Kontakt

  Dzień dobry,
  Zapraszamy do kontaktu przedsiębiorstwa w sytuacji kryzysowej!
  Zapewniamy pełną dyskrecję
  Zespół DGA Kancelaria

  Uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne

  Restrukturyzacja to z definicji wprowadzenie zmian, często radykalnych, mających na celu poprawę funkcjonowania danego przedsiębiorstwa.

  Restrukturyzacja firmy powinna objąć wszystkie aspekty działalności, szczególności konieczne jest skupienie się na rozwiązywaniu problemów, które decydują o przetrwaniu firmy, co z kolei jest niezbędne dla zachowania zdolności do dalszego prowadzenia przedsiębiorstwa.

  Uproszczona restrukturyzacja wprowadzona ustawą z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19, stanowi całkowicie nową jakość we wsparciu przedsiębiorców znajdujących się w kryzysowej sytuacji.

  Uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne – zasady

  Kluczowe zasady tego postępowania są następujące:

  • obwieszczenie o otwarciu uproszczonego postępowania o zatwierdzeniu układu sporządzone przez dłużnika stanowi jego początek,
  • podstawą obwieszczenia jest umowa z licencjonowanym doradcą restrukturyzacyjnym – nadzorcą układu, nie jest możliwe aby dłużnik prowadził postępowanie samodzielnie,
  • przedsiębiorca i nadzorca układu organizują zgromadzenie wierzycieli celem głosowania lub zbierania głosów korespondencyjnie, którego celem jest zatwierdzenie układu,
  • postępowania egzekucyjne dotyczące wierzytelności objętych układem oraz dotyczące wierzytelności zabezpieczonych na majątku Spółki wszczęte przed dniem otwarcia postępowania, ulegają zawieszeniu,
  • wypowiedzenie dłużnikowi umów najmu, dzierżawy, udzielonego kredytu, leasingu, rachunku bankowego może nastąpić za zgodą nadzorcy układu.

  Celem realizacji planu restrukturyzacji, który jest tworzony w trakcie postępowania, dłużnikowi zapewniono daleko idącą ochronę. Jednakże należy pamiętać, że ustanowione zabezpieczenie wierzytelności nieobjętej układem pozostaje w mocy, a nadto dłużnik od dnia dokonania obwieszczenia do dnia umorzenia lub zakończenia postępowania o zatwierdzenie układu, może dokonywać czynności zwykłego zarządu.

  Nowe jakości w otwarciu postępowania

  Nowy instrument ratuje przedsiębiorstwa w stadium zagrożenia niewypłacalnością lub nawet w sytuacji niewypłacalności. Lektura grudniowego Monitora Sądowego i Gospodarczego skłania do refleksji. W ostatnim miesiącu 2020 r. obwieszczono o otwarciu w Polsce 127 postępowań restrukturyzacyjnych. Zaledwie siedem razy uczyniły to sądy, a aż 120 razy sami przedsiębiorcy.

  Przedsiębiorcy pogrążeni w kryzysie finansowym zdecydowali się skorzystać z przepisów ustawy z 19 czerwca 2020 r., zwanej Tarcza 4.0, która wprowadziła uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne.

  Przedsiębiorca zainteresowany uczestnictwem w uproszczonym postępowaniu restrukturyzacyjnym musi być niewypłacalny lub zagrożony niewypłacalnością, co potwierdza doradca restrukturyzacyjny, który otrzymuje spis wierzytelności (także spornych) oraz wstępne propozycje układowe. Brak tych dokumentów powoduje odmowę dokonania obwieszczenia dłużnikowi. Aktualnie nie ma obowiązku przedkładania nadzorcy układu przez dłużnika wstępnego planu restrukturyzacyjnego, obowiązek ten wejdzie w życie od 1 grudnia 2021r. Spełnienie tych wymagań upoważnia do obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o otwarciu uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego. Od dnia dokonania obwieszczenia, z mocy prawa przedsiębiorca jest chroniony przed egzekucjami ze strony wierzycieli, w celu m.in. uniemożliwienia realizacji planu restrukturyzacyjnego i prowadzenie przedsiębiorstwa dłużnika.

  Skutki otwarcia uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego

  Dla dłużnika zaletą tego postępowania jest skuteczna ochrona przed egzekucją ze strony zarówno wierzycieli niezabezpieczonych jak i zabezpieczonych na majątku dłużnika. W okresie czterech miesięcy trwania postępowania lub do dnia jego zakończenia lub umorzenia dotychczasowe postępowania egzekucyjne zostają zawieszone, a nowe nie mogą być podejmowane. Drugą istotną korzyścią jest zakaz wypowiadania, bez zgody nadzorcy umów istotnych dla dłużnika, w tym umowy kredytu, umowy najmu, itd. Możliwe jest objęcie układem wierzytelności zabezpieczonych, jeśli propozycje układowe przewidują pełne zaspokojenie wierzytelności w terminie określonym w układzie, wraz z należnościami ubocznymi.

  Uchylenie skutków obwieszczenia

  Na wniosek wierzyciela, dłużnika lub nadzorcy układu Sąd uchyla skutki obwieszczenia jeżeli prowadzą one do pokrzywdzenia wierzycieli. Uchylenie skutków dokonania obwieszczenia powoduje powoduje także ograniczenia dłużnika w sprawowaniu zarządu.

  W przypadku dokonania obwieszczenia w złej wierze, wierzycielowi, a także osobie trzeciej przysługuje roszczenie o naprawienie szkody.

  Przebieg uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego

  W obwieszczeniu o otwarciu postępowania podaje się informację o ustaleniu dnia układowego, który nie może przypadać później niż 7 dnia po złożeniu wniosku o dokonanie obwieszczenia oraz o nadzorcy układu – licencjonowanym doradcy restrukturyzacyjnym.

  W trakcie czterech miesięcy trwania postępowania muszą być wykonane następujące czynności:

  • zawiadomienie sądu o dokonaniu obwieszczenia
  • zadania, które ustawodawca powierzył nadzorcy układu
  • zbieranie głosów wierzycieli ew. zwołanie zgromadzenia celem głosowania nad układem
  • przyjęcie układu
  • złożenie do sądu wniosku o zatwierdzenie układu.

  Należy mieć na względzie, że obwieszczenie o zwołaniu zgromadzenia wierzycieli musi nastąpić co najmniej dwa tygodni przed jego terminem, po sporządzeniu spisu wierzytelności.

  Obowiązki nadzorcy układu

  Do najważniejszych czynności nadzorcy układu należy:

  • sporządzenie spisu wierzytelności oraz spisu wierzytelności spornych
  • przygotowanie we współpracy z dłużnikiem propozycji układowych dla wierzycieli
  • sporządzenie planu restrukturyzacyjnego zgodnie z wymogami określonymi w art. 10 ustawy Prawo restrukturyzacyjne
  • wspólnie z dłużnikiem zbieranie głosów wierzycieli
  • złożenie do Sądu sprawozdania o możliwości wykonania układu

  Czynności, które ustawa jak i dłużnik powierzają nadzorcy układu winny być szczegółowo określone w umowie, której podpisanie jest konieczne przed publikacją obwieszczenia, o którym mowa powyżej.

  W celu umożliwienia realizacji planu restrukturyzacji nadzorca układu winien wesprzeć pozyskanie finansowania na pokrycie bieżących wydatków oraz kosztów postępowania restrukturyzacyjnego.

  Przyjęcie układu

  Zgodnie z art. 111 ustawy Prawo restrukturyzacyjne układ zostaje przyjęty, jeżeli wypowie się za nim większość głosujących wierzycieli, którzy oddali ważny głos, mających łącznie co najmniej połowę sumy wierzytelności przysługujących głosującym wierzycielom.

  Zatwierdzenie układu

  Wniosek o zatwierdzenie układu winien spełniać wymogi określone w art. 219 ust. 1 ustawy Prawo restrukturyzacyjne i zawierać:

  • dane dłużnika,
  • propozycje układowe,
  • wynik głosowania ze wskazaniem liczby wierzycieli i sumy wierzytelności uprawniającej do głosowania oraz liczby wierzycieli i sumy wierzytelności przypadającej wierzycielom głosującym za układem (w przypadku głosowania w grupach – również dla każdej z grupy z osobna),
  • sprawozdanie nadzorcy układu.

  Ustawodawca szczegółowo określił wymogi dotyczące zawartości sprawozdania nadzorcy układu. Kluczowe informacje to:

  • ocena zgodności z prawem przebiegu samodzielnego zbierania głosów wraz ze wskazaniem innych okoliczności, które mogą mieć wpływ na zatwierdzenie układu;
  • ocena możliwości wykonania układu;
  • aktualny wykaz majątku dłużnika z szacunkową wyceną jego składników;
  • bilans sporządzony przez dłużnika dla celów postępowania o zatwierdzenie układu, na dzień przypadający w okresie trzydziestu dni przed dniem złożenia wniosku;
  • plan restrukturyzacyjny, sporządzony przez nadzorcę układu.

  Sporządzenie wymienionych dokumentów rzetelnej i wiarygodnej oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej przedsiębiorstwa i jego perspektyw. Stawia to nadzorcę układu przed wyzwaniem obiektywnego spojrzenia na wszystkie aspekty przedsiębiorstwa o podstawowym znaczeniu dla realizacji zobowiązań powstałych z zawartego układu.

  Wierzytelności zabezpieczone na majątku dłużnika

  Zgodnie z art. 17 ustawy Tarcza 4.0, jeżeli propozycje układowe przewidują pełne zaspokojenie wierzytelności zabezpieczonych na majątku dłużnika, w terminie określonym w układzie wraz z należnościami ubocznymi nie jest konieczna zgoda wierzyciela.

  Ochrona wierzycieli

  Zgodnie z art. 16 ust. 3 ustawy zwanej Tarcza 4.0 następujące podmioty: wierzyciel, nadzorca układu oraz dłużnik mogą złożyć wniosek do Sądu o uchylenie skutków dokonanego obwieszczenia jeżeli prowadzą one do pokrzywdzenia wierzycieli.

  Drugi zapis dotyczy konieczności uzyskiwania zgody Nadzorcy układu na dokonanie przez dłużnika czynności przekraczających zwykły zarząd. Należy podkreślić, że czynność przekraczająca zwykły zarząd jest nieważna jeśli została dokonana bez wskazanej zgody.

  Trzeci zapis dotyczy konieczności uzyskiwania zgody Nadzorcy układu na czynności dotyczące rozporządzania majątkiem i zaciągania zobowiązań w zakresie umów pożyczek, kredytu oraz leasingu.

  Umorzenie uproszczonego postępowania o zatwierdzenie układu

  Postępowanie o zatwierdzenie układu umarza się z mocy prawa, jeżeli w terminie 4 miesięcy od dnia dokonania obwieszczenia nie wpłynie do Sądu wniosek o zatwierdzenie układu.

  Jeśli umorzenie postępowania restrukturyzacyjnego nastąpiło po złożeniu wniosku o zatwierdzenie układu, dłużnik może złożyć wniosek o otwarcie postępowania sanacyjnego albo uproszczony wniosek o ogłoszenie upadłości.

  Podsumowanie

  Z punktu widzenia przedsiębiorcy znajdującego się w sytuacji kryzysowej uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne wydaje się być „darem z niebios”. Prosta formuła – umowa z doradcą restrukturyzacyjny i po trzeb dniach ochrona przed egzekucjami ze strony wierzycieli. Lecz to nie jest takie proste, a zapałki w ręku dziecka to…

  Autor:

  Andrzej Głowacki

  licencjonowany doradca restrukturyzacyjny

  Stan prawny: 26.08.2021r.

  Zapraszamy do kontaktu firmy w tarapatach

  kontakt@dgakancelaria.pl 61 643 51 100