Umorzenie postępowania sanacyjnego EL-MAG sp. z o.o. sp.k. – CO DALEJ?

W dniu 23 września 2021 r. w Monitorze Sądowym i Gospodarczym ukazało się obwieszczenie o umorzeniu postępowania sanacyjnego EL-MAG Sp. z o.o. Sp.k z/s w Suchym Lesie k/Poznania. Dwuletni okres postępowania zakończył się porażką, która zapewne będzie jeszcze długo analizowana przez Zarządcę, właścicieli Spółki jak i wierzycieli.

Obwieszczenie o umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego jest sygnałem dla wierzycieli o zmianie ich statusu i działaniach, które należy rozważyć.

Kolejne kroki po umorzeniu postępowania sanacyjnego EL-MAG Sp. z o.o. Sp. k.

Zgodnie z treścią obwieszczenia, na postanowienie o umorzeniu postępowania sanacyjnego EL-MAG Sp. z o.o. Sp.k. przysługuje zażalenie, które należy złożyć do Sądu Okręgowego w Poznaniu, za pośrednictwem Sądu Rejonowego Poznań – Stare Miasto w Poznaniu w terminie dwóch tygodniu od ukazania się obwieszczenia. W tym terminie osoba uprawniona do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości EL-MAG Sp. z o.o. Sp.k. zgodnie z przepisami ustawy Prawo upadłościowe może złożyć uproszczony wniosek o ogłoszenie upadłości. Dla spółki komandytowej właściwą osobą jest komplementariusz, a w przypadku EL-MAG Sp. z o.o. Sp.k. – Prezes Zarządu EL-MAG Sp. z o.o.

Zarząd nad majątkiem EL-MAG Sp. z o.o. Sp. k.

Zgodnie z art. 329 ustawy Prawo restrukturyzacyjne z dniem uprawomocnienia się postanowienia o umorzeniu postępowania sanacyjnego, Prezes Zarządu EL-MAG Sp. z o.o. (komplementariusz) odzyskuje prawo zarządu majątkiem, gdyż był jego pozbawiony zgodnie z postanowieniem Sądu otwierającym postępowanie sanacyjne.

W przypadku złożenia uproszczonego wniosku o ogłoszenie upadłości, Prezes Zarządu EL-MAG Sp. z o.o. odzyskuje prawo zarządu majątkiem z dniem prawomocnego oddalenia lub odrzucenia wniosku albo umorzenia postępowania o ogłoszenie upadłości.

Jeśli Sąd na podstawie wniosku ogłosi upadłość EL-MAG Sp. z o.o. Sp.k. wówczas Zarządca w postępowaniu sanacyjnym przekazuje majątek syndykowi. O przebiegu postępowania upadłościowego czytaj – upadłość przedsiębiorcy.

 

 

Andrzej Głowacki

doradca restrukturyzacyjny

27 września 2021 r.