Postępowanie o zatwierdzenie układu

Po lekturze artykułu – zadzwoń do nas lub napisz maila

Od 1 grudnia 2021 r., weszła w życie nowelizacja ustawy Prawo restrukturyzacyjne w zakresie POSTĘPOWANIA O ZATWIERDZENIE UKŁADU.

KLUCZOWE NOWE JAKOŚCI:

 1. Przedsiębiorca samodzielnie wybiera licencjonowanego doradcę restrukturyzacyjnego (nadzorca układu), z którym będzie prowadził postępowanie,
 2. Nadzorca układu i zadłużony przedsiębiorca opracowują wstępny plan restrukturyzacyjny i decydują o dacie obwieszczenia o otwarciu postępowania,
 3. Postępowanie trwa maksymalnie cztery miesiące od dnia obwieszczenia, co jest istotne z punktu widzenia ochrony interesu wierzyciela, a działania przedsiębiorcy są weryfikowane rzez nadzorcę układu i ograniczone do zwykłego zarządu.

Te rozwiązania stanowią całkowicie nową jakość, która jest zgodna z postulatami zgłoszonymi przez środowiska gospodarcze oraz wypełniła oczekiwania zadłużonych od  przedsiębiorców.

POSTĘPOWANIE O ZATWIERDZENIE UKŁADU KROK PO KROKU

1. Umowa  z doradcą restrukturyzacyjnym.

Przedsiębiorca niewypłacalny lub zagrożony niewypłacalnością zawiera umowę z licencjonowanym doradcą restrukturyzacyjnym o nadzorowanie postępowania o zatwierdzenie układu. Przedsiębiorca wybiera doradców z listy Ministra Sprawiedliwości lub Spółkę, która spełnia wymogi określone w art. 24 ustawy Prawo restrukturyzacyjne.

postępowanie o zatwierdzenie układu

2. Obwieszczenie w Krajowym Rejestrze Zadłużonych.

Po sporządzeniu spisu wierzytelności, spisu wierzytelności spornych oraz wstępnego planu restrukturyzacyjnego nadzorca sądowy może dokonać obwieszczenia o ustaleniu dnia układowego.

Warto podkreślić, że dokonanie obwieszczenia jest niedopuszczalne, jeżeli w ciągu ostatnich dziesięciu lat dłużnik prowadził postępowanie o zatwierdzenie układu, w którym dokonano obwieszczenia o ustaleniu dnia układowego, albo w ciągu ostatnich dziesięciu lat umorzono postępowanie restrukturyzacyjne prowadzone wobec dłużnika, z wyjątkiem sytuacji, gdy umorzenie postępowania restrukturyzacyjnego nastąpiło za zgodą rady wierzycieli (art. 226a ust.2.).

3. Dzień układowy

Nadzorca układu w obwieszczeniu dokonuje ustalenia dnia układowego, który przypada nie wcześniej niż 3 miesiące i nie później niż dzień przed złożeniem wniosku o zatwierdzenie układu. Według stanu z dnia układowego określa się uprawnienia wierzycieli do głosowania nad układem oraz skutki przyjętego układu. Wierzytelności powstałe po dniu układowym nie są objęte układem.

4. Przebieg postępowania o zatwierdzenie układu.

Po ustaleniu dnia układowego nadzorca układu zakłada i prowadzi akta w systemie teleinformatycznym obsługującym postępowania sądowe. W okresie od dnia dokonania obwieszczenia o otwarciu postępowania o zatwierdzenie układu do dnia prawomocnego umorzenia postępowania w przedmiocie rozpoznania wniosku o zatwierdzenie układu, albo zakończenie postępowania o zatwierdzenie układu obowiązują następujące przepisy:

– wypowiedzenie przez wynajmującego lub wydzierżawiającego umowy najmu lub dzierżawy lokalu lub nieruchomości, w których jest prowadzone przedsiębiorstwo dłużnika, bez zezwolenia rady wierzycieli, jest niedopuszczalne. (art. 256 ust.1);

– do umów kredytu w zakresie środków postawionych do dyspozycji kredytobiorcy przed dniem otwarcia postępowania, leasingu, ubezpieczeń majątkowych, umów rachunku bankowego, umów poręczeń, umów obejmujących licencje udzielone dłużnikowi oraz gwarancji lub akredytyw wystawionych przed dniem otwarcia przyspieszonego postępowania układowego oraz innych umów o podstawowym znaczeniu dla prowadzenia przedsiębiorstwa dłużnika przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio. Spis umów o podstawowym znaczeniu dla prowadzenia przedsiębiorstwa dłużnika sporządza nadzorca sądowy i składa do akt w terminie trzech tygodni od dnia otwarcia postępowania. (art. 256 ust. 2).

Dłużnik niezwłocznie informuje nadzorcę sądowego o postępowaniach sądowych, administracyjnych, sądowoadministracyjnych i przed sądami polubownymi, dotyczących masy układowej, prowadzonych na rzecz lub przeciwko dłużnikowi. W sprawach tych uznanie roszczenia, zrzeczenie się roszczenia, zawarcie ugody lub przyznanie okoliczności istotnych dla sprawy przez dłużnika bez zgody nadzorcy sądowego nie wywiera skutków prawnych. (art. 258).

Postępowanie egzekucyjne skierowane do majątku dłużnika wchodzącego w skład masy sanacyjnej wszczęte przed dniem otwarcia postępowania ulega zawieszeniu z mocy prawa z dniem otwarcia postępowania. 

Sędzia-komisarz na wniosek dłużnika lub zarządcy może uchylić zajęcie dokonane przed dniem otwarcia postępowania o zatwierdzenie układu w postępowaniu egzekucyjnym lub zabezpieczającym skierowanym do majątku dłużnika wchodzącego w skład masy sanacyjnej, jeżeli jest to konieczne dla dalszego prowadzenia przedsiębiorstwa. (art. 312 ust. 1 i 2).

5. Propozycje układowe

Po otwarciu postępowania o zatwierdzenie układu rozpoczynają się negocjacje pomiędzy dłużnikiem, którego wspiera nadzorca układu, a kluczowymi wierzycielami. Art. 155 ustawy Prawo restrukturyzacyjne stanowi, że propozycje układowe składa dłużnik. Praktyka wskazuje, że stanowią one wyraz porozumienia, ustaleń z kluczowymi wierzycielami.

Od 1 grudnia 2021 r., obowiązuje istotna zmiana dotycząca wierzycieli zabezpieczonych na majątku dłużnika.

Jeżeli dłużnik przedstawił wierzycielowi, którego wierzytelność jest zabezpieczona hipoteką, zastawem, zastawem rejestrowym, zastawem skarbowym lub hipoteką morską, propozycje układowe przewidujące pełne zaspokojenie, w terminie określonym w układzie, jego wierzytelności wraz z należnościami ubocznymi, które były przewidziane w umowie będącej podstawą ustanowienia zabezpieczenia, nawet jeżeli umowa ta została skutecznie rozwiązana albo wygasła, albo przewidujące zaspokojenie wierzyciela w stopniu nie niższym od tego, jakiego może się spodziewać w przypadku dochodzenia wierzytelności wraz z należnościami ubocznymi z przedmiotu zabezpieczenia, do objęcia wierzytelności z mocy prawa układem nie jest konieczna zgoda takiego wierzyciela (art. 151 ust. 2a).

Także od 1 grudnia 2021 r., obowiązuje zmiana dotycząca restrukturyzacji zobowiązań z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, z tytułu składek na Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Emerytur Pomostowych, z tytułu składek na własne ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne dłużnika oraz innych zobowiązań dłużnika wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, w szczególności odsetek za zwłokę od wyżej wymienionych składek, kosztów egzekucyjnych, kosztów upomnienia i dodatkowej opłaty, która może obejmować wyłącznie rozłożenie na raty lub odroczenie terminu płatności. (art. 160 ust. 1).

A. Restrukturyzacja zobowiązań dłużnika obejmuje w szczególności:

 1. odroczenie terminu wykonania;
 2. rozłożenie spłaty na raty;
 3. zmniejszenie wysokości;
 4. konwersję wierzytelności na udziały lub akcje;
 5. zmianę, zamianę lub uchylenie prawa zabezpieczającego określoną wierzytelność.

B. Propozycje układowe mogą wskazywać jeden lub więcej sposobów restrukturyzacji
zobowiązań dłużnika.

C. Restrukturyzacja zobowiązań dłużnika stanowiąca pomoc publiczną może polegać
wyłącznie na:

 1. restrukturyzacji, o której mowa w art. 160 ust. 1;
 2. odroczeniu terminu płatności lub rozłożeniu na raty zobowiązań z tytułu wypłat ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych;
 3. odroczeniu terminu płatności lub rozłożeniu na raty podatków lub zobowiązań z tytułu gwarancji i poręczeń udzielonych przez Skarb Państwa i jednostki samorządu terytorialnego.

4 Restrukturyzacja zobowiązań dłużnika jest niedopuszczalna w przypadku, gdy dotyczy wierzytelności stanowiących kwoty pomocy publicznej, w stosunku do których Komisja Europejska wydała decyzję nakazującą ich zwrot.

D. Propozycje układowe przewidujące konwersję wierzytelności na udziały lub akcje zawierają

 1. oznaczenie, czy akcje nowej emisji są na okaziciela, czy imienne;
 2. cenę emisyjną nowych akcji;
 3. datę, od której nowe akcje mają uczestniczyć w dywidendzie.

Najczęściej spotykane formy to zmniejszenie wysokości i rozłożenia na raty.

Propozycje układowe mogą przewidywać podział wierzycieli na grupy obejmujące poszczególne kategorie interesów.

6. Przyjęcie układu

Nadzorca układu zwołuje zgromadzenie wierzycieli w celu przeprowadzenia głosowania nad układem lub zbiera głosy.

Układ w postępowaniu o jego zatwierdzenie jest przyjęty, jeżeli za jego przyjęciem wypowie się większość wierzycieli uprawnionych do głosowania nad układem, mających łącznie co najmniej dwie trzecie sumy wierzytelności uprawniających do głosowania nad układem.

W przypadku głosowania w grupach, układ jest przyjęty, jeżeli w każdej grupie wypowie się za nim większość uprawnionych do głosowania nad układem wierzycieli z tej grupy, mających łącznie co najmniej dwie trzecie sumy wierzytelności przysługujących uprawnionym do głosowania nad układem wierzycielom z tej grupy.

Układ jest przyjęty, mimo nieuzyskania wymaganej większości w niektórych z grup wierzycieli, jeżeli wierzyciele mający łącznie dwie trzecie sumy wierzytelności przypadających wierzycielom uprawnionym do głosowania nad układem głosowali za przyjęciem układu, a wierzyciele z grupy lub grup, które wypowiedziały się przeciw przyjęciu układu, zostaną zaspokojeni na podstawie układu w stopniu nie mniej korzystnym niż w przypadku przeprowadzenia postępowania upadłościowego.

Przyjęcie układu stwierdza nadzorca układu.

Nadzorca układu w postępowaniu

postępowanie o zatwierdzenie układu dga

Nadzorca układu pełni swoją funkcję od dnia zawarcia umowy z dłużnikiem.

Nadzorca układu jest zobowiązany udzielać wierzycielom informacji o sytuacji majątkowej dłużnika i możliwości wykonania układu w zakresie, który jest potrzebny do podjęcia racjonalnej ekonomicznie decyzji w przedmiocie akceptacji lub odrzucenia propozycji układowych.

Nadzorca układu sporządza sprawozdanie, które jest częścią wniosku dłużnika o zatwierdzenie układu.

Sprawozdanie nadzorcy układu zawiera m.in.:

 1. stwierdzenie przyjęcia układu,
 2. ocenę zgodności z prawem przebiegu samodzielnego zbierania głosów wraz ze wskazaniem innych okoliczności, które mogą mieć wpływ na zatwierdzenie układu,
 3. zastrzeżenia wierzycieli, co do zgodności z prawem przebiegu samodzielnego zbierania głosów lub wskazanie innych okoliczności, które mogą mieć wpływ na zatwierdzenie układu,
 4. ocenę możliwości wykonania układu,
 5. bilans sporządzony przez dłużnika dla celów postępowania o zatwierdzenie układu, na dzień przypadający w okresie trzydziestu dni przed dniem złożenia wniosku, nadto wymagane jest wskazanie miejsc, w których znajduje się majątek dłużnika oraz jego wykaz,
 6. spis wierzytelności, sporządzony przez nadzorcę układu, ze wskazaniem, czy wierzyciel głosował za, czy przeciw układowi oraz spis wierzytelności spornych,
 7. plan restrukturyzacyjny,
 8. informacje dotyczące ewentualnej pomocy publicznej.

Sporządzenie sprawozdania nadzorcy układu wymaga bardzo dobrej znajomości sytuacji ekonomiczno-finansowej oraz perspektyw dla przedsiębiorstwa i branży, w której funkcjonuje.

Konieczne jest podkreślenie odpowiedzialności nadzorcy układu zarówno wobec wierzycieli jaki i Sądu.

Nadzorca układu jest zobowiązany przekazywać wierzycielom obiektywną informację na temat sytuacji dłużnika, a ocena możliwości wykonania układu jego autorstwa będzie miała kluczowe znaczenie dla Sądu dla analizy sprawy przed wydaniem postanowienia o zatwierdzenie układu.

Doradcy z DGA Kancelaria zachęcają do kontaktu przedsiębiorstwa niewypłacalne lub zagrożone niewypłacalnością.

Zawartość wniosku o zatwierdzenie układu

Dłużnik po przeprowadzeniu głosowania nad układem składa do Sądu wniosek o zatwierdzenie układu, który m.in. zawiera:

 • propozycje układowe,
 • wyniki głosowania nad układem,
 • sprawozdanie nadzorcy układu.

Kluczowym dokumentem jest sprawozdanie nadzorcy układu, które zawiera m. in. plan restrukturyzacyjny dla dłużnika, który ma dokumentować zdolność do spłaty przyjętego układu. Plan restrukturyzacyjny winien być sporządzony zgodnie z wymogami art. 10 ustawy Prawo restrukturyzacyjne.

Sąd wydaje postanowienie w przedmiocie zatwierdzenia układu w terminie dwóch tygodniu od dnia złożenia wniosku o zatwierdzenie układu.

Podsumowanie

Postępowanie o zatwierdzenie układu do 30.11.2021 nie znajdowało uznania w oczach przedsiębiorców. Główną wadą tego postępowania był brak ochrony dłużnika przed egzekucjami prowadzonymi przez wierzycieli. Nadto informacja, że dłużnik rozpoczyna dialog z wierzycielami powodowała przyspieszanie postępowań sądowych w przedmiocie odzyskania wierzytelności.

Radykalna zmiana nastąpiła 1 grudnia 2021 r., od tej daty nastąpiło “przekształcenie” uproszczonego postępowania o zatwierdzenie układu (piąte postępowanie restrukturyzacyjne powołane ustawą z 19 czerwca 2020 r. zwaną Tarcza 4.0) w postępowanie o zatwierdzenie układu, co oznacza wejście w życie nowelizacji ustawy Prawo restrukturyzacyjne.

 

DGA KANCELARIA RESTRUKTURYZACJI I UPADŁOŚCI S.A. – doradca restrukturyzacyjny

Zgodnie z wymogiem art. 24 ustawy Prawo restrukturyzacyjne Członkowie  Zarządu DGA KANCELARIA S.A. posiadają licencję doradcy restrukturyzacyjnego, dzięki czemu Spółka może zostać powołana do roli zarządcy lub nadzorcy w postępowaniu restrukturyzacyjnym.

Proces restrukturyzacji Twojej firmy zostanie przeprowadzony przez zespół doświadczonych specjalistów z dziedziny doradztwa gospodarczego, przy wsparciu konsultantów biznesowych, biegłych rewidentów oraz prawników.

Co więcej DGA KANCELARIA RESTRUKTURYZACJI I UPADŁOŚCI S.A. jest częścią Grupy Kapitałowej DGA posiadającej zasoby kapitałowe umożliwiające wsparcie finansowe firm w tarapatach w formie pożyczki, inwestycji lub innej.

stan prawny na 06.12.2021

Andrzej Głowacki licencjonowany doradca restrukturyzacyjny nr 689

Kontakt tel.:   +48 61 859 59 00       +48 601 770 896

Kontakt mailowy: kontakt@dgakancelaria.pl

Nasze motto:

Dyskrecja w działaniu jest więcej warta niż elokwencja jurysty.

 

Ta strona korzysta z plików cookie w celu poprawienia komfortu jej przeglądania.