Postępowanie o zatwierdzenie układu

Po lekturze artykułu – zadzwoń do nas lub napisz maila

Od 1 grudnia 2021 r. obowiązuje nowelizacja ustawy Prawo restrukturyzacyjne, która zmieniła POSTĘPOWANIE O ZATWIERDZENIE UKŁADU.

Uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne DGA
uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne DGA

Kluczowe zasady zmienionego postępowania restrukturyzacyjnego są następujące:

 • obwieszczenie w Krajowym Rejestrze Zadłużonych o otwarciu postępowania o zatwierdzeniu układu sporządzone przez nadzorcę układu informuje o dłużniku i dniu układowym,
 • podstawą obwieszczenia jest umowa z licencjonowanym doradcą restrukturyzacyjnym – nadzorcą układu (nie jest możliwe aby dłużnik prowadził postępowanie samodzielnie) oraz sporządzenie spisu wierzytelności, spisu wierzytelności spornych i wstępnego planu restrukturyzacyjnego,
 • przedsiębiorca i nadzorca układu organizują zgromadzenie wierzycieli celem głosowania lub zbierania głosów korespondencyjnie, którego celem jest zatwierdzenie układu,
 • postępowania egzekucyjne dotyczące wierzytelności objętych układem oraz dotyczące wierzytelności zabezpieczonych na majątku Spółki wszczęte przed dniem otwarcia postępowania, ulegają zawieszeniu,
 • wypowiedzenie dłużnikowi umów najmu, dzierżawy, udzielonego kredytu, leasingu, rachunku bankowego oraz innych istotnych umów może nastąpić za zgodą nadzorcy układu.

Celem realizacji planu restrukturyzacji, który jest tworzony w trakcie postępowania, dłużnikowi zapewniono daleko idącą ochronę. Jednakże należy pamiętać, że ustanowione zabezpieczenia wierzytelności nieobjętej układem pozostają w mocy, a nadto dłużnik od dnia dokonania obwieszczenia do dnia umorzenia lub zakończenia postępowania o zatwierdzenie układu, może dokonywać czynności zwykłego zarządu, a samo postępowanie trwa maksymalnie 4 miesiące.

Doradcy z DGA Kancelaria zachęcają do kontaktu przedsiębiorstwa niewypłacalne lub zagrożone niewypłacalnością.

Przedsiębiorca zainteresowany skorzystaniem z postępowania o zatwierdzenie układu musi być niewypłacalny lub zagrożony niewypłacalnością, co potwierdza doradca restrukturyzacyjny, który sporządza wraz z dłużnikiem m. in. wstępny plan restrukturyzacyjny. Zgodnie z art. 9 ustawy Prawo restrukturyzacyjne wstępny plan restrukturyzacyjny winien zawierać analizę przyczyn trudnej sytuacji ekonomicznej przedsiębiorcy, wstępny opis i przegląd i harmonogram wdrożenia planowanych środków restrukturyzacyjnych. Od dnia dokonania obwieszczenia w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, z mocy prawa przedsiębiorca jest chroniony przed egzekucjami ze strony wierzycieli, w celu m. in. umożliwienia realizacji planu restrukturyzacyjnego i prowadzenia działalności gospodarczej.

postępowania restrukturyzacyjne DGA
postępowanie restrukturyzacyjne

POSTĘPOWANIE O ZATWIERDZENIE UKŁADU – KROK PO KROKU

Zawarcie umowy z licencjonowanym doradcą restrukturyzacyjnym

Art. 210 ustawy Prawo restrukturyzacyjny stwierdza, że zadłużony przedsiębiorca zawiera umowę o sprawowanie nadzoru nad przebiegiem postępowania z osobą spełniająca wymogi doradcy restrukturyzacyjnego lub ze Spółką, która wykazuje się spełnieniem warunków, o których mowa w art. 24 ustawy Prawo restrukturyzacyjne.

Co ważne, przedsiębiorca dokonując samodzielnego wyboru doradcy restrukturyzacyjnego winien kierować się takimi kryteriami jak: doświadczenie doradcy, łatwość kontaktu i dostępność w okresie postępowania, realizowane projekty i cena usługi.

DGA Kancelaria spełnia wymogi stawiane doradcom restrukturyzacyjnym, może być zatem stroną umowy z przedsiębiorcą znajdującym się w trudnej sytuacji finansowej.

Skutki otwarcia uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego

Dla przedsiębiorcy pogrążonym w kryzysie zaletą tego postępowania jest skuteczna ochrona przed egzekucją ze strony zarówno wierzycieli niezabezpieczonych jak i zabezpieczonych na jego majątku. W okresie czterech miesięcy trwania postępowania lub do dnia jego zakończenia lub umorzenia, dotychczasowe postępowania egzekucyjne zostają zawieszone, a nowe nie mogą być podejmowane. Drugą istotną korzyścią jest zakaz wypowiadania, bez zgody nadzorcy umów istotnych dla dłużnika, w tym umowy kredytu, umowy najmu, itd. Możliwe jest objęcie układem wierzytelności zabezpieczonych, jeśli propozycje układowe przewidują pełne zaspokojenie wierzytelności w terminie określonym w układzie, wraz z należnościami ubocznymi.

Uchylenie skutków obwieszczenia

Na wniosek wierzyciela, dłużnika lub nadzorcy układu Sąd uchyla skutki obwieszczenia o otwarciu postępowania o zatwierdzenie układu jeżeli prowadzą one do pokrzywdzenia wierzycieli. Uchylenie skutków dokonania obwieszczenia  w Krajowym Rejestrze Zadłużonych powoduje także zniesienie ograniczenia dłużnika w sprawowaniu zarządu.

W przypadku dokonania obwieszczenia w złej wierze, wierzycielowi, a także osobie trzeciej przysługuje roszczenie o naprawienie szkody.

Uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne

Przebieg postępowania o zatwierdzenie układu

W obwieszczeniu o otwarciu postępowania podaje się informację o ustaleniu dnia układowego, który nie może przypadać wcześniej niż trzy miesiące i nie później niż dzień przed dniem złożenia wniosku o zatwierdzenie układu oraz dane o nadzorcy układu – licencjonowanym doradcy restrukturyzacyjnym.

W trakcie czterech miesięcy trwania postępowania muszą być wykonane następujące czynności:

 • opracowanie planu restrukturyzacyjnego
 • uzgodnienie propozycji układowych z kluczowymi wierzycielami
 • zbieranie głosów wierzycieli ew. zwołanie zgromadzenia celem głosowania nad układem
 • złożenie do sądu za pośrednictwem Krajowego Rejestru Zadłużonych wniosku o zatwierdzenie układu.

Należy mieć na względzie, że obwieszczenie o zwołaniu zgromadzenia wierzycieli musi nastąpić co najmniej dwa tygodni przed jego terminem, po sporządzeniu spisu wierzytelności.

Obowiązki nadzorcy układu

Do najważniejszych czynności nadzorcy układu należy:

 • założenie i prowadzenie akt postępowania w Krajowym Rejestrze Sądowym,
 • sporządzenie spisu wierzytelności oraz spisu wierzytelności spornych,
 • przygotowanie we współpracy z dłużnikiem wstępnego planu restrukturyzacyjnego,
 • sporządzenie planu restrukturyzacyjnego zgodnie z wymogami określonymi w art. 10 ustawy Prawo restrukturyzacyjne,
 • wspólnie z dłużnikiem opracowanie propozycji układowych oraz zbieranie głosów wierzycieli,
 • sporządzenie sprawozdania nadzorcy układu wraz z oceną możliwości wykonania układu.

Czynności, które ustawa jak i dłużnik powierzają nadzorcy układu winny być szczegółowo określone w umowie, której podpisanie jest konieczne przed publikacją obwieszczenia, o którym mowa powyżej.

W celu umożliwienia realizacji planu restrukturyzacji, nadzorca układu winien wesprzeć pozyskanie finansowania na pokrycie bieżących wydatków oraz kosztów postępowania restrukturyzacyjnego.

Przyjęcie układu

Zgodnie z art. 119 ustawy Prawo restrukturyzacyjne układ zostaje przyjęty, jeżeli wypowie się za nim większość głosujących wierzycieli, którzy oddali ważny głos, mających łącznie co najmniej dwie trzecie sumy wierzytelności przysługujących głosującym wierzycielom.

Zatwierdzenie układu

Wniosek o zatwierdzenie układu winien spełniać wymogi określone w art. 219 ust. 1 ustawy Prawo restrukturyzacyjne i zawierać:

 • dane dłużnika,
 • propozycje układowe,
 • wynik głosowania ze wskazaniem liczby wierzycieli i sumy wierzytelności uprawniającej do głosowania oraz liczby wierzycieli i sumy wierzytelności przypadającej wierzycielom głosującym za układem (w przypadku głosowania w grupach – również dla każdej z grupy z osobna),
 • sprawozdanie nadzorcy układu.

Ustawodawca szczegółowo określił wymogi dotyczące zawartości sprawozdania nadzorcy układu. Kluczowe informacje to:

 • ocena zgodności z prawem przebiegu samodzielnego zbierania głosów wraz ze wskazaniem innych okoliczności, które mogą mieć wpływ na zatwierdzenie układu;
 • ocena możliwości wykonania układu;
 • aktualny wykaz majątku dłużnika z szacunkową wyceną jego składników;
 • bilans sporządzony przez dłużnika dla celów postępowania o zatwierdzenie układu, na dzień przypadający w okresie trzydziestu dni przed dniem złożenia wniosku;
 • plan restrukturyzacyjny, sporządzony przez nadzorcę układu.

Sporządzenie wymienionych dokumentów rzetelnej i wiarygodnej oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej przedsiębiorstwa i jego perspektyw. Stawia to nadzorcę układu przed wyzwaniem obiektywnego spojrzenia na wszystkie aspekty przedsiębiorstwa o podstawowym znaczeniu dla realizacji zobowiązań powstałych z zawartego układu.

Wierzytelności zabezpieczone na majątku dłużnika

Zgodnie z art. 151 ust. 2a, jeżeli dłużnik przedstawił wierzycielowi, którego wierzytelność jest zabezpieczona hipoteką, zastawem, zastawem rejestrowym, zastawem skarbowym lub hipoteką morską, propozycje układowe przewidujące pełne zaspokojenie, w terminie określonym w układzie, jego wierzytelności wraz z należnościami ubocznymi, które były przewidziane w umowie będącej podstawą ustanowienia zabezpieczenia, nawet jeżeli umowa ta została skutecznie rozwiązana albo wygasła, albo przewidujące zaspokojenie wierzyciela w stopniu nie niższym od tego, jakiego może się spodziewać w przypadku dochodzenia wierzytelności wraz z należnościami ubocznymi z przedmiotu zabezpieczenia, do objęcia wierzytelności z mocy prawa układem nie jest konieczna zgoda takiego wierzyciela.

Ochrona wierzycieli

Zgodnie z art. 226 ustawy Prawo restrukturyzacyjne następujące podmioty: wierzyciel, nadzorca układu oraz dłużnik mogą złożyć wniosek do Sądu o uchylenie skutków dokonanego obwieszczenia jeżeli prowadzą one do pokrzywdzenia wierzycieli.

Drugi zapis dotyczy konieczności uzyskiwania zgody Nadzorcy układu na dokonanie przez dłużnika czynności przekraczających zwykły zarząd. Należy podkreślić, że czynność przekraczająca zwykły zarząd jest nieważna jeśli została dokonana bez wskazanej zgody.

Trzeci zapis dotyczy konieczności uzyskiwania zgody Nadzorcy układu na czynności dotyczące rozporządzania majątkiem i zaciągania zobowiązań w zakresie umów pożyczek, kredytu oraz leasingu.

Umorzenie uproszczonego postępowania o zatwierdzenie układu

Postępowanie o zatwierdzenie układu umarza się z mocy prawa, jeżeli w terminie 4 miesięcy od dnia dokonania obwieszczenia nie wpłynie do Sądu za pośrednictwem Krajowego Rejestru Zadłużonych wniosek o zatwierdzenie układu.

Jeśli umorzenie postępowania restrukturyzacyjnego nastąpiło po złożeniu wniosku o zatwierdzenie układu, dłużnik może złożyć wniosek o otwarcie postępowania sanacyjnego albo uproszczony wniosek o ogłoszenie upadłości.

Podsumowanie

Z punktu widzenia przedsiębiorcy znajdującego się w sytuacji kryzysowej, postępowanie o zatwierdzenie układu wydaje się być “darem z niebios”. Prosta formuła – umowa z doradcą restrukturyzacyjny i po kilku dniach ochrona przed egzekucjami ze strony wierzycieli. Lecz to nie jest takie proste, a zapałki w ręku dziecka to…

Pamiętajmy, że restrukturyzacja firmy powinna objąć wszystkie aspekty działalności, szczególności konieczne jest skupienie się na rozwiązywaniu problemów, które decydują o przetrwaniu firmy, co z kolei jest niezbędne dla zachowania zdolności do dalszego prowadzenia przedsiębiorstwa.

Autor:
Andrzej Głowacki
licencjonowany doradca restrukturyzacyjny
nr 689

Stan prawny: 29.07.2022r.

 

Nasze motto:
Dyskrecja w działaniu jest więcej warta niż elokwencja jurysty.

Dlaczego warto wybrać nas?

Profesjonalni
Doradcy

Doradcy restrukturyzacyjni posiadający wiedzę i doświadczenie konsultantów biznesowych, biegłych rewidentów i prawników – co gwarantuje skuteczne działania naprawcze.

32 lata
doświadczenia

DGA Kancelaria S.A. należy do Grupy Kapitałowej DGA działającej na polskim rynku od 32 lat. Grupa Kapitałowa DGA to z jednej strony podmioty doradcze, z drugiej inwestycje kapitałowe z różnorodnych branż.

Kompleksowa
Obsługa

Oferujemy: pozyskiwanie środków pomocowych, zarządzanie projektami, doradztwo przy restrukturyzacjach, szkolenia, doradztwo w zarządzaniu, badania opinii i rynku, usługi audytorskie, zarządzanie kapitałem ludzkim.

Nasz zespół

 • Błażej Piechowiak

  Doradca restrukturyzacyjny - licencja nr 1885

  She is an accomplished business developer. Her skills at creating relationships with clients are...

  view profile
 • Andrzej Głowacki

  Doradca restrukturyzacyjny - licencja nr 689, biegły sądowy przy Sądzie Okręgowym w Poznaniu

  The founder of Consulting WP, he has been the captain of this ship from the beginning and has sailed...

  view profile
 • Iwona Pilarczyk – Smocikowska

  Doradca restrukturyzacyjny - licencja nr 929

  She is an accomplished business developer. Her skills at creating relationships with clients are...

  view profile
 • Anna Szymańska

  Doradca restrukturyzacyjny - licencja nr 688

  She is an accomplished business developer. Her skills at creating relationships with clients are...

  view profile