Doradztwo restrukturyzacyjne

Doradztwo restrukturyzacyjne

Rola lekarzy firm wzrosła z kryzysem gospodarczym, branży, czy tak szczególnymi zdarzeniami jak pandemia COVID-19.

Kryzys w przedsiębiorstwie stale towarzyszy pracy menedżerów, którzy decydują czy podejmują samodzielną próbę jego zażegnania, czy skorzystają z przepisów prawa.

Poglądy na kryzys w przedsiębiorstwie są w literaturze naukowej nader zróżnicowane. I tak W. Greinel uważa, że większość organizacji rozwija się poprzez kryzysy, klasyk P. Drucker twierdzi, że kryzys organizacji jest konsekwencją faz cyklu życia sektorów. Prof. E. Urbanowska – Sojkin z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu stoi na stanowisku, że kryzys przedsiębiorstwa to patologia w jego rozwoju, często spowodowana dysproporcją między celami i zasobami do jego osiągnięcia.

Kluczowe czynniki wpływające na zakres podejmowanych działań naprawczych jest powiązany z jego głębokością, uwarunkowaniami wewnątrz i na zewnątrz przedsiębiorstwa, potencjałem przedsiębiorstwa i postawą właścicieli i menedżerów.

Przebieg kryzysu w przedsiębiorstwie

Przebieg kryzysu w przedsiębiorstwie jest związany ze skutecznością zarządzania antykryzysowego, które uświadomione lub nie funkcjonuje w jego wnętrzu.

table

Diagram Kinga wskazuje, że zarządzanie antykryzysowe może funkcjonować “w uśpieniu” – do wystąpienia zjawisk, które mogą zwiastować potencjalny kryzys.

Zadaniem menedżerów jest przygotowanie firmy na wystąpienie sytuacji kryzysowej, opracowanie mechanizmów zapobiegania i przede wszystkim takiej formuły działania, w której będzie możliwe wychwycenie symptomów nadchodzącego kryzysu

Doradztwo w postępowaniu restrukturyzacyjnym – na czym polega?

  1. Doświadczony, licencjonowany doradca restrukturyzacyjny wspiera menedżerów przedsiębiorstwa, które znalazło się w sytuacji kryzysowej, czyli zagrożenia niewypłacalności lub niewypłacalności,
  2. Skuteczność pomocy jest zależna od diagnozy przedsiębiorstwa i identyfikacji przez doradcę przyczyn kryzysu,
  3. Zadaniem zewnętrznego doradcy restrukturyzacyjnego jest we współpracy z menedżerami firmy opracowanie planu działań antykryzysowych, a w pierwszym kroku winno być opanowanie sytuacji kryzysowej.

Ustawa Prawo restrukturyzacyjne

Od 1 stycznia 2016 roku obowiązuje ustawa Prawo restrukturyzacyjne, która jest wsparciem dla przedsiębiorców, którzy znajdują się w sytuacji kryzysowej. Zagrożenie niewypłacalnością lub stan niewypłacalności to przesłanki, które umożliwiają otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego.

Przebieg postępowania restrukturyzacyjnego

Skorzystanie przez przedsiębiorcę z przepisów ustawy Prawo restrukturyzacyjne świadczy o tym, że kryzys jest na tyle głęboki, że własne zasoby są niewystarczające do jego pokonania.

Decyzje o skorzystaniu z przepisów ustawy wiąże się z akceptacją wymogów stawianych przepisami prawa. Licencjonowany doradca restrukturyzacyjny to osoba lub podmiot, którego zadaniem jest pomoc przedsiębiorcy w efektywnym skorzystaniu z cytowanej ustawy.

men smiling

Rola doradcy restrukturyzacyjnego

Po pierwsze licencjonowany doradca restrukturyzacyjny winien przedstawić zagadnienia otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego, kroki niezbędne przed złożeniem wniosku, przebieg postępowania układowego, sanacyjnego, przyspieszonego postępowania układowego. Konieczne jest omówienie korzyści dla dłużnika, dla wierzycieli, podziału wierzytelności na wchodzące do układu z mocy prawa i wymagające porozumienia z wierzycielami, roli Sędziego – Komisarza, zagadnienia pomocy publicznej i samego dłużnika w postępowaniu. Kluczową korzyścią każdego otwartego postępowania jest zawieszenie lub umorzenie postępowań egzekucyjnych prowadzonych przeciwko przedsiębiorcy.

Po wtóre, doradca restrukturyzacyjny winien stwierdzić, w oparciu o sprawozdanie finansowe, że mamy do czynienia co najmniej ze stanem zagrożenia niewypłacalnością lub już z niewypłacalnością. Wielu przedsiębiorców decyduje się o równoczesnym złożeniu wniosku o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego i wniosku o ogłoszenie upadłości. Wynika z racjonalnej przezorności, gdyż trudnym jest jednoznaczne wskazanie czy w danym momencie dłużnik spełnia kryteria złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości. W takiej sytuacji doradca, którym jest radca prawny, adwokat winien skorzystać ze wsparcia ekonomisty, który lepiej potrafi zinterpretować dane finansowe.

Po trzecie licencjonowany doradca restrukturyzacyjny ze wsparciem dotyczącym funkcjonowania przedsiębiorstwa dłużnika powinien opracować plan działania. Kluczowe kamieni milowe są następujące:

  • wybór rodzaju postępowania restrukturyzacyjnego,
  • opracowanie wniosku o otwarcie postępowania,
  • zasady współpracy z wierzycielami, wskazanie kluczowych wierzycieli mających wpływ na dalsze funkcjonowanie przedsiębiorstwa,
  • zasady kontaktu i współpracy nadzorcy sądowego, zarządcy, dłużnika i doradcy dłużnika,
  • organizacja spisu wierzytelności, spisu masy upadłościowej, sanacyjnej, planu restrukturyzacyjnego,
  • wskazanie źródeł finansowania postępowania i przyznania pomocy publicznej.

Efektem tego etapu współpracy winien być profesjonalnie sporządzony wniosek o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego i planu działania dla przedsiębiorcy po pozytywnej decyzji sądu.

 

Andrzej Głowacki,
doradca restrukturyzacyjny

stan prawny: 02.08.2021

Wspieramy firmy w tarapatach

Gotówka + rozwiązania prawne.

Postępowanie restrukturyzacyjne

book

Komentarz praktyczny. Wzory pism i przykłady postępowań restrukturyzacyjnych

To jedyna publikacja dzięki której, sprawnie, szybko i bez poprawek przeprowadzisz postępowanie restrukturyzacyjne, zgodnie z ustawą z 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978 ze zm.)

Książka podzielona jest na dwie części:

Część I

To praktyczny komentarz zawierający przybliżenie zagadnień z zakresu restrukturyzacji.

Częśc II

To przykłady postępowań restrukturyzacyjnych. Są to prezentacje czterech firm, poparte diagnozą ich sytuacji i działaniami ukierunkowanymi na sanację kryzysu z wykorzystaniem przepisów ustawy – Prawo restrukturyzacyjne

Wydawnictwo C. H. Beck, II wydanie, 2020 r.