Kontakt

  Dzień dobry,
  Zapraszamy do kontaktu przedsiębiorstwa w sytuacji kryzysowej!
  Zapewniamy pełną dyskrecję
  Zespół DGA Kancelaria

  Uproszczone postępowanie o zatwierdzenie układu

  W dniu 24 czerwca 2020 r. w Dzienniku Ustaw pod poz. 1086 opublikowana została ustawa z 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielonym przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19.

  KONCEPCJA NOWEJ FORMY POMOCY DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

  Rozwiązanie dotyczy wyłącznie podmiotów zagrożonych niewypłacalnością lub niewypłacalnych, dla których stosuje się przepisy ustawy Prawo restrukturyzacyjne (zwanych dalej FIRMA).

  FIRMA jest uprawniona do obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) o otwarciu postępowania o zatwierdzenie układu po zawarciu umowy z licencjonowanym doradcą restrukturyzacyjnym (z listy Ministra Sprawiedliwości) lub osobą prawną spełniającą takowe wymogi i przedłożeniu doradcy propozycji układowych oraz spisu wierzytelności i spisu wierzytelności spornych.

  Dzień obwieszczenia w MSiG jest dniem otwarcia postępowania o zatwierdzenie układu.

  Z dniem dokonania obwieszczenia, do dnia umorzenia lub zakończenia postępowania o zatwierdzenie układu:

  • postępowanie egzekucyjne dotyczące wierzytelności objętej z mocy prawa układem, wszczęte przed otwarciem postępowania ulega zawieszeniu z mocy prawa,
  • wszczęcie postępowania egzekucyjnego oraz wykonanie postanowienia o zabezpieczeniu roszczenia lub zarządzenie zabezpieczenia roszczenia wynikającego z wierzytelności objętej z mocy prawa jest niedopuszczalne,
  • niedopuszczane jest spełnianie świadczeń wynikających z wierzytelności, które z mocy prawa są objęte układem, dotyczy to także potrąceń wzajemnych,
  • nie jest dopuszczalne wypowiedzenie przez wynajmującego umów najmu.

  W ciągu czterech miesięcy od dokonania obwieszczenia, FIRMA jest zobligowana złożyć w Sądzie wniosek o zatwierdzenie układu.

  INNYMI SŁOWY…

   FIRMA w tarapatach może zawrzeć umowę z doradcą restrukturyzacyjnym i obwieścić o otwarciu postępowania o zatwierdzenie układu. Od dnia obwieszczenia FIRMA na pełną ochronę przed egzekucjami ze strony wierzycieli i ma cztery miesiące na zawarcie układu z wierzycielami.

  Sukces postępowania zależy od sprawności działania zarządu właściciela FIRMY i skutecznych negocjacji z wierzycielami.

  Serdecznie zapraszamy do bezpłatnych konsultacji.


  Andrzej Głowacki
  licencjonowany doradca restrukturyzacyjny, lic. nr 689

  601 770 896

  andrzej.glowacki@sanacjafirm.pl

  Iwona Pilarczyk-Smocikowska
  licencjonowany doradca restrukturyzacyjny, lic. nr 929

  601 809 794

  iwona.pilarczyk@sanacjafirm.pl