Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy DGA S.A – 22 czerwca 2022 r.

Zarząd spółki DGA S.A. z siedzibą w Poznaniu (61-896) przy ul. Towarowej 37 (III-piętro), wpisanej do Rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000060682, której akta są przechowywane przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 781-101-00-13, kapitał zakładowy w wysokości 9.042.232,00 zł w całości wpłacony (w dalszej treści zwanej Spółką), działając na podstawie art. 399 § 1 k.s.h. zw. z art. 402 1 k.s.h. w zw. z art. 4022 k.s.h., zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki.

ZWZ odbędzie się w dn. 22 czerwca 2022 roku o godzinie 11:00 w siedzibie Spółki (ul. Towarowa 37, Poznań)

hands with pen on a table
Wspieramy firmy w tarapatach

Gotówka + rozwiązania prawne.