierzycieli osobistych. Wniosek jaki wynika z przepisów art. 22 i 23 ustawy wymaga ujęcia wielu informacji o przedsiębiorstwie dłużnika. Najważniejsze informacje są następujące:

 • informacje o przedsiębiorstwie, ze wskazaniem miejsca, w którym znajduje się główny ośrodek podstawowej działalności dłużnika,
 • wskazanie okoliczności, które uzasadniają wniosek i ich uprawdopodobnienie,
 • status, w aspekcie bycia uczestnikiem podlegającego prawu polskiemu lub prawu innego państwa członkowskiego systemu płatności lub systemu rozrachunku papierów wartościowych oraz w aspekcie bycia spółką publiczną,
 • aktualny wykaz majątku z szacunkową wyceną jego składników,
 • bilans sporządzony przez dłużnika dla celów postępowania, na dzień przypadający w okresie trzydziestu dni przed dniem złożenia wniosku,
 • spis wierzycieli z podaniem ich adresów i wysokości wierzytelności każdego z nich oraz terminów zapłaty, a także listę zabezpieczeń dokonanych przez wierzycieli na jego majątku wraz z datami ich ustanowienia,
 • oświadczenie o spłatach wierzytelności lub innych długów dokonanych w terminie sześciu miesięcy przed dniem złożenia wniosku,
 • spis podmiotów zobowiązanych majątkowo wobec dłużnika wraz z adresami, z określeniem wierzytelności, daty ich powstania i terminów zapłaty,
 • wykaz tytułów egzekucyjnych oraz tytułów wykonawczych przeciwko dłużnikowi,
 • informację o postępowaniach dotyczących ustanowienia na majątku dłużnika hipotek, zastawów, zastawów rejestrowych, zastawów skarbowych i hipotek morskich oraz innych obciążeń podlegających wpisowi w księdze wieczystej lub w rejestrach, jak również o prowadzonych innych postępowaniach sądowych, administracyjnych, sądowo-administracyjnych oraz przed sądami polubownymi dotyczących majątku dłużnika,
 • informację o miejscu zamieszkania reprezentantów spółki lub osoby prawnej i likwidatorów, jeżeli są ustanowieni,
 • informację, czy w jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych:
 • a) zatrudniał średniorocznie 250 lub więcej pracowników lub
 • b) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych przekraczający równowartość w złotych 50 milionów euro, lub
 • c) sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat przekroczyły równowartość w złotych 43 milionów euro.

Jeżeli dłużnik nie może dołączyć do wniosku dokumentów, o których mowa wyżej, powinien podać przyczyny ich niedołączenia oraz je uprawdopodobnić. Wraz z wnioskiem o ogłoszenie upadłości dłużnik jest obowiązany złożyć oświadczenie na piśmie co do prawdziwości danych zawartych we wniosku.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA ZOBOWIĄZANIA SPÓŁKI I PRZEDSIĘBIORSTWA

Osoby zobowiązane do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości ponoszą odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną w szczególności wierzycielom, wskutek niezłożenia wniosku w ustawowym terminie, chyba, że nie ponoszą winy. Osoby te mogą uwolnić się od odpowiedzialności, w szczególności, gdy wykażą, że w ustawowym terminie otwarto postępowanie restrukturyzacyjne albo zatwierdzono układ w postępowaniu o zatwierdzenie układu. W przypadku dochodzenia odszkodowania przez wierzyciela niewypłacalnego dłużnika domniemywa się, że szkoda, o której mowa wyże obejmuje wysokość niezaspokojonej wierzytelności tego wierzyciela wobec dłużnika.

PODSUMOWANIE

 1. Złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości przez przedsiębiorcę jest nie tylko jego prawem lecz obowiązkiem, gdyż celem postępowania upadłościowego jest zaspokojenie roszczeń wierzycieli w jak najwyższym stopniu, a jeśli racjonalne względy na to pozwolą – aby dotychczasowe przedsiębiorstwo dłużnika zostało zachowane.
 2. Wniosek o ogłoszenie upadłości winien być złożony w terminie 30 dni od dnia wystąpienia przesłanki do jej ogłoszenia, czyli od dnia wystąpienia stanu niewypłacalności.
 3. Wniosek o ogłoszenie upadłości winna złożyć osoba, która jest upoważniona przepisami prawa lub umów do reprezentacji przedsiębiorstwa.

 

Andrzej Głowacki

doradca restrukturyzacyjny

 

Stan prawny na dzień 20.08.2021 r.

Serdecznie zapraszamy do kontaktu firmy w tarapatach rozważające przeprowadzenie restrukturyzacji firmy lub ogłoszenie opadłości:

kontakt@dgakancelaria.pl 61 643 51 00