Baza wiedzy

Baza wiedzy

 • Dla Rolnika
  12 listopada 2019
 • Opinie art. 299 KSH
  13 listopada 2019
 • Restrukturyzacja rolnika i jego gospodarstwa

  Wg Powszechnego Spisu Rolnego 2020 w Polsce funkcjonuje 1.317 tys. gospodarstw rolnych. W porównaniu z rokiem 2010 liczba gospodarstw spadła o 190 tys. Obserwowana jest coraz silniejsza specjalizacja gospodarstw rolnych, postępująca koncentracja produkcji m.in. zwiększenie obsad gospodarskich i zmniejszenie ich liczebności. Wg GUS mamy coraz mniejszą liczbę gospodarstw, ale coraz większych. Gospodarstwo rolne, podobnie jak

  24 sierpnia 2021
 • Upadłość przedsiębiorcy

  Zgodnie z przepisami ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe postępowanie uregulowane tą ustawą należy tak prowadzić, aby roszczenia wierzycieli mogły zostać zaspokojone w jak największym stopniu, a jeśli racjonalne względy na to pozwolą – dotychczasowe przedsiębiorstwo dłużnika zostało zachowane. Podmiotowy zakres ustawy Prawo upadłościowe Przepisy ustawy stosujemy do przedsiębiorców w rozumieniu ustawy Kodeks

  5 sierpnia 2021
 • Wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej

  Wniosek o upadłość konsumencką Zgodnie z ustawą Prawo upadłościowe, osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej może: złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości, złożyć wniosek o otwarcie postępowania o zawarcie układu na zgromadzeniu wierzycieli. Art. 49125 ust. 2 ustawy mówi, że Sąd może skierować dłużnika do postępowania o zatwierdzenie układu na zgromadzeniu wierzycieli, chyba, że dłużnik we wniosku

  5 sierpnia 2021
 • Wniosek o upadłość firmy

  Zgodnie z ustawą Prawo upadłościowe, dłużnik jest zobowiązany, nie później niż w terminie trzydziestu dni od dnia, w którym wystąpiła podstawa do ogłoszenia upadłości, zgłosić w Sądzie wniosek o ogłoszenie upadłości. PRAWO UPADŁOŚCIOWE A OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA WNIOSKU Wniosek o ogłoszenie upadłości składa dłużnik, czyli przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą. Art. 21 ust. 2 ustawy jeżeli dłużnikiem

  5 sierpnia 2021