Uproszczone postępowanie o zatwierdzenie układu

W dniu 24 czerwca 2020 r. w Dzienniku Ustaw pod poz. 1086 opublikowana została ustawa z 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielonym przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19.

Koncepcja nowej formy pomocy dla przedsiębiorców

Rozwiązanie dotyczy wyłącznie podmiotów zagrożonych niewypłacalnością lub niewypłacalnych, dla których stosuje się przepisy ustawy Prawo restrukturyzacyjne (zwanych dalej FIRMA).

FIRMA jest uprawniona do obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) o otwarciu postępowania o zatwierdzenie układu po zawarciu umowy z licencjonowanym doradcą restrukturyzacyjnym (z listy Ministra Sprawiedliwości) lub osobą prawną spełniającą takowe wymogi i przedłożeniu doradcy propozycji układowych oraz spisu wierzytelności i spisu wierzytelności spornych.

Otwarcie postępowania o zatwierdzenie układu

Dzień obwieszczenia w MSiG jest dniem otwarcia postępowania o zatwierdzenie układu.

Z dniem dokonania obwieszczenia, do dnia umorzenia lub zakończenia postępowania o zatwierdzenie układu:

  • postępowanie egzekucyjne dotyczące wierzytelności objętej z mocy prawa układem, wszczęte przed otwarciem postępowania ulega zawieszeniu z mocy prawa,
  • wszczęcie postępowania egzekucyjnego oraz wykonanie postanowienia o zabezpieczeniu roszczenia lub zarządzenie zabezpieczenia roszczenia wynikającego z wierzytelności objętej z mocy prawa jest niedopuszczalne,
  • niedopuszczane jest spełnianie świadczeń wynikających z wierzytelności, które z mocy prawa są objęte układem, dotyczy to także potrąceń wzajemnych,
  • nie jest dopuszczalne wypowiedzenie przez wynajmującego umów najmu.

W ciągu czterech miesięcy od dokonania obwieszczenia, FIRMA jest zobligowana złożyć w Sądzie wniosek o zatwierdzenie układu.

INNYMI SŁOWY…

 FIRMA w tarapatach może zawrzeć umowę z doradcą restrukturyzacyjnym i obwieścić o otwarciu postępowania o zatwierdzenie układu. Od dnia obwieszczenia FIRMA na pełną ochronę przed egzekucjami ze strony wierzycieli i ma cztery miesiące na zawarcie układu z wierzycielami.

Jak zapewnić sobie sukces?

Sukces postępowania zależy od sprawności działania zarządu właściciela FIRMY i skutecznych negocjacji z wierzycielami.

Serdecznie zapraszamy do bezpłatnych konsultacji.


Andrzej Głowacki
licencjonowany doradca restrukturyzacyjny, lic. nr 689

601 770 896

andrzej.glowacki@dgakancelaria.pl

 

Iwona Pilarczyk-Smocikowska
licencjonowany doradca restrukturyzacyjny, lic. nr 929

601 809 794

iwona.pilarczyk@dgakancelaia.pl