Doradca restrukturyzacyjny

Doradca restrukturyzacyjny

Od 1 stycznia 2016 r., tj. od dnia wejścia w życie Ustawy Prawo Restrukturyzacyjne (dalej: PrRes), znajdujący się w sytuacji kryzysowej przedsiębiorca staje przed dwiema opcjami:

 1. może naprawiać przedsiębiorstwo własnymi siłami
 2. może skorzystać z przepisów Ustawy

jeśli wybierze tą drugą opcję, może zdecydować się na jedno z czterech postępowań restrukturyzacyjnych:

 1. postępowanie o zawarcie układu
 2. przyspieszone postępowanie układowe
 3. postępowanie układowe
 4. postępowanie sanacyjne
doradca restrukturyzacyjny
doradca restrukturyzacyjny

Każde z tych czterech rozwiązań wiąże się z koniecznością skorzystania z usług doradcy restrukturyzacyjnego, którego funkcję zgodnie z art. 24 PrRes może pełnić osoba fizyczna, posiadająca licencję doradcy restrukturyzacyjnego lub też spółka handlowa, której wspólnicy – ponoszący odpowiedzialność za zobowiązania spółki bez ograniczenia całym swoim majątkiem bądź członkowie zarządu reprezentujący spółkę – posiadają taką licencję.

Zastanawiając się czy skorzystać z pomocy doradcy restrukturyzacyjnego warto zwrócić uwagę na cel postępowania restrukturyzacyjnego, czyli ochronę przedsiębiorstwa przed ogłoszeniem upadłości. Do zadań doradcy w świetle tego celu należy sprawowanie nadzoru i doradztwo, ale też czuwanie nad działaniami przedsiębiorcy niewypłacalnego lub zagrożonego niewypłacalnością. Wszczęcie postępowań przewidzianych Ustawą pozwala uchronić przedsiębiorstwo przez ewentualnymi postępowaniami egzekucyjnymi oraz umożliwia uzyskanie zewnętrznego dofinansowania.

Rola doradcy restrukturyzacyjnego w każdym z czterech postępowań restrukturyzacyjnych przewidzianych Ustawą zależy od zakresu ingerencji państwa w stosunki cywilnoprawne łączące dłużnika z wierzycielami. Zakres ingerencji państwa zależy z kolei od zakresu ochrony dłużnika przed wierzycielami.

I tak w przypadku postępowania o zatwierdzenie układu z wierzycielami, Ustawa nie chroni dłużnika przed egzekucją a jedyne uprawnienie do zmiany stosunków cywilnoprawnych jakie mu przyznaje to treść układu, dłużnik ma pełną swobodę dysponowania własnym majątkiem oraz swobodnego wyboru doradcy restrukturyzacyjnego, który pełni w tym postępowaniu funkcję nadzorcy układu. W postępowaniu tym doradca restrukturyzacyjny po przeprowadzeniu diagnozy sytuacji ekonomiczno-finansowej przedsiębiorstwa opracowuje koncepcję programu restrukturyzacji i plan działań. W kolejnym kroku doradca finansowy przygotowuje propozycje układowe, które wstępnie omawia z kluczowymi wierzycielami oraz sporządza plan restrukturyzacyjny. Następnie opracowuje karty do głosowania i zbiera głosy udzielając przy tym odpowiedzi i wyjaśnień wierzycielom i sporządza wniosek o zatwierdzenie układu. Wszystkie powyższe prace winny być zrealizowane w okresie do 3 miesięcy. Po ich przeprowadzeniu doradca restrukturyzacyjny pełni nadzór nad wykonaniem układu do momentu pełnego wywiązania się dłużnika z podjętych zobowiązań układowych.

doradca restrukturyzacyjny
doradca restrukturyzacyjny

W postępowaniu układowym i przyspieszonym postępowaniu układowym, w którym dłużnik zachowuje prawo dokonywania czynności w granicach zwykłego zarządu, a ochrona przed wierzycielami jest ograniczona do wierzytelności objętych układem, wybór doradcy pełniącego funkcję nadzorcy sądowego wymaga zgody wierzycieli reprezentujących ponad 30% sumy wierzytelności. W postępowaniu układowym nadzorca w ciągu 30 dni od jego otwarcia ustala skład masy układowej w oparciu o zapisy w księgach dłużnika oraz spis inwentarza. Nadzorca wstępuje z mocy prawa do postępowań sądowych, administracyjnych, sądowo-administracyjnych oraz przed sądami polubownymi, a w sprawach cywilnych dotyczących masy układowej ma uprawnienia interwenienta ubocznego lub uczestnika postępowania. Zarówno w postępowaniu układowym jak i przyspieszonym postępowaniu układowym nadzorca sądowy zawiadamia wierzycieli o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego, sporządza plan restrukturyzacyjny i spis wierzytelności oraz dokonuje oceny propozycji układowych pod kątem ich zgodności z obowiązującymi przepisami i możliwości ich wykonania. W przypadku przyspieszonego postępowania układowego nadzorca informuje również przedsiębiorcę o dostępnych źródłach finansowania, w tym pomocy publicznej, a także współpracuje z nim w celu otrzymania owego finansowania. Nadzorca sądowy kończy współpracę z dłużnikiem z dniem uprawomocnienia się postanowienia o umorzeniu postępowania, chyba że złożony zostanie wniosek o otwarcie postępowania sanacyjnego lub uproszczony wniosek o ogłoszenie upadłości, co spowoduje przedłużenie pełnienia przez niego funkcji nadzorcy.

Wreszcie w postępowaniu sanacyjnym, gdzie ochrona przed egzekucją (również ze strony zabezpieczonego i uprzywilejowanego wierzyciela) jest w zasadzie pełna, a ponadto dłużnik ma prawo zwolnienia pracowników objętych ochroną prawa pracy, a nawet odstąpienia od niekorzystnych kontraktów czy sprzedaży składników majątku w stanie wolnym od obciążeń rzeczowych, zarząd własny dłużnika jest co do zasady odbierany w całości i przekazywany w ręce doradcy restrukturyzacyjnego pełniącego w tym postępowaniu funkcję zarządcy. Zarządca obejmuje zarząd masą sanacyjną, sporządza spis inwentarza oraz realizuje sporządzony w porozumieniu z dłużnikiem plan restrukturyzacyjny. Przejmuje on w pełni stery przedsiębiorstwa dłużnika i odpowiada za jego bieżące funkcjonowanie, skuteczne wdrażanie planu zmian oraz zapewnienie stabilności finansowej, co zwykle wiąże się z pozyskaniem kredytu albo innej formy spłaty długu, lub inwestora. Zarządca co miesiąc składa Sądowi sprawozdanie ze swoich czynności oraz sprawozdanie rachunkowe, zaś po zakończeniu postępowania składa sprawozdanie końcowe obejmujące co najmniej wskazanie w jakim stopniu został zrealizowany plan restrukturyzacyjny oraz czy wydał dłużnikowi cały majątek oraz dokumenty.

doradca restrukturyzacyjny
doradca restrukturyzacyjny

DGA Centrum Sanacji Firm współpracuje z następującymi doradcami restrukturyzacyjnymi:

Andrzej Głowacki – andrzej.glowacki@dga.pl – tel. +48 601 770 896
Paweł Multaniak – p.multaniak@figures.com.pl – tel. +48 607 173 462
Iwona Pilarczyk-Smocikowska – iwona.pilarczyk@sanacjafirm.pl – tel. + 48 601 809 794
Anna Szymańska – anna.szymanska@dga.pl tel. +48 601 700 378

Dlaczego warto wybrać nas?

Profesjonalni
Doradcy

Doradcy restrukturyzacyjni posiadający wiedzę i doświadczenie konsultantów biznesowych, biegłych rewidentów i prawników – co gwarantuje skuteczne działania naprawcze.

29 lat
doświadczenia

DGA Centrum Sanacji Firm S.A. należy do Grupy Kapitałowej DGA działającej na polskim rynku od 29 lat. Grupa Kapitałowa DGA to z jednej strony podmioty doradcze, z drugiej inwestycje kapitałowe z różnorodnych branż.

Kompleksowa
Obsługa

Oferujemy: pozyskiwanie środków pomocowych, zarządzanie projektami, doradztwo przy restrukturyzacjach, szkolenia, doradztwo w zarządzaniu, badania opinii i rynku, usługi audytorskie, zarządzanie kapitałem ludzkim.

Nasz zespół

 • Błażej Piechowiak

  Doradca restrukturyzacyjny - licencja nr 1885

  She is an accomplished business developer. Her skills at creating relationships with clients are...

  view profile
 • Andrzej Głowacki

  Doradca restrukturyzacyjny - licencja nr 689, biegły sądowy przy Sądzie Okręgowym w Poznaniu

  The founder of Consulting WP, he has been the captain of this ship from the beginning and has sailed...

  view profile
 • Iwona Pilarczyk – Smocikowska

  Doradca restrukturyzacyjny - licencja nr 929

  She is an accomplished business developer. Her skills at creating relationships with clients are...

  view profile
 • Anna Szymańska

  Doradca restrukturyzacyjny - licencja nr 688

  She is an accomplished business developer. Her skills at creating relationships with clients are...

  view profile

Ratunek dla zadłużonego przedsiębiorstwa? Spółce grozi upadłość?