Kontakt

  Dzień dobry,
  Zapraszamy do kontaktu przedsiębiorstwa w sytuacji kryzysowej!
  Zapewniamy pełną dyskrecję
  Zespół DGA Kancelaria

  Postępowanie o zatwierdzenie układu

  Ustawa Prawo restrukturyzacyjne jako pierwsze definiuje postępowanie o zatwierdzenie układu (począwszy od art. 210).

  Aktualna formuła tego postępowania obowiązuje do 30 listopada 2021r. Po tym dniu, ustawodawca przewidział wprowadzenie istotnych zmian, które nawiązują do uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego wprowadzonego ustawą z 19 czerwca 2020r. zwaną Tarcza 4.0.

  Koncepcja postępowania o zatwierdzenie układu

  Zgodnie z art. 3 ust. 2 Ustawy Prawo Restrukturyzacyjne (dalej: PrRes) to postępowanie wiąże się z samodzielnym zbieraniem przez dłużnika głosów wierzycieli bez udziału sądu. Warunkiem jest nieprzekroczenie 15% wierzytelności spornych w odniesieniu do sumy wierzytelności uprawniających do głosowania nad układem. Nadzorca układu informuje dłużnika na piśmie o niemożności zawarcia układu w trybie przewidzianym w niniejszym dziale niezwłocznie po stwierdzeniu, że suma wierzytelności spornych uprawniających do głosowania nad układem przekracza 15% sumy wierzytelności uprawniających do głosowania nad układem.

  Postępowanie to charakteryzuje się obowiązkiem zawarcia przez dłużnika umowy o sprawowanie nadzoru nad przebiegiem postępowania z licencjonowanym doradcą restrukturyzacyjnym, który pełni funkcję nadzorcy układu. Wyboru doradcy restrukturyzacyjnego dokonuje dłużnik. Doradca restrukturyzacyjny w ramach umowy winien wykonać prace wynikające z zapisów ustawy, a także usługi związane z procesem restrukturyzacji, które zwiększą prawdopodobieństwo jego sukcesu, zatem pełni on rolę doradcy czuwającego nad sprawnością i zgodnością z prawem procedury zbierania głosów wierzycieli, nie jest zaś organem zewnętrznym sprawującym nad nim kontrolę. Umowa winna określać wynagrodzenie nadzorcy układu. Dłużnik jest zobowiązany do udzielenia nadzorcy układu pełnych i zgodnych z prawdą informacji w celu wykorzystania w postępowaniu restrukturyzacyjnym oraz udostępnić dokumentację dotyczące swojego majątku i wierzytelności i czyni to pod rygorem odpowiedzialności karnej. Nadzorca układu nie ponosi odpowiedzialności za prawdziwość informacji przekazanych przez dłużnika.

  Zakres prac określanych w umowie między dłużnikiem a doradcą restrukturyzacyjnym w dużej mierze zależy od sytuacji przedsiębiorstwa dłużnika. Stan ekonomiczno-finansowy, pożądane zasoby do realizacji założonych celów, liczba wierzycieli to zmienne wpływające na zakres prac, liczbę osób – ekspertów, które ze strony doradcy restrukturyzacyjnego winny wziąć udział w projekcie, co wpływa na wynagrodzenie doradcy.

  Zgodnie z intencją art. 211 ust. 2 PrRes wszystkie prace, o których mowa wyżej winny być zrealizowane w okresie do trzech miesięcy. Nadzór nad wdrożeniem programu zmian w przedsiębiorstwie dłużnika oraz nad realizacją zatwierdzonych propozycji układowych winien być pełniony do momentu pełnego wywiązania się dłużnika z podjętych zobowiązań układowych.

  W tym czasie jedynym odstępstwem od nieograniczonej swobody działania dłużnika jest ograniczenie jego działania do czynności zwykłego zarządu, a czynności przekraczających ten zakres – wyłącznie po uzyskaniu zgody nadzorcy układu. Ograniczenie to obowiązuje w okresie od dnia wydania postanowienia o zatwierdzenie układu do dnia jego uprawomocnienia, w którym nadzorca układu wykonuje uprawnienia nadzorcy sądowego. W tym okresie dłużnik uzyskuje ochronę i dopiero wówczas nie jest możliwe wszczęcie postępowania egzekucyjnego.

  postępowanie o zatwierdzenie układu

  Dzień układowy

  Zgodnie z wymogiem art. 211 ust. 1 ustawy Prawo restrukturyzacyjne zadaniem dłużnika jest wskazanie dnia układowego niezwłocznie po rozpoczęciu przez nadzorcę układu pełnienia swojej funkcji.

  Dzień układowy winien przypadać nie wcześniej niż 3 miesiące i nie później niż dzień przed złożeniem wniosku o zatwierdzenie układu.

  Według stanu z dnia układowego, co ma kluczowe znaczeniem określa się uprawnienia wierzycieli do głosowania nad układem oraz skutki przyjętego układu. Wierzytelności powstałe po dniu układowym nie są objęte układem.

  Pomoc publiczna

  Zgodnie z zapisami art. 214 ustawy, jeżeli propozycje układowe przewidują udzielenie pomocy publicznej, wierzyciel, który ma udzielić takowego wsparcia winien wraz z kartą do głosowania otrzymać plan restrukturyzacyjny wraz z dokumentami dotyczącymi pomocy de minimis lub oświadczeniem o nieotrzymaniu takowej pomocy w okresie dwóch lat podatkowych poprzedzających przekazanie karty do głosowania.

  Przyjęcie układu

  Układ w postępowaniu o jego zatwierdzenie jest przyjęty, jeżeli za jego przyjęciem wypowie się większość wierzycieli uprawnionych do głosowania nad układem, mających łącznie co najmniej dwie trzecie sumy wierzytelności uprawniających do głosowania nad układem.

  W przypadku głosowania w grupach, układ jest przyjęty, jeżeli w każdej grupie wypowie się za nim większość uprawnionych do głosowania nad układem wierzycieli z tej grupy, mających łącznie co najmniej dwie trzecie sumy wierzytelności przysługujących uprawnionym do głosowania nad układem wierzycielom z tej grupy.

  Układ jest przyjęty, mimo nieuzyskania wymaganej większości w niektórych z grup wierzycieli, jeżeli wierzyciele mający łącznie dwie trzecie sumy wierzytelności przypadających wierzycielom uprawnionym do głosowania nad układem głosowali za przyjęciem układu, a wierzyciele z grupy lub grup, które wypowiedziały się przeciw przyjęciu układu, zostaną zaspokojeni na podstawie układu w stopniu nie mniej korzystnym niż w przypadku przeprowadzenia postępowania upadłościowego.

  Przyjęcie układu stwierdza nadzorca układu.

  Nadzorca układu w postępowaniu

  postępowanie o zatwierdzenie układu dga

  Nadzorca układu pełni swoją funkcję od dnia zawarcia umowy z dłużnikiem.

  Nadzorca układu jest zobowiązany udzielać wierzycielom informacji o sytuacji majątkowej dłużnika i możliwości wykonania układu w zakresie, który jest potrzebny do podjęcia racjonalnej ekonomicznie decyzji w przedmiocie akceptacji lub odrzucenia propozycji układowych.

  Nadzorca układu sporządza sprawozdanie, które jest częścią wniosku dłużnika o zatwierdzenie układu.

  Sprawozdanie nadzorcy układu zawiera m.in.:

  1. stwierdzenie przyjęcia układu,
  2. ocenę zgodności z prawem przebiegu samodzielnego zbierania głosów wraz ze wskazaniem innych okoliczności, które mogą mieć wpływ na zatwierdzenie układu,
  3. zastrzeżenia wierzycieli, o których mowa w art. 216 obowiązki informacyjne nadzorcy układu wobec wierzyciela ust. 2,
  4. ocenę możliwości wykonania układu,
  5. bilans sporządzony przez dłużnika dla celów postępowania o zatwierdzenie układu, na dzień przypadający w okresie trzydziestu dni przed dniem złożenia wniosku, nadto wymagane jest wskazanie miejsc, w których znajduje się majątek dłużnika oraz jego wykaz,
  6. spis wierzytelności, sporządzony przez nadzorcę układu, ze wskazaniem, czy wierzyciel głosował za, czy przeciw układowi oraz spis wierzytelności spornych,
  7. plan restrukturyzacyjny,
  8. informacje dotyczące ewentualnej pomocy publicznej.

  Sporządzenie sprawozdania nadzorcy układu wymaga bardzo dobrej znajomości sytuacji ekonomiczno-finansowej oraz perspektyw dla przedsiębiorstwa i branży, w której funkcjonuje.

  Konieczne jest podkreślenie odpowiedzialności nadzorcy układu zarówno wobec wierzycieli jaki i Sądu.

  Nadzorca układu jest zobowiązany przekazywać wierzycielom obiektywną informację na temat sytuacji dłużnika, a ocena możliwości wykonania układu jego autorstwa będzie miała kluczowe znaczenie dla Sądu dla analizy sprawy przed wydaniem postanowienia o zatwierdzenie układu.

  Zawartość wniosku o zatwierdzenie układu

  Dłużnik po przeprowadzeniu głosowania nad układem składa do Sądu wniosek o zatwierdzenie układu, który m.in. zawiera:

  • propozycje układowe,
  • wyniki głosowania nad układem,
  • sprawozdanie nadzorcy układu.

  Kluczowym dokumentem jest sprawozdanie nadzorcy układu, które zawiera m. in. plan restrukturyzacyjny dla dłużnika, który ma dokumentować zdolność do spłaty przyjętego układu. Plan restrukturyzacyjny winien być sporządzony zgodnie z wymogami art. 10 ustawy Prawo restrukturyzacyjne.

  Sąd wydaje postanowienie w przedmiocie zatwierdzenia układu w terminie dwóch tygodniu od dnia złożenia wniosku o zatwierdzenie układu.

  Podsumowanie

  Postępowanie o zatwierdzenie układu nie znalazło uznania w oczach przedsiębiorców. Główną wadą tego postępowania był brak ochrony dłużnika przed egzekucjami prowadzonymi przez wierzycieli. Nadto informacja, że dłużnik rozpoczyna dialog z wierzycielami powodowała przyspieszanie postępowań sądowych przedmiocie odzyskania wierzytelności.

  Radykalna zmiana nastąpi 1 grudnia 2021 r., od tej daty nastąpi „przekształcenie” uproszczonego postępowania o zatwierdzenie układu (piąte postępowanie restrukturyzacyjne powołane ustawą z 19 czerwca 2020 r. zwaną Tarcza 4.0) w postępowanie o zatwierdzenie układu, co oznacza wejście w życie nowelizacji ustawy Prawo restrukturyzacyjne.

  DGA KANCELARIA S.A. – doradca restrukturyzacyjny

  Członkowie Zarządu DGA KANCELARIA S.A. posiadają licencję doradcy restrukturyzacyjnego, dzięki czemu Spółka może zostać powołana do roli zarządcy lub nadzorcy w postępowaniu restrukturyzacyjnym.

  Proces restrukturyzacji Twojej firmy zostanie przeprowadzony przez zespół doświadczonych specjalistów z dziedziny doradztwa gospodarczego, przy wsparciu konsultantów biznesowych, biegłych rewidentów oraz prawników.

  Co więcej DGA KANCELARIA S.A. jest częścią Grupy Kapitałowej DGA posiadającej zasoby kapitałowe umożliwiające wsparcie finansowe firm w tarapatach w formie pożyczki, inwestycji lub innej.

  Andrzej Głowacki,
  stan prawny na 02.08.2021

  Serdecznie zapraszamy do kontaktu firmy rozważające przeprowadzenie restrukturyzacji firmy:

  kontakt@dgakancelaria.pl 61 643 51 00