Baza wiedzy

Baza wiedzy

 • Restrukturyzacja rolnika i jego gospodarstwa

  Wg Powszechnego Spisu Rolnego 2020 w Polsce funkcjonuje 1.317 tys. gospodarstw rolnych. W porównaniu z rokiem 2010 liczba gospodarstw spadła o 190 tys. Obserwowana jest coraz silniejsza specjalizacja gospodarstw rolnych, postępująca koncentracja produkcji m.in. zwiększenie obsad gospodarskich i zmniejszenie ich liczebności. Wg GUS mamy coraz mniejszą liczbę gospodarstw, ale coraz większych. Gospodarstwo rolne, podobnie jak

  24 sierpnia 2021
 • Nadzorca układu

  Nadzorca układu, zgodnie z art. 35 ustawy Prawo restrukturyzacyjne pełni swoją funkcję w oparciu o umowę zawartą z dłużnikiem. Wg aktualnego stanu prawnego ta funkcja występuje w: postępowaniu o zatwierdzenie układu, uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu. Lawinowo rosnąca liczba otwieranych uproszczonych postępowań restrukturyzacyjnych powoduje wzrost zapotrzebowania na licencjonowanych doradców restrukturyzacyjnych, którzy z pozytywnym skutkiem podejmą

  24 sierpnia 2021
 • Wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej

  Wniosek o upadłość konsumencką Zgodnie z ustawą Prawo upadłościowe, osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej może: złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości, złożyć wniosek o otwarcie postępowania o zawarcie układu na zgromadzeniu wierzycieli. Art. 49125 ust. 2 ustawy mówi, że Sąd może skierować dłużnika do postępowania o zatwierdzenie układu na zgromadzeniu wierzycieli, chyba, że dłużnik we wniosku

  5 sierpnia 2021
 • Wniosek o upadłość firmy

  Zgodnie z ustawą Prawo upadłościowe, dłużnik jest zobowiązany, nie później niż w terminie trzydziestu dni od dnia, w którym wystąpiła podstawa do ogłoszenia upadłości, zgłosić w Sądzie wniosek o ogłoszenie upadłości. PRAWO UPADŁOŚCIOWE A OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA WNIOSKU Wniosek o ogłoszenie upadłości składa dłużnik, czyli przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą. Art. 21 ust. 2 ustawy jeżeli dłużnikiem

  5 sierpnia 2021
 • Upadłość przedsiębiorcy

  Zgodnie z przepisami ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe postępowanie uregulowane tą ustawą należy tak prowadzić, aby roszczenia wierzycieli mogły zostać zaspokojone w jak największym stopniu, a jeśli racjonalne względy na to pozwolą – dotychczasowe przedsiębiorstwo dłużnika zostało zachowane. Podmiotowy zakres ustawy Prawo upadłościowe Przepisy ustawy stosujemy do przedsiębiorców w rozumieniu ustawy Kodeks

  5 sierpnia 2021
 • Plan restrukturyzacyjny

  Plan restrukturyzacyjny jest kluczowym dokumentem każdego postępowania restrukturyzacyjnego, które jest wsparte przepisami ustawy Prawo restrukturyzacyjne. INFORMACJE ISTOTNE DLA WIERZYCIELI DOTYCZĄCE PLANU RESTRUKURYZACYJNEGO Ustawodawca w art. 10 ustawy przedstawił zakres i wymogi jaki musi spełnić plan restrukturyzacyjny. Z punktu widzenia wierzycieli i innych interesariuszy restrukturyzowanego przedsiębiorstwa zawartość planu restrukturyzacyjnego daje aktualny obraz stanu przedsiębiorstwa, zawiera harmonogram

  5 sierpnia 2021
 • Wstępny plan restrukturyzacyjny

  Wstępny plan restrukturyzacyjny jest niezbędnym załącznikiem do wniosku o otwarcie przyspieszonego postępowania układowego, postępowania układowego i w postępowaniu sanacyjnym, co wprost wynika z przepisów ustawy Prawo restrukturyzacyjne. Art. 9 tej ustawy określa co powinien zawierać wstępny plan restrukturyzacyjny: analizę przyczyn trudnej sytuacji ekonomicznej dłużnika; wstępny opis i przegląd planowanych środków restrukturyzacyjnych i związanych z nimi

  5 sierpnia 2021
 • Postępowanie sanacyjne

  Postępowanie sanacyjne jest jednym z postępowań restrukturyzacyjnych, które ma na celu uniknięcie ogłoszenia upadłości dłużnika w drodze zawarcia układu z wierzycielami oraz doprowadzenie do dalszego prowadzenia przedsiębiorstwa przez przeprowadzenie działań sanacyjnych na podstawie zaakceptowanego przez Sędziego-komisarza planu restrukturyzacyjnego. Ustawa Prawo restrukturyzacyjne definiuje, że działaniami sanacyjnymi są czynności prawne i faktyczne, które zmierzają do naprawy sytuacji

  5 sierpnia 2021
 • Uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne

  Restrukturyzacja to z definicji wprowadzenie zmian, często radykalnych, mających na celu poprawę funkcjonowania danego przedsiębiorstwa. Restrukturyzacja firmy powinna objąć wszystkie aspekty działalności, szczególności konieczne jest skupienie się na rozwiązywaniu problemów, które decydują o przetrwaniu firmy, co z kolei jest niezbędne dla zachowania zdolności do dalszego prowadzenia przedsiębiorstwa. Uproszczona restrukturyzacja wprowadzona ustawą z dnia 19 czerwca

  5 sierpnia 2021
 • Doradztwo restrukturyzacyjne

  Doradztwo restrukturyzacyjne Rola lekarzy firm wzrosła z kryzysem gospodarczym, branży, czy tak szczególnymi zdarzeniami jak pandemia COVID-19. Kryzys w przedsiębiorstwie stale towarzyszy pracy menedżerów, którzy decydują czy podejmują samodzielną próbę jego zażegnania, czy skorzystają z przepisów prawa. Poglądy na kryzys w przedsiębiorstwie są w literaturze naukowej nader zróżnicowane. I tak W. Greinel uważa, że większość

  5 sierpnia 2021
Ta strona korzysta z plików cookie w celu poprawienia komfortu jej przeglądania.