KPO a zmiany w polskim sądownictwie

Wprowadzenie

21 listopada 2023 r. zmieniony Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO) został zaakceptowany przez Komisję Europejską. A w piątek 16 lutego 2024 r. Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen potwierdziła, że do Polski trafi 137 mld euro z KPO i funduszu spójności. Lawina euro zdominowała weekendowe dyskusje polityków, komentatorów gospodarczych nie tylko na temat celów ich wydatkowania. Często powtarza się pytanie o efekty tych programów i środków finansowych dla polskiej gospodarki.

 

Cele wydatkowania środków z KPO

Dokument opracowany przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, a zatwierdzony przez organy Unii Europejskiej wskazuje na następujące kierunki wydatkowania środków z KPO:

 • odporność i konkurencyjność gospodarki;
 • zielona energia i zmniejszenie energochłonności;
 • transformacja cyfrowa;
 • efektywność, dostępność i jakość systemu ochrony zdrowia;
 • zielona, inteligenta mobilność;
 • poprawa jakości instytucji i warunków realizacji Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności;

Do Polski w ramach Krajowego Planu Odbudowy wpłynie 59,8 mld euro, w tym 25,3 mld euro w postaci dotacji i 34,5 mld euro w formie preferencyjnych pożyczek.

Najbliższe miesiące będą zapewne poświęcone analizie przez przedsiębiorców poszczególnych komponentów i możliwości ich wykorzystania w celu zarówno poprawy konkurencyjności jak i udziału w procesie cyfrowej transformacji, którą coraz częściej dostrzegamy w codziennym życiu.

 

Odporność i konkurencyjność gospodarki

Analiza działań, które są planowane w ramach tego komponentu nastraja optymizmem wywołanym tematami, które mają być objęte finansowaniem:

 • przyspieszenie robotyzacji, cyfryzacji i innowacji;
 • wzmocnienie współpracy między sektorem nauki i przemysłu;
 • poprawa dopasowania umiejętności i kwalifikacji pracowników do wymogów rynku pracy.

Założenia są ambitne, gdyż dotyczą tysięcy firm, które będą wsparte środkami na modernizację działalności, oprogramowanie i doradztwo w zakresie digitalizacji.

 

Poprawa jakości instytucji i … sądów?

Nie ukrywam, że z największym zainteresowaniem zapoznałem się z rozdziałem poświęconym komponentowi F, którego obszarem polityki jest sądownictwo, prawo i administracja. Cel szczegółowy F.1. zatytułowany „System sprawiedliwości” kładzie nacisk na podniesienie standardu ochrony sądowej oraz poprawę klimatu inwestycyjnego w Polsce, a także wsparcie systemu kontroli wewnętrznej. Zgodnie z informacją zawartą w dokumencie KPO z 2 czerwca 2022 r. odpowiadającym za wdrożenie tej reformy jest Kancelaria Prezydenta.

Głoszony przez środowiska gospodarcze postulat przewidywalności sądowych postępowań w sprawach gospodarczych, w szczególności w postępowaniach upadłościowych i restrukturyzacyjnych w pewnym zakresie wpisuje się w działania objęte Komponentem F.1.

W pełni uzasadnionym jest przedstawienie Rządowi i Ministrowi Sprawiedliwości pełnego pakietu oczekiwań dotyczących funkcjonowania wydziałów sądów odpowiadających za postępowania upadłościowe i restrukturyzacyjne. W szczególności mam na myśli:

 • przestrzeganie przez sądy terminów określonych w ustawach Prawo upadłościowe i Prawo Restrukturyzacyjne;
 • stanowienie osób/firm pełniących funkcje w w/wym postępowaniach przez jedną obligatoryjną organizację zrzeszającą wszystkich licencjonowanych doradców restrukturyzacyjnych;
 • obowiązek weryfikacji niektórych dokumentów składanych przez przedsiębiorców, w szczególności w postępowaniu restrukturyzacyjnym przez licencjonowanych doradców restrukturyzacyjnych.

Wprowadzenie powyższych zmian wprost przeniesie się zarówno na podniesienie jakości pracy przedsiębiorców i będzie stanowiło ich wsparcie w sytuacjach kryzysowych. Zagadnień, które wymagają zmian w sądownictwie gospodarczym jest dużo więcej. Lecz trzeba rozpocząć od działań dotyczących nadzwyczajnych zdarzeń. Zachęcam do lektury poprzedniego artykułu o tej tematyce. Bez wątpienia , także inwestorzy zagraniczni bardzo pozytywnie odbiorą powyższe zmiany, gdyż będą gwarantować zwiększenie stabilności funkcjonowania na konkurencyjnym rynku oraz terminową reakcję sądów na składane wnioski.

 

Podsumowanie

Krajowy Plan Odbudowy to nie tylko 60 mld euro, lecz przede wszystkim 55 reform, które mają skutkować perspektywą długoterminowego rozwoju Polski, który obejmować będzie wszystkie obszary naszej rzeczywistości, które powiązane są z gospodarką, zatem nie mogą pominąć sądownictwa i polskich uczelni wyższych.

 

 

28 lutego 2024 r.                                                                             dr Andrzej Głowacki