Dla zarządów spółek i właścicieli firm

Oferta dla członków zarządu spółki z o.o. bądź właściciela firmy w trudnej sytuacji ekonomicznej.

Rośnie liczba wierzycieli niezaspokojonych przez syndyka w postępowaniu upadłościowym. Kierują oni swoje żądania do członków zarządu Spółek z o.o. oraz właścicieli firm i oczekują solidarnego uregulowania należności.

Zgodnie z art. 299 KSH §1 jeżeli egzekucja przeciwko spółce okaże się bezskuteczna, członkowie zarządu odpowiadają solidarnie za jej zobowiązania. Jednakże zgodnie z §2 członek zarządu może uwolnić się od toj odpowiedzialności, u jeżeli wykaże, że:

  • we właściwym czasie zgłoszono wniosek o ogłoszenie upadłości lub w tym samym czasie wydano postanowienie o ogłoszenie upadłości albo zatwierdzenie układu w postępowaniu w przedmiocie zatwierdzenia układu;
  •  niezgłoszenie wniosku o ogłoszenie upadłości nastąpiło nie z jego winy;
  • pomimo niezgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości oraz niewydania postanowienia o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego albo niezatwierdzenia układu w postępowaniu w przedmiocie układu wierzyciel nie poniósł szkody.

Obowiązek złożenia wniosku o upadłość spółki z o.o. spoczywa na członkach zarządu w terminie 30 dni od momentu wystąpienia ku temu podstawy (niewypłacalności). Jeżeli członkowie zarządu zaniechają tego obowiązku, muszą liczyć się z konsekwencjami, takimi jak:

  • odpowiedzialność za zobowiązania spółki swoim prywatnym majątkiem;
  • zakaz prowadzenia działalności gospodarczej w związku z art. 373 i 374 Prawa upadłościowego;
  • ryzyko poniesienia odpowiedzialności karnej;
  • podstawa do oddalenia wniosku o upadłość konsumencką;
  • odpowiedzialność za zaległe zobowiązania publiczno-prawne.

DGA Kancelaria S.A. sporządzi opinię, ekspertyzę w przedmiocie zagrożenia niewypłacalnością lub niewypłacalności Twojej Spółki. Diagnoza sytuacji ekonomiczno – finansowej może stanowić ochronę dla Zarządu Spółki w kontekście zagrożeń Sankcjami z art. 299 KSH.

Odpowiedzialność członków zarządu sp. z o.o. – art. 299 KSH

25 sierpnia 2022, artykuł autorstwa Andrzeja Głowackiego, DGA Kancelaria S.A.