Kontakt

  Dzień dobry,
  Zapraszamy do kontaktu przedsiębiorstwa w sytuacji kryzysowej!
  Zapewniamy pełną dyskrecję
  Zespół DGA Kancelaria

  Wierzytelności powstałe po ogłoszeniu upadłości

  Wierzytelności powstałe po ogłoszeniu upadłości

  W przypadku postępowania układowego dłużnik zachowuje prawo dokonywania czynności w granicach zwykłego zarządu, z tym zastrzeżeniem, że pozostaje on pod stałą kontrolą Sądu, wierzycieli oraz nadzorcy sądowego, który m.in. wyraża zgodę na czynności dłużnika nie mieszczące się w granicach zwykłego zarządu. W postępowaniu tym dłużnik może mieć również wpływ na wybór doradcy pełniącego funkcję nadzorcy sądowego jednak wymaga to zgody wierzycieli reprezentujących ponad 30% sumy wierzytelności.
  Wymienione powyżej ograniczenia skorelowane są z ochroną przed wierzycielami w postaci wstrzymania zarówno egzekucji publicznoprawnych jak i cywilnych, a także egzekucji prowadzonych przez wierzycieli rzeczowych (np. z tytułu zabezpieczenia hipotecznego), choć w tym ostatnim przypadku będzie ona ograniczona do trzech miesięcy. Ochrona ta jest ograniczona do wierzytelności objętych układem.

  Wierzytelności powstałe po ogłoszeniu upadłości
  wierzytelności powstałe po ogłoszeniu upadłości

  Postępowanie układowe zostało przewidziane dla dłużników, w przypadku których suma wierzytelności spornych uprawniających do głosowania nad układem przekracza 15% sumy wierzytelności uprawniających do głosowania nad układem.
  Zgodnie z art. 265 Ustawy wniosek o otwarcie postępowania układowego, podobnie jak dla przyspieszonego postępowania układowego, winien zawierać m.in. propozycje układowe wraz ze wstępnym planem restrukturyzacyjnym. Nie przygotowuje się aktualnego wykazu majątku oraz bilansu sporządzonego na dzień przypadający w okresie trzydziestu dni przed dniem złożenia wniosku. Obowiązek sporządzenia wstępnego planu restrukturyzacyjnego oraz złożoność procedury zapewne skłoni przedsiębiorcę do zatrudnienia doradcy restrukturyzacyjnego. Istotny jest zapis art. 266 Ustawy, który stanowi, że we wniosku o otwarcie postępowania układowego dłużnik jest zobowiązany do uprawdopodobnienia zdolności do bieżącego zaspokajania kosztów postępowania układowego i zobowiązań powstałych po dniu jego otwarcia. Wstępny plan restrukturyzacji winien zawierać wiarygodnie opisany program działań, które będą skutkować co najmniej takimi dodatnimi przepływami pieniężnymi, które pozwolą pokryć koszty postępowania, bieżące koszty działalności gospodarczej, a także spłaty zaproponowanego układu.

  Po otwarciu postępowania układowego, w terminie trzydziestu dni, nadzorca sądowy zgodnie z art. 274 Ustawy ustala skład masy układowej w oparciu o zapisy w księgach dłużnika oraz spis inwentarza. Wraz ze spisem dokonuje się oszacowania mienia. Nadzorca sądowy, zgodnie z art. 277 Ustawy wstępuje z mocy prawa do postępowań sądowych, administracyjnych, sądowo-administracyjnych oraz przed sądami polubownymi, w sprawach cywilnych dotyczących masy układowej nadzorca sądowy ma uprawnienia interwenienta ubocznego lub uczestnika postępowania.

  wierzytelności powstałe po ogłoszeniu upadłości
  wierzytelności powstałe po ogłoszeniu upadłości

  W terminie trzydziestu dni od otwarcia postępowania układowego, zgodnie z art. 280 Ustawy nadzorca sądowy sporządza i składa sędziemu-komisarzowi:
  1. Plan restrukturyzacyjny uwzględniający propozycje restrukturyzacji przedstawione przez dłużnika.
  2. Spis wierzytelności.

  Sędzia-komisarz, po otrzymaniu wyżej wymienionych dokumentów, bezzwłocznie wyznacza termin zgromadzenia wierzycieli w celu głosowania nad układem. W pozostałych aspektach, rola doradcy przy przyspieszonym postępowaniu układowym jest taka sama jak przy przyspieszonym postępowaniu sanacyjnym.
  Postępowanie kończy się głosowaniem nad propozycjami układowymi. Jeśli wierzyciele przyjmą propozycje układowe a Sąd zatwierdzi układ, dłużnik wejdzie w fazę wykonywania układu.

  wierzytelności powstałe po ogłoszeniu upadłości

  Dlaczego warto wybrać nas?

  Profesjonalni
  Doradcy

  Doradcy restrukturyzacyjni posiadający wiedzę i doświadczenie konsultantów biznesowych, biegłych rewidentów i prawników – co gwarantuje skuteczne działania naprawcze.

  29 lat
  doświadczenia

  DGA Centrum Sanacji Firm S.A. należy do Grupy Kapitałowej DGA działającej na polskim rynku od 29 lat. Grupa Kapitałowa DGA to z jednej strony podmioty doradcze, z drugiej inwestycje kapitałowe z różnorodnych branż.

  Kompleksowa
  Obsługa

  Oferujemy: pozyskiwanie środków pomocowych, zarządzanie projektami, doradztwo przy restrukturyzacjach, szkolenia, doradztwo w zarządzaniu, badania opinii i rynku, usługi audytorskie, zarządzanie kapitałem ludzkim.

  Nasz zespół

  • Andrzej Głowacki

   Doradca restrukturyzacyjny - licencja nr 689, biegły sądowy przy Sądzie Okręgowym w Poznaniu

   The founder of Consulting WP, he has been the captain of this ship from the beginning and has sailed...

   view profile
  • Iwona Pilarczyk – Smocikowska

   Doradca restrukturyzacyjny - licencja nr 929

   Being the CFO in the Financial Industry is a tough task, thankfully he was here to man the helm...

   view profile
  • Anna Szymańska

   Doradca restrukturyzacyjny - licencja nr 688

   She is an accomplished business developer. Her skills at creating relationships with clients are...

   view profile
  • Paweł Multaniak

   Doradca restrukturyzacyjny - licencja nr 357, biegły rewident (nr 11281)

   He has helped Business WordPress Theme reach new heights and enter new markets. His skills of understanding...

   view profile
  • Mirosław Marek

   Doradca - ekspert w dziedzinie pomocy publicznej

   As we help other companies grow, she helps us grow. She handles all the internal work at WP consulting...

   view profile
  • Ewelina Walinciak

   Biegły rewident (nr 11213)

   Tax laws and regulations are some of the most complicated and infuriating parts of the financial...

   view profile
  • Tomasz Nowak

   Biegły rewident ( nr 7465)

   Tax laws and regulations are some of the most complicated and infuriating parts of the financial...

   view profile

  Ratunek dla zadłużonego przedsiębiorstwa? Spółce grozi upadłość?