18 czerwca A. Głowacki prowadził zajęcia w Szkole Liderek i Liderów UEP – unikalnym programie rozwoju  kompetencji grupy studentów, przygotowany we współpracy z firmami Klubu Partnera -> link.

Tematem były „Czynniki sukcesu lekarza firm”. W trakcie swojego wystąpienia A. Głowacki podkreślił trzy kluczowe role, które powinien pełnić profesjonalny lekarz firm – doradca restrukturyzacyjny:

  • audytor diagnozujący sytuację przedsiębiorstwa;
  • ekspert w zarządzaniu antykryzysowym;
  • menedżer rewitalizacji.

Następnie zostały omówione cele i czynniki sukcesu procesu restrukturyzacji. Prelegent oparł się na schemacie S. Slatera i D. Lovetta:

[Źródło: S. Slater, D. Lovett, Restrukturyzacja firmy. Zarządzanie przedsiębiorstwem w sytuacjach kryzysowych, Warszawa 2001, s. 5.]

i podkreślił znaczenie przywództwa w procesie zmian i komunikacji z interesariuszami przedsiębiorstwa.

 

Po omówieniu kilku przykładów projektów restrukturyzacyjnych (BM Kobylin, BOOMDRUK, Fundacja Malta) dr Andrzej Głowacki wskazał cztery kluczowe czynniki sukcesu lekarza firm:

Liczne pytania ze strony studentów dotyczyły zmian i procesu restrukturyzacji w DGA S.A. Prelegent wskazał, że w latach 2007-2010 w Spółce w oparciu o umowę o pracę było zatrudnionych ponad 250 pracowników. Zmniejszające się zapotrzebowanie na usługi doradcze skłoniło Zarząd DGA do uruchomienia procesu głębokich zmian. Na bazie poszczególnych departamentów powołano Spółki, w których część konsultantów nabyła udziały. Podmioty te z czasem usamodzielniły się i pozyskały własny rynek usług. Proces trwał kilka lat i DGA przekształciło się w Spółkę zarządzającą projektami szkoleniowo-doradczymi, a usługi restrukturyzacyjne , jak wyjaśnił A. Głowacki, są świadczone w ramach DGA Kancelaria S.A.

 

W podsumowaniu wystąpienia, mówca zachęcił studentów do wyróżniania się, budowania własnych marzeń i szukania okazji rynkowych.

 

Notka:
dr Andrzej Głowacki, absolwent UEP, WIceprzewodniczący Rady Uczelni UEP, Wiceprezydent Klubu Partnera UEP.