Uproszczone postępowanie o zatwierdzenie układu gospodarstwa rolnego

Uproszczone postępowanie o zatwierdzenie układu gospodarstwa rolnego

Stan prawny obowiązywał do 30 listopada 2021 r.

W dniu 30 października 2020 r. w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 213 (6103) pod poz. 59395 ukazało się obwieszczenie o otwarciu uproszczonego postępowania o zatwierdzenie układu gospodarstwa rolnego.

Warto zwrócić uwagę na wybrane aspekty:

 • Gospodarstwa rolne posiadają zdolność restrukturyzacyjną zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, przedsiębiorcą jest osoba fizyczna, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą. Zgodnie z art. 2 działalność wytwórcza w rolnictwie jest działalnością gospodarczą, która zgodnie z art. 3 nie jest objęta przepisami tej ustawy.
 • W przypadku gospodarstw rolnych trzeba pamiętać, że zgodnie z art. 6 ust. 5 ustawy Prawo Upadłościowe nie można ogłosić upadłości osób fizycznych prowadzących gospodarstwo rolne, które nie prowadzą innej działalności gospodarczej lub zawodowej.
 • Zgodnie z obecnym brzmieniem art. 4911 ustawy Prawo upadłościowe rolnik indywidualny może ogłosić upadłość konsumencką.
 • W obwieszczeniu, o którym mowa powyżej wskazano dzień układowy na 31 października 2020 r. Oznacza to, że wierzytelności powstałe od 1 listopada 2020 r. nie są objęte układem. Inaczej patrząc, odsetki od należności objętych układem obliczamy do 31 października włącznie.
 • Obwieszczenie ukazało się 30 października 2020 r. Jest to zatem dzień otwarcia postępowania (nie mylić z dniem układowym, którym w tym przypadku jest ustalony przez Dłużnika dzień 31 października 2020r.). Łącząc brzmienie art. 16 ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 /T.4.0/ oraz art. 252, art. 253 oraz art. 256 ustawy Prawo restrukturyzacyjne /dalej: PR/ od dnia 30 października 2020 r. dla omawianego

Zasady obowiązujące gospodarstwa rolne

Gospodarstwa Rolnego obowiązują następujące zasady:

 1. ZAKAZ SPEŁNIANIA ŚWIADCZEŃ Z WIERZYTELNOŚCI OBJĘTEJ UKŁADEM

Spełnianie przez Rolnika lub Nadzorcę układu świadczeń wynikających z wierzytelności, które z mocy prawa są objęte układem jest niedopuszczalne (art. 252 ust. 1 PrRest w zw. z art. 16 ust. 3 pkt 3 PoZU).

 1. ZAWIESZENIE POSTĘPOWAŃ EGZEKUCYJNYCH

Postępowanie egzekucyjne dotyczące wierzytelności, o której mowa w art. 17 PoZU, wszczęte przed dniem otwarcia postępowania ulega zawieszeniu z mocy prawa (art. 16 ust. 3 pkt 1 PoZU).

 1. NIEDOPUSZCZALNOŚĆ WSZCZĘCIA POSTĘPOWAŃ EGZEKUCYJNYCH

Wszczęcie postępowania egzekucyjnego oraz wykonanie postanowienia o zabezpieczeniu roszczenia lub zarządzenie zabezpieczenia roszczenia wynikającego z wierzytelności objętej z mocy prawa układem oraz wierzytelności zabezpieczonej rzeczowo jest niedopuszczalne (art. 16 ust. 3 pkt 2 PoZU).

 1. OCHRONA PRZED WYPOWIEDZENIEM UMÓW

Wypowiedzenie niektórych umów, w szczególności:

1) umowy najmu lub dzierżawy lokalu lub nieruchomości, w których jest prowadzone przedsiębiorstwo dłużnika

2) umowy kredytu w zakresie środków pozostawionych do dyspozycji kredytobiorcy przed dniem otwarcia postępowania

3) umowy leasingu

4) umowy ubezpieczeń majątkowych

5) umowy rachunku bankowego

6) umowy poręczenia

wymaga zgody Nadzorcy układu. (art. 256 PrRest w zw. z art. 16 ust. 3 pkt 3 PoZU)

 1. Dłużnik może dokonywać czynności zwykłego zarządu. Na dokonanie czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu wymagana jest zgoda nadzorcy układu.
 2. Rozpoczyna bieg czteromiesięczny okres czasu, w którym do sądu powinien wpłynąć wniosek o zatwierdzenie układu pod rygorem umorzenia postępowania z mocy prawa.
 • Przed złożeniem wniosku o publikację obwieszczenia doradca restrukturyzacyjny – DGA Kancelaria S.A. (dawniej: DGA Centrum Sanacji Firm S.A.) – otrzymał od Rolnika spis wierzytelności , spisu wierzytelności spornych nie było i propozycje układowe.
 • Start projektu poprzedziła analiza sytuacji. Obiektywnie trzeba stwierdzić, że mikroprzedsiębiorca jakim jest rolnik indywidualny prowadzi działalność w sposób specyficzny. Nie jest zobowiązany do prowadzenia ksiąg rachunkowych, ani podatkowej księgi przychodów i rozchodów, co najwyżej prowadzi ewidencję VAT-owską. Trudno zatem zweryfikować kwoty należności i zobowiązań, gdyż niekiedy płatności następują gotówką, przelewami, rozliczeniami barterowymi. Skutkuje to koniecznością wystąpienia do wierzycieli o uzgodnienie sald.
 • Zgodnie z przyjętą przez Nadzorcę układu procedurą oraz wymogami przepisów prawa, kolejność działań będzie następująca:
 1. Poinformowanie Sądu o obwieszczeniu i objęciu funkcji Nadzorcy układu.
 2. Wysyłka informacji do wierzycieli.
 3. Rozpoczęcie prac nad planem restrukturyzacyjnym, propozycjami układowymi i spisem wierzytelności.

I jak tylko miną restrykcje COVID-owe trzeba odwiedzić Rolnika i obejrzeć jego włości.


Poznań, dn. 30 października 2020 r.
Andrzej Głowacki
Paulina Mielczarek

www.dgakancelaria.pl