Układ z wierzycielami

Postępowanie sanacyjne

Zgodnie z art. 3 ust. 5 Ustawy Prawo Restrukturyzacyjne (dalej: PrRes) postępowanie sanacyjne ma na celu poprawę sytuacji ekonomicznej dłużnika, przywrócenie zdolności do wykonywania zobowiązań przy jednoczesnej ochronie przed egzekucją. Efektem będzie zawarcie układu po sporządzeniu i zatwierdzeniu spisu wierzytelności. W przypadku tego rodzaju postępowania restrukturyzacyjnego ochrona przed egzekucją (również ze strony zabezpieczonego i uprzywilejowanego wierzyciela) jest w zasadzie pełna, a ponadto dłużnik ma prawo zwolnienia pracowników objętych ochroną prawa pracy, a nawet odstąpienia od niekorzystnych kontraktów czy sprzedaży składników majątku w stanie wolnym od obciążeń rzeczowych. Ceną za tak zakreślony zakres ochrony jest, co do zasady odebranie dłużnikowi w całości zarządu przedsiębiorstwem i przekazanie go w ręce doradcy restrukturyzacyjnego pełniącego w tym postępowaniu funkcję zarządcy.

układ z wierzycielami
układ z wierzycielami

Procedurę rozpoczyna wniosek o otwarcie postępowania sanacyjnego (art. 283 PrRes), który może złożyć dłużnik, kurator dłużnika, o ile został ustanowiony lub wierzyciel osobisty (dla dłużników będących osobami prawnymi).
Wniosek, zgodnie z art. 284 Ustawy winien zawierać m.in.:

 • wstępny plan restrukturyzacyjny wraz z uzasadnieniem wskazującym, że jego wdrożenie przywróci dłużnikowi zdolność do wykonywania zobowiązań,
 • uprawdopodobnienie zdolności dłużnika do bieżącego pokrywania kosztów postępowania i bieżących zobowiązań,
 • wykaz wierzycieli oraz wierzytelności spornych.

W sporządzonych dokumentach należy uwzględnić działania, które winny być podjęte po otwarciu postępowania sanacyjnego aby zapewnić dodatnie przepływy finansowe. W szczególności istotna jest koncepcja redefinicji działań biznesowych, zapewnienie bieżącego finansowania, także zewnętrznego, a także formuły zarządzania, która zapewni osiągnięcie zakładanych celów.

W postępowaniu zabezpieczającym sąd może zabezpieczyć majątek dłużnika
(art. 286 PrRes) poprzez ustanowienie:

 • tymczasowego nadzorcy sądowego lub
 • tymczasowego zarządcy, do którego stosuje się przepisy o zarządcy.

Sąd wydaje postanowienie o otwarciu postępowania sanacyjnego i odbiera zarząd własny dłużnikowi wyznaczając jednocześnie zarządcę (art. 288 ust. 2 PrRes). Zgodnie z art. 51 ust. 2 Ustawy, na wniosek dłużnika, do którego dołączono pisemną zgodę wierzyciela lub wierzycieli mających łącznie więcej niż 30% sumy wierzytelności, sąd powołuje do pełnienia funkcji wskazaną przez dłużnika osobę pod warunkiem, że jest to osoba fizyczna lub spółka handlowa spełniająca wymogi art. 24 Ustawy. Dłużnik, w porozumieniu z wierzycielami, może wybrać doradcę restrukturyzacyjnego, który będzie ich zdaniem gwarantował profesjonalizm w zarządzaniu masą sanacyjną i będzie posiadał niezbędne umiejętności menedżerskie.
Zarządca, zgodnie z art. 52 Ustawy, obejmuje w zarząd masę sanacyjną, zarządza nią, sporządza spis z inwentarza oraz sporządza i realizuje plan restrukturyzacyjny. Zarządca, będący doradcą restrukturyzacyjnym przejmuje w pełni stery przedsiębiorstwa dłużnika i odpowiada za jego bieżące funkcjonowanie, skuteczne wdrażanie planu zmian oraz zapewnienie stabilności finansowej, co zapewne będzie wiązać się z pozyskaniem kredytu lub innej formy spłaty długu lub inwestora.
Powołany zarządca co miesiąc składa sądowi sprawozdanie ze swoich czynności, w szczególności wskazując i omawiając etap przygotowania lub realizacji planu restrukturyzacyjnego oraz czy zarządca reguluje zobowiązania powstałe po otwarciu postępowania sanacyjnego, a także sprawozdanie rachunkowe. Stanowi o tym art. 31 ust. 1 i 3 oraz art. 32 Ustawy.

układ z wierzycielami
układ z wierzycielami

Zgodnie z art. 288 ust. 3 Ustawy jeśli sąd uzna, że skuteczne przeprowadzenie postępowania sanacyjnego wymaga udziału dłużnika lub jego reprezentantów, sąd może zezwolić dłużnikowi, który daje gwarancję należytego sprawowania zarządu, na wykonywanie zarządu nad całością lub częścią przedsiębiorstwa w zakresie nieprzekraczającym zakresu zwykłego zarządu.
Ustawodawca przewidział dla zarządcy masy sanacyjnej wiele uprawnień. Są one tożsame dla przyspieszonego postępowania upadłościowego, o czym stanowią art. 247 – 256 Ustawy. Nadto, zgodnie z art. 298 i 300 PrRes, zarządca będzie mógł:

 • odstąpić od umowy wzajemnej, która nie została wykonana w całości lub w części przed otwarciem postępowania sanacyjnego,
 • skorzystać z uprawnień syndyka w zakresie stosunków pracy i praw i obowiązków pracowników i pracodawcy.

Szczególne znaczenie mają art. 304 – 309 PrRes, które dotyczą bezskuteczności i zaskarżania czynności dłużnika. Realizacja tych przepisów Ustawy wymaga od zarządcy szczegółowej analizy rozporządzeń majątkiem dłużnika rok na przed złożeniem wniosku o otwarcie postępowania sanacyjnego.
Zgodnie z art. 312 PrRes, wsparciem dla zarządcy jest zawieszenie postępowań egzekucyjnych skierowanych do majątku dłużnika wchodzącego w skład masy sanacyjnej wszczęte przed dniem otwarcia postępowania sanacyjnego oraz możliwość uchylenia zajęć.

Zarządca w porozumieniu z dłużnikiem sporządza w terminie trzydziestu dni od otwarcia postępowania sanacyjnego plan restrukturyzacyjny, w uzasadnionych przypadkach art. 313 ust. 2 PrRes przewiduje przedłużenie tego terminu do trzech miesięcy. W planie restrukturyzacyjnym zarządca wskazuje ewentualne zasady zwolnienia pracowników, mienie podlegające zbyciu oraz umowy, od których zamierza odstąpić. Po uzyskaniu opinii rady wierzycieli, sędzia – komisarz wydaje postanowienie w przedmiocie zatwierdzenia planu restrukturyzacyjnego.
Szczególnym uprawnieniem sędziego – komisarza, zgodnie z art. 313 Ustawy, jest wydanie zakazu wdrażania niektórych działań przewidzianych w planie restrukturyzacyjnym oraz nakaz realizacji innych. Uzasadnieniem jest cel postępowania oraz ochrona słusznych praw wierzycieli. Po zatwierdzeniu planu restrukturyzacyjnego, zarządca przystępuje do jego realizacji.
Wraz planem restrukturyzacyjnym, w terminie trzydziestu dni od otwarcia postępowania sanacyjnego zarządca składa, zgodnie z art. 320 PrRes spis wierzytelności.

układ z wierzycielami
układ z wierzycielami

Po zrealizowaniu części lub całości planu restrukturyzacyjnego, nie później niż dwanaście miesięcy od dnia otwarcia postępowania sanacyjnego, sędzia – komisarz, zgodnie z art. 321 PrRes zwołuje zgromadzenie wierzycieli w celu głosowania nad układem.
Postępowanie sanacyjne zostaje zakończone z dniem uprawomocnienia się postanowienia o zatwierdzeniu układu lub o odmowie jego zatwierdzenia (art. 324 PrRes).
Z dniem zakończenia postępowania bądź uprawomocnienia się postanowienia o umorzeniu postępowania zgodnie z art. 329 PrRes dłużnik odzyskuje prawo zarządu majątkiem, który mu wydaje zarządca.
Art. 33 PrRes nakłada na zarządcę obowiązek złożenia sprawozdania końcowego, które obejmuje co najmniej wskazanie w jakim stopniu został zrealizowany plan restrukturyzacyjny oraz czy zarządca wydał dłużnikowi cały majątek oraz dokumenty. Zgodnie z art. 171 PrRes, z dniem uprawomocnienia się postanowienia zatwierdzającego układ, zarządca obejmuje funkcję nadzorcy wykonania układu, chyba, że układ stanowi inaczej. Nadzorca wykonania układu raz na trzy miesiące składa do sądu sprawozdanie dotyczące wykonywania planu restrukturyzacyjnego oraz układu.

Dlaczego warto wybrać nas?

Profesjonalni
Doradcy

Doradcy restrukturyzacyjni posiadający wiedzę i doświadczenie konsultantów biznesowych, biegłych rewidentów i prawników – co gwarantuje skuteczne działania naprawcze.

29 lat
doświadczenia

DGA Centrum Sanacji Firm S.A. należy do Grupy Kapitałowej DGA działającej na polskim rynku od 29 lat. Grupa Kapitałowa DGA to z jednej strony podmioty doradcze, z drugiej inwestycje kapitałowe z różnorodnych branż.

Kompleksowa
Obsługa

Oferujemy: pozyskiwanie środków pomocowych, zarządzanie projektami, doradztwo przy restrukturyzacjach, szkolenia, doradztwo w zarządzaniu, badania opinii i rynku, usługi audytorskie, zarządzanie kapitałem ludzkim.

Nasz zespół

 • Błażej Piechowiak

  Doradca restrukturyzacyjny - licencja nr 1885

  She is an accomplished business developer. Her skills at creating relationships with clients are...

  view profile
 • Andrzej Głowacki

  Doradca restrukturyzacyjny - licencja nr 689, biegły sądowy przy Sądzie Okręgowym w Poznaniu

  The founder of Consulting WP, he has been the captain of this ship from the beginning and has sailed...

  view profile
 • Iwona Pilarczyk – Smocikowska

  Doradca restrukturyzacyjny - licencja nr 929

  She is an accomplished business developer. Her skills at creating relationships with clients are...

  view profile
 • Anna Szymańska

  Doradca restrukturyzacyjny - licencja nr 688

  She is an accomplished business developer. Her skills at creating relationships with clients are...

  view profile

Ratunek dla zadłużonego przedsiębiorstwa? Spółce grozi upadłość?