Rolnik żyje jak pączek w maśle?

 • całe dnie spędza na obcowaniu z naturą
 • pieniądze z dopłat bezpośrednich leją się szerokim strumieniem;
 • jak nieurodzaj to dopłaty, jak ‘świńska górka’ to….. też dopłaty;
 • do tego własne kurki, których nie sposób policzyć i zagonek, na którym można uprawiać co tylko mu się zamarzy, z azofoską lub bez.

Ale czy na pewno jest tak różowo?

 • uzyskanie środków unijnych wiąże się z szeregiem formalności;
 • towarzystwa ubezpieczeniowe niektórych ‘zdarzeń losowych” zwyczajnie nie ubezpieczają;
 • ‘suszowe’ nigdy w pełni nie pokrywa strat;
 • ceny produktów rolnych dyktują firmy zajmujące się ich skupem;

– z kolei produkcja mięsa to krąg powiązanych ze sobą podmiotów w postaci prowadzącego tucz kontraktowy, właściciela chlewni, dostawcy pasz, weterynarza, itp., z których każdy zależy od reszty i każdy ma problemy ze ściągnięciem należności od kogoś z kręgu.

 • do tego wpływy do kasy następują tylko kilka razy w roku i dalekie są od systematyczności

Z powyższych względów nie trudno o znalezienie się na progu niewypłacalności niezależnie od poziomu zaangażowania w działalność rolniczą czy umiejętności przewidywania zagrożeń.

Jak ratować gospodarstwo rolne w długach?

Co zatem zrobić gdy rzeczywistość nie okazała się sielanką? Nasz odbiorca nie wywiązuje się z umowy kontraktowej i nie wiadomo kiedy wpłyną środki, zaś bezwzględni wierzyciele pukają do drzwi, a banki straszą rozwiązaniem umowy kredytowej. Wiemy, że za cztery-sześć miesięcy wszystko wróci do normy ale nie widzimy możliwości powstrzymania działań wierzycieli przez ten czas. Jak uchronić się przed egzekucjami komorniczymi?

Tu z pomocą przychodzi nowe rozwiązanie restrukturyzacyjne – wprowadzone na mocy Tarczy 4.0. – UPROSZCZONE POSTĘPOWANIE O ZATWIERDZENIE UKŁADU, które gwarantuje nam cztery miesiące na rozwiązanie naszych problemów spokoju od działań wierzycieli i w efekcie plan spłaty naszego zadłużenia zbieżny z możliwościami finansowymi Gospodarstwa.

Co wyróżnia to postępowanie spośród innych narzędzi restrukturyzacyjnych?

Maksymalne odformalizowanie: Podpisujemy umowę z Doradcą Restrukturyzacyjnym, a lepiej nawet z większym podmiotem zatrudniającym kilku takich doradców; przygotowujemy spis wierzytelności oraz wstępne propozycje układowe (w razie potrzeby przy wsparciu w/w Doradcy); publikujemy obwieszczenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym i….. przez cztery miesiące zdajemy się na profesjonalizm naszego Doradcy i prowadzimy dialog z wierzycielami.

Wybierz profesjonalny podmiot, posiadający uprawnienia licencjonowanego Doradcy Restrukturyzacyjnego, który zna zagadnienia gospodarstwa rolnego.

O czym warto wiedzieć? W trakcie uproszczonego postępowania o zatwierdzenie układu obowiązują następujące zasady:

ZAKAZ SPEŁNIANIA ŚWIADCZEŃ Z WIERZYTELNOŚCI OBJĘTEJ UKŁADEM

Spełnianie przez Rolnika lub Nadzorcę układu świadczeń wynikających z wierzytelności, które z mocy prawa są objęte układem jest niedopuszczalne, czyli do dnia zawarcia układu nie spłacamy wierzytelności ujętych na spisie.

ZAWIESZENIE POSTĘPOWAŃ EGZEKUCYJNYCH

Postępowania egzekucyjne dotyczące wierzytelności wszczęte przed dniem otwarcia postępowania ulega zawieszeniu z mocy prawa.

NIEDOPUSZCZALNOŚĆ WSZCZĘCIA POSTĘPOWAŃ EGZEKUCYJNYCH

Wszczęcie postępowania egzekucyjnego oraz wykonanie postanowienia o zabezpieczeniu roszczenia lub zarządzenie zabezpieczenia roszczenia wynikającego z wierzytelności objętej z mocy prawa układem oraz wierzytelności zabezpieczonej rzeczowo jest niedopuszczalne.

OCHRONA PRZED WYPOWIEDZENIEM UMÓW

Wypowiedzenie niektórych umów, w szczególności:

1) umowy najmu lub dzierżawy lokalu lub nieruchomości, w których jest prowadzone Gospodarstwo Rolne;

2) umowy kredytu w zakresie środków pozostawionych do dyspozycji kredytobiorcy przed dniem otwarcia postępowania;

3) umowy leasingu;

4) umowy ubezpieczeń majątkowych;

5) umowy rachunku bankowego;

6) umowy poręczenia;

wymaga zgody Nadzorcy układu. (art. 256 PrRest w zw. z art. 16 ust. 3 pkt 3 PoZU)

Rolnik może dokonywać czynności zwykłego zarządu. Na dokonanie czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu wymagana jest zgoda nadzorcy układu.

Etapy postępowania:

 1. Zawarcie umowy z Doradcą Restrukturyzacyjnym;
 2. Przygotowanie dokumentów: wstępne propozycje układowe, spis wierzytelności;
 3. Ustalenie dnia układowego;
 4. Obwieszczenie o otwarciu postępowania;
 5. Poinformowanie Sądu o obwieszczeniu i objęciu funkcji Nadzorcy układu przez Doradcę Restrukturyzacyjnego, z którym podpisaliśmy umowę;
 6. Przekazanie Doradcy wszelkich niezbędnych informacji i dokumentów;
 7. Wysyłka informacji do wierzycieli.
 8. Rozpoczęcie prac nad planem restrukturyzacyjnym, propozycjami układowymi i spisem wierzytelności;
 9. Negocjacje z wierzycielami
 10. Rozesłanie do wierzycieli ostatecznych propozycji układowych oraz kart do głosowania
 11. Głosowanie nad układem;
 12. Przygotowanie Sprawozdania Nadzorcy układu oraz wniosku do Sądu o zatwierdzenie układu;
 13. Zatwierdzenie układu przez Sąd;
 14. Spłata rat układowych ustalonych w propozycjach układowych, tj. dogodnych zarówno dla wierzycieli jak i Rolnika.

Kroków dużo lecz to nie jest trudne !

Koszt postępowania:

Koszt postępowania został ustalony na mocy ustawy co jest dodatkową ochroną dla finansów Rolnika.

W przypadku zawarcia układu – w zależności od wysokości kwoty przeznaczonej do spłaty wierzycielom – należy liczyć się z kosztami przeciętnie w granicach 20 – 30 tys. zł

W przypadku nie zawarcia układu koszt będzie oscylował w granicach 10 tys. zł

Zatem warto rozważyć oddłużenie gospodarstwa rolnego, złapanie oddechu i… nowy start.

Ustawa obowiązuje do 30 czerwca 2021 r.


Poznań, dn. 11 lutego 2021 r.

Paulina Mielczarek
Andrzej Głowacki

www.dgakancelaria.pl