Kontakt

  Dzień dobry,
  Zapraszamy do kontaktu przedsiębiorstwa w sytuacji kryzysowej!
  Zapewniamy pełną dyskrecję
  Zespół DGA Kancelaria

  Doradca restrukturyzacyjny

  Doradca restrukturyzacyjny

  Od 1 stycznia 2016 r., tj. od dnia wejścia w życie Ustawy Prawo Restrukturyzacyjne (dalej: PrRes), znajdujący się w sytuacji kryzysowej przedsiębiorca staje przed dwiema opcjami:

  1. może naprawiać przedsiębiorstwo własnymi siłami
  2. może skorzystać z przepisów Ustawy

  jeśli wybierze tą drugą opcję, może zdecydować się na jedno z czterech postępowań restrukturyzacyjnych:

  1. postępowanie o zawarcie układu
  2. przyspieszone postępowanie układowe
  3. postępowanie układowe
  4. postępowanie sanacyjne
  doradca restrukturyzacyjny
  doradca restrukturyzacyjny

  Każde z tych czterech rozwiązań wiąże się z koniecznością skorzystania z usług doradcy restrukturyzacyjnego, którego funkcję zgodnie z art. 24 PrRes może pełnić osoba fizyczna, posiadająca licencję doradcy restrukturyzacyjnego lub też spółka handlowa, której wspólnicy – ponoszący odpowiedzialność za zobowiązania spółki bez ograniczenia całym swoim majątkiem bądź członkowie zarządu reprezentujący spółkę – posiadają taką licencję.

  Zastanawiając się czy skorzystać z pomocy doradcy restrukturyzacyjnego warto zwrócić uwagę na cel postępowania restrukturyzacyjnego, czyli ochronę przedsiębiorstwa przed ogłoszeniem upadłości. Do zadań doradcy w świetle tego celu należy sprawowanie nadzoru i doradztwo, ale też czuwanie nad działaniami przedsiębiorcy niewypłacalnego lub zagrożonego niewypłacalnością. Wszczęcie postępowań przewidzianych Ustawą pozwala uchronić przedsiębiorstwo przez ewentualnymi postępowaniami egzekucyjnymi oraz umożliwia uzyskanie zewnętrznego dofinansowania.

  Rola doradcy restrukturyzacyjnego w każdym z czterech postępowań restrukturyzacyjnych przewidzianych Ustawą zależy od zakresu ingerencji państwa w stosunki cywilnoprawne łączące dłużnika z wierzycielami. Zakres ingerencji państwa zależy z kolei od zakresu ochrony dłużnika przed wierzycielami.

  I tak w przypadku postępowania o zatwierdzenie układu z wierzycielami, Ustawa nie chroni dłużnika przed egzekucją a jedyne uprawnienie do zmiany stosunków cywilnoprawnych jakie mu przyznaje to treść układu, dłużnik ma pełną swobodę dysponowania własnym majątkiem oraz swobodnego wyboru doradcy restrukturyzacyjnego, który pełni w tym postępowaniu funkcję nadzorcy układu. W postępowaniu tym doradca restrukturyzacyjny po przeprowadzeniu diagnozy sytuacji ekonomiczno-finansowej przedsiębiorstwa opracowuje koncepcję programu restrukturyzacji i plan działań. W kolejnym kroku doradca finansowy przygotowuje propozycje układowe, które wstępnie omawia z kluczowymi wierzycielami oraz sporządza plan restrukturyzacyjny. Następnie opracowuje karty do głosowania i zbiera głosy udzielając przy tym odpowiedzi i wyjaśnień wierzycielom i sporządza wniosek o zatwierdzenie układu. Wszystkie powyższe prace winny być zrealizowane w okresie do 3 miesięcy. Po ich przeprowadzeniu doradca restrukturyzacyjny pełni nadzór nad wykonaniem układu do momentu pełnego wywiązania się dłużnika z podjętych zobowiązań układowych.

  doradca restrukturyzacyjny
  doradca restrukturyzacyjny

  W postępowaniu układowym i przyspieszonym postępowaniu układowym, w którym dłużnik zachowuje prawo dokonywania czynności w granicach zwykłego zarządu, a ochrona przed wierzycielami jest ograniczona do wierzytelności objętych układem, wybór doradcy pełniącego funkcję nadzorcy sądowego wymaga zgody wierzycieli reprezentujących ponad 30% sumy wierzytelności. W postępowaniu układowym nadzorca w ciągu 30 dni od jego otwarcia ustala skład masy układowej w oparciu o zapisy w księgach dłużnika oraz spis inwentarza. Nadzorca wstępuje z mocy prawa do postępowań sądowych, administracyjnych, sądowo-administracyjnych oraz przed sądami polubownymi, a w sprawach cywilnych dotyczących masy układowej ma uprawnienia interwenienta ubocznego lub uczestnika postępowania. Zarówno w postępowaniu układowym jak i przyspieszonym postępowaniu układowym nadzorca sądowy zawiadamia wierzycieli o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego, sporządza plan restrukturyzacyjny i spis wierzytelności oraz dokonuje oceny propozycji układowych pod kątem ich zgodności z obowiązującymi przepisami i możliwości ich wykonania. W przypadku przyspieszonego postępowania układowego nadzorca informuje również przedsiębiorcę o dostępnych źródłach finansowania, w tym pomocy publicznej, a także współpracuje z nim w celu otrzymania owego finansowania. Nadzorca sądowy kończy współpracę z dłużnikiem z dniem uprawomocnienia się postanowienia o umorzeniu postępowania, chyba że złożony zostanie wniosek o otwarcie postępowania sanacyjnego lub uproszczony wniosek o ogłoszenie upadłości, co spowoduje przedłużenie pełnienia przez niego funkcji nadzorcy.

  Wreszcie w postępowaniu sanacyjnym, gdzie ochrona przed egzekucją (również ze strony zabezpieczonego i uprzywilejowanego wierzyciela) jest w zasadzie pełna, a ponadto dłużnik ma prawo zwolnienia pracowników objętych ochroną prawa pracy, a nawet odstąpienia od niekorzystnych kontraktów czy sprzedaży składników majątku w stanie wolnym od obciążeń rzeczowych, zarząd własny dłużnika jest co do zasady odbierany w całości i przekazywany w ręce doradcy restrukturyzacyjnego pełniącego w tym postępowaniu funkcję zarządcy. Zarządca obejmuje zarząd masą sanacyjną, sporządza spis inwentarza oraz realizuje sporządzony w porozumieniu z dłużnikiem plan restrukturyzacyjny. Przejmuje on w pełni stery przedsiębiorstwa dłużnika i odpowiada za jego bieżące funkcjonowanie, skuteczne wdrażanie planu zmian oraz zapewnienie stabilności finansowej, co zwykle wiąże się z pozyskaniem kredytu albo innej formy spłaty długu, lub inwestora. Zarządca co miesiąc składa Sądowi sprawozdanie ze swoich czynności oraz sprawozdanie rachunkowe, zaś po zakończeniu postępowania składa sprawozdanie końcowe obejmujące co najmniej wskazanie w jakim stopniu został zrealizowany plan restrukturyzacyjny oraz czy wydał dłużnikowi cały majątek oraz dokumenty.

  doradca restrukturyzacyjny
  doradca restrukturyzacyjny

  DGA Centrum Sanacji Firm współpracuje z następującymi doradcami restrukturyzacyjnymi:

  Andrzej Głowacki – andrzej.glowacki@dga.pl – tel. +48 601 770 896
  Paweł Multaniak – p.multaniak@figures.com.pl – tel. +48 607 173 462
  Iwona Pilarczyk-Smocikowska – iwona.pilarczyk@sanacjafirm.pl – tel. + 48 601 809 794
  Anna Szymańska – anna.szymanska@dga.pl tel. +48 601 700 378

  Dlaczego warto wybrać nas?

  Profesjonalni
  Doradcy

  Doradcy restrukturyzacyjni posiadający wiedzę i doświadczenie konsultantów biznesowych, biegłych rewidentów i prawników – co gwarantuje skuteczne działania naprawcze.

  29 lat
  doświadczenia

  DGA Centrum Sanacji Firm S.A. należy do Grupy Kapitałowej DGA działającej na polskim rynku od 29 lat. Grupa Kapitałowa DGA to z jednej strony podmioty doradcze, z drugiej inwestycje kapitałowe z różnorodnych branż.

  Kompleksowa
  Obsługa

  Oferujemy: pozyskiwanie środków pomocowych, zarządzanie projektami, doradztwo przy restrukturyzacjach, szkolenia, doradztwo w zarządzaniu, badania opinii i rynku, usługi audytorskie, zarządzanie kapitałem ludzkim.

  Nasz zespół

  • Andrzej Głowacki

   Doradca restrukturyzacyjny - licencja nr 689, biegły sądowy przy Sądzie Okręgowym w Poznaniu

   The founder of Consulting WP, he has been the captain of this ship from the beginning and has sailed...

   view profile
  • Iwona Pilarczyk – Smocikowska

   Doradca restrukturyzacyjny - licencja nr 929

   Being the CFO in the Financial Industry is a tough task, thankfully he was here to man the helm...

   view profile
  • Anna Szymańska

   Doradca restrukturyzacyjny - licencja nr 688

   She is an accomplished business developer. Her skills at creating relationships with clients are...

   view profile
  • Paweł Multaniak

   Doradca restrukturyzacyjny - licencja nr 357, biegły rewident (nr 11281)

   He has helped Business WordPress Theme reach new heights and enter new markets. His skills of understanding...

   view profile
  • Mirosław Marek

   Doradca - ekspert w dziedzinie pomocy publicznej

   As we help other companies grow, she helps us grow. She handles all the internal work at WP consulting...

   view profile
  • Ewelina Walinciak

   Biegły rewident (nr 11213)

   Tax laws and regulations are some of the most complicated and infuriating parts of the financial...

   view profile
  • Tomasz Nowak

   Biegły rewident ( nr 7465)

   Tax laws and regulations are some of the most complicated and infuriating parts of the financial...

   view profile

  Ratunek dla zadłużonego przedsiębiorstwa? Spółce grozi upadłość?