MALTA FESTIVAL POZNAŃ URATOWANY!

Ustawa Prawo restrukturyzacyjne wspiera nie tylko przedsiębiorstwa, lecz także stowarzyszenia i fundacje.

Fundacja MALTA jest organizacją pozarządową ufundowaną w 2002 r. w Poznaniu dla realizacji działań pożytku publicznego z dziedziny „kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego”.

MALTA FESTIVAL POZNAŃ to dziś najbardziej znana kulturalna marka Poznania i jedno z najważniejszych wydarzeń artystycznych tej części Europy. Fundacja w ciągu swojej ponad 30 letniej działalności przyciągnęła około 2,5 mln widzów. W roku 2023 festiwal ze względu na ograniczenia budżetowe odbył się w wersji okrojonej, jednakże proporcjonalnie do ilości wydarzeń liczba widzów wzrosła.

Przed zawarciem umowy z DGA Kancelaria S.A.

W dniu 29 marca 2023 r. Zarząd Fundacji MALTA z/s w Poznaniu zawarł z DGA Kancelaria S.A. umowę o przygotowanie postępowania o zatwierdzenie układu i pełnienie funkcji Nadzorcy układu.

Podpisanie umowy było poprzedzone diagnozą sytuacji ekonomiczno-finansowej Fundacji MALTA, sporządzoną na zlecenie Rady Fundacji. Obraz Fundacji nie był najlepszy. Biorąc pod uwagę Jej gigantyczny dorobek 32 lat obecności na ulicach Poznania w czerwcowe dni i finansowanie działalności w większości z malejących dotacji uznano, że uzasadnione jest poszukiwanie nietypowego rozwiązania.

Zadłużenie Fundacji narastało od okresu pandemii i praktycznie nie była możliwa jego spłata, chociażby częściowa w oparciu o przychody z dotacji, gdyż te musiały być rozliczone „co do złotówki” i przeznaczone wyłącznie na organizację festiwalu i innych wydarzeń.

W trakcie dyskusji z konsultantami DGA Kancelaria S.A. na forum Rady i Zarządu Fundacji rozważano zarówno jej likwidację, ogłoszenie upadłości oraz otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego.

Uznano, że zarówno likwidacja Fundacji jak i złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości będą wiązać się z zakończeniem wydarzenia kulturalnego tak ważnego dla mieszkańców Poznania. Licząc na wsparcie ze strony Miasta Poznań, jak i prywatnych inwestorów otwarto postępowanie o zatwierdzenie układu, które otwiera samodzielnie (bez ingerencji sądu) licencjonowany doradca restrukturyzacyjny. Po spełnieniu wymogów określonych w art. 226a ustawy Prawo restrukturyzacyjne i wypracowaniu modelu sprzedaży inwestorowi praw do wydarzenia MALTA FESTIVAL POZNAŃ obwieszczono o otwarciu postępowania o zatwierdzenie układu (PZU).

Przebieg postępowania o zatwierdzenie układu Fundacji MALTA

1

Ukazanie się obwieszczenia dot. otwarcia postępowania o zatwierdzenie układu Fundacji MALTA21 kwietnia 2023 r.
2Dzień układowy24 kwietnia 2023 r.
3Liczba wierzycieli47
4Zgromadzenie wierzycieli19 lipca 2023 r.
5Liczba wierzycieli, którzy oddali głos33 (32 głosy „ZA”, 1 głos „PRZECIW”)
6Data złożenia przez Zarząd Fundacji MALTA wniosku o zatwierdzenie układu21 lipca 2023 r.
7Podpisanie „Niewiążącego listu intencyjnego” z Kulczyk Foundation25 lipca 2023 r.
8Stwierdzenie przez referendarza poprawności wniosku o zatwierdzenie układu04 sierpnia 2023 r.
9Zawarcie umowy z Kulczyk Foundation o sprzedaż praw do MALTA FESTIVAL POZNAŃ23 października 2023 r.
10Obwieszczenie postanowienia o zatwierdzeniu układu26 października 2023 r.
11Prawomocność postanowienia o zatwierdzeniu układu

01 grudnia 2023 r.

Przedstawiony harmonogram wymaga komentarza.

Kluczowymi wierzycielami Fundacji MALTA są podmioty występujące w trakcie Festiwalu. Innymi słowy artyści, grupy sceniczne, zespoły, także zagraniczne, dla których płatności były istotne dla kontynuacji funkcjonowania.

Nadzorca układu – pracownicy DGA Kancelaria S.A. byli w stałym kontakcie prawie z pięćdziesiątką wierzycieli, aczkolwiek było bardzo trudnym zadaniem wytłumaczenie długiego oczekiwania na postanowienie o zatwierdzenie układu. Argumentowano nam, że za układem głosowało 97 proc. wierzycieli biorących udział w Zgromadzeniu wierzycieli, a art. 233 ust. 1 ustawy Prawo restrukturyzacyjne mówi, ze „Sąd wydaje postanowienie w przedmiocie zatwierdzenia układu w terminie dwóch tygodni od dnia złożenia wniosku itd. Nawet prawnicy wierzycieli – artystów nie rozumieli, że jest to termin „instruktażowy” dla Sądu i treść propozycji układowych nie ma znaczenia.

Nietypowe propozycje układowe

Przyjęta koncepcja spłaty wierzycieli Fundacji MALTA skutkowała zapisami w propozycjach układowych, które brzmiały dość prosto:

Fundacja MALTA spłaci do 30 października 2023 r. w 100 proc. wierzytelność główną, pod warunkiem, że Fundacja sprzeda inwestorowi prawa do organizacji MALTA FESTIVAL POZNAŃ i inne aktywa za kwotę nie mniejszą niż X mln zł + VAT i ta kwota wpłynie na konto bankowe Fundacji.

Wierzyciele zapewne uznali, że Festiwal MALTA POZNAŃ ma tak wartościową markę, a Nadzorca układu ma taki talent negocjacyjny 😉, że jest duża szansa wpływu pełnej należnej im kwoty.

Szczęśliwy Finał

        Pisma, maile, spotkania z potencjalnymi inwestorami niestety kończyły się fiaskiem. Z jednej strony wyczuwana była przedwyborcza atmosfera, zatem „państwowe” Spółki nie podejmowały „pochopnych” decyzji, nadto układ z wierzycielami miesiącami był niezatwierdzony i poddawano w wątpliwość, czy Sąd zaakceptuje takowe propozycje układowe.

        W lipcu 2023 r. na horyzoncie pojawiła się forpoczta p. Dominiki Kulczyk. Rozpoczęły się rozmowy, badanie Fundacji, propozycje rozwiązań. Ze strony Kulczyk Foundation występowali profesjonalni prawnicy, którzy zawzięcie dbali o każdy szczegół związany z przeniesieniem praw do organizacji MALTA FESTIVAL POZNAŃ, co skutkowało rosnącą liczbą stron umowy (Podziękowanie dla mec. B. Sobowskiej).

        Rosło także napięcie ze strony wierzycieli, minęła połowa października, a Fundacja MALTA była nadal „w proszku”. Bez zatwierdzonego układu, bez umowy z Inwestorem i bez gotówki na koncie bankowym. „Wycieczki do Sądu”, błagalne maile odniosły pożądany skutek i po trzech dniach od zawarcia umowy z Inwestorem, tj. Kulczyk Foundation, 26 października 2023 r. Sąd zatwierdził układ. Minął 30 października i teraz czekaliśmy na uprawomocnienie postanowienia Sądu o zatwierdzeniu układu. Niestety cały miesiąc ze względu na przepis dotyczący zagranicznych wierzycieli (art. 223 ust. 4 ustawy Prawo restrukturyzacyjne).

        Wreszcie 01 grudnia 2023 r. Referendarz sądowy nadała prawomocność postanowieniu, a po podpisaniu 05 grudnia 2023 r. ostatnich protokołów pomiędzy Inwestorem-Kulczyk Foundation a Fundacją MALTA, umowa weszła w życie.

        Świetny prezent od św. Mikołaja dla wierzycieli, którzy wkrótce zostaną w 100 procentach zaspokojeni.

        Cichym bohaterem całego projektu jest p. Magdalena Sroka, b. Wiceprezydent Krakowa, Przewodnicząca Rady Uczelni AST w Krakowie, która skutecznie wsparła Nadzorcę układu i Zarząd Fundacji MALTA w  mariażu p. Dominiki Kulczyk z Fundacją MALTA.

https://poznan.wyborcza.pl/poznan/7,36001,30470408,dominika-kulczyk-kupila-prawa-do-marki-zadluzonego-festiwalu.html

 

06 grudnia 2023 r.

Autor: dr Andrzej Głowacki