Rewolucja w restrukturyzacji

24 czerwca 2020 roku weszła w życie Ustawa wprowadzająca uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne.
Stanowi ona zupełnie nową jakość w stosunkach gospodarczych w Polsce.

Najważniejsze zapisy dot. uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego

Przedsiębiorca samodzielnie otwiera postępowanie o zatwierdzenie układu po obwieszczeniu tego faktu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym i po podpisaniu umowy z licencjonowanym doradcą restrukturyzacyjnym.

Od dnia obwieszczenia w MSiG i wskazania dnia układowego nadzorca układu i dłużnik mają cztery miesiące na porozumienie się z wierzycielami. Czyli w ciągu czterech miesięcy przedsiębiorca wraz z nadzorcą układu (doradcą restrukturyzacyjnym) składają do Sądu wniosek o zatwierdzenie układu.

Przez cztery miesiące majątek przedsiębiorcy będzie pod ochroną, a w szczególności zawieszone będą postępowania egzekucyjne dotyczące wierzytelności objętych z mocy prawa oraz zabezpieczone rzeczowo. Nadto zabronione będzie wypowiadanie umów najmu, dzierżawy, itd.

Dokumenty wymagane do złożenia wniosku o zatwierdzenie układu

Nadzorca układu i przedsiębiorca dysponują czterema miesiącami na złożenie wniosku o zatwierdzenie układu. Zgodnie z projektem ustawy przedsiębiorca jest uprawniony jednokrotnie otworzyć postępowanie o zatwierdzenie układu.

Zawartość wniosku o zatwierdzenie układu jest określona w art. 219 ustawy Prawo restrukturyzacyjne:

 1. Dane przedsiębiorcy, dłużnika
 2. Propozycje układowe
 3. Wynik głosowania ze wskazaniem liczby wierzycieli i sumy wierzytelności uprawniającej do głosowania oraz liczby wierzycieli i sumy wierzytelności przypadającej wierzycielom głosującym za układem.

Do wniosku załącza się:

 1. Zebrane przez dłużnika karty do głosowania
 2. Dowód nadania kart do głosowania co najmniej na trzy tygodnie przed dniem złożenia wniosku o zatwierdzenie układu.
 3. Sprawozdanie nadzorcy układu.

Sprawozdanie nadzorcy układu

Sprawozdanie nadzorcy układu opisane w art. 220 ustawy Prawo restrukturyzacyjne zawiera:

 1. stwierdzenie przyjęcia układu,
 2. ocenę zgodności z prawem przebiegu samodzielnego zbierania głosów wraz ze wskazaniem innych okoliczności, które mogą mieć wpływ na zatwierdzenie układu,
 3. zastrzeżenia wierzycieli, o których mowa w art. 216 ust. 2,
 4. ocenę możliwości wykonania układu,
 5. wskazanie miejsc , w których znajduje się przedsiębiorstwo lub inny majątek dłużnika,
 6. aktualny wykaz majątku dłużnika z szacunkową wyceną jego składników ,
 7. bilans sporządzony przez dłużnika dla celów postępowania o zatwierdzenie układu, na dzień przypadający w okresie trzydziestu dni przed dniem złożenia wniosku,
 8. spis wierzytelności, sporządzony przez nadzorcę układu, ze wskazaniem, czy wierzyciel głosował za, czy przeciw układowi,
 9. spis wierzytelności spornych, sporządzony przez nadzorcę układu,
 10. wskazanie sumy wierzytelności z wyszczególnieniem, jaką część stanowią wierzytelności sporne,
 11. listę zabezpieczeń dokonanych przez wierzycieli na majątku dłużnika wraz z datami ich ustanowienia,
 12. spis podmiotów zobowiązanych majątkowo wobec dłużnika wraz z adresami, z określeniem wierzytelności, daty ich powstania i terminów zapłaty,
 13. wykaz tytułów egzekucyjnych oraz tytułów wykonawczych przeciwko dłużnikowi,
 14. informacje o postępowaniach dotyczących ustanowienia na majątku dłużnika hipotek, zastawów
 15. dokument potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia,
 16. plan restrukturyzacyjny, sporządzony przez nadzorcę układu,
 17. informacje, o których mowa w art. 140. dot. pomocy publicznej.

Sprawozdanie nadzorcy układu zawiera bardzo szeroki zakres informacji. Trzeba mieć świadomość że wiele z nich, a w szczególności plan restrukturyzacyjny, ocena możliwości układu i spisy wierzytelności winny być sporządzone przed spotkaniami z kluczowymi wierzycielami. Należy także wspomnieć o kwestii pomocy publicznej.

Kiedy umorzenie

Zgodnie z zapisem art. 6 ust 1. projektu ustawy, postępowanie o zatwierdzenie układu umarza się z mocy prawa, jeśli w terminie czterech miesięcy od dnia obwieszczenia nie wpłynie do Sądu wniosek o zatwierdzenie układu.

Jak widać z powyższych cytatów przepisów prawa, kluczowe znaczenie na zebranie przez dłużnika kart do głosowania i sporządzenia sprawozdania przez nadzorcę układu.

Scenariusz uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego

Celem uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego jest sprawne uporządkowanie relacji przedsiębiorcy – dłużnika ze swoimi wierzycielami. Ustawodawca wyznaczył cztery miesiące nie tylko na przeprowadzenie negocjacji, lecz także na zebranie wyników głosowania wierzycieli i przygotowanie kompletnej dokumentacji, o której mowa wyżej.

Pierwsze pytanie, które zazwyczaj pada dotyczy daty podjęcia aktywnych działań przez przedsiębiorcę – dłużnika. Dwa warianty odpowiedzi:

z dniem publikacji obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) o otwarciu postępowania o zatwierdzenie

co najmniej na dwa, trzy tygodnie przed złożeniem zlecenia publikacji obwieszczenia w MSiG.

Zaznaczona wyżej odpowiedź jest prawidłowa. Dlaczego?

– Obwieszczenie, które można dokonać jednokrotnie winno zawierać także dane nadzorcy sądowego (może to być osoba prawna) oraz wskazanie dnia układowego.

– Zatem racjonalny, zadłużony przedsiębiorca winien przeprowadzić co najmniej kilka rozmów z licencjonowanymi doradcami restrukturyzacyjnymi i/lub osobami prawnymi posiadającymi takowy status. Wybór jest jego arbitralną decyzją, lecz należy pamiętać, że takowe postępowanie można przeprowadzić tylko raz. Po wtóre nie zawsze najtańsza oferta doradcy restrukturyzacyjnego zapewni rezultat. Analogia z saperem i liczbą pomyłek jest oczywista.

W obwieszczeniu należy podać dzień układowy.

Zgodnie z art. 211 ust. 3 i 4 ustawy Prawo restrukturyzacyjne, wg stanu z dnia układowego określa się uprawnienie wierzycieli do głosowania nad układem oraz skutki przyjętego układu. Wierzytelności powstałe po dniu układowym nie są objęte układem. Innymi słowy, dzień układowy dzieli wierzycieli na pechowców i szczęśliwców, czyli tych którym na pewno nie zapłacimy przez najbliższe cztery miesiące (a być może kwotę wierzytelności zredukujemy, zgodnie z propozycjami układowymi) i szczęśliwców, których wierzytelności nie wchodzą do układu, czyli winny być terminowo uregulowane.

Podsumowanie odcinka nr 1

 1. Przedsiębiorco, jeśli znajdujesz się w trudnej sytuacji ekonomiczno-finansowej już dzisiaj rozpocznij przygotowania do otwarcia postępowania o zatwierdzenie układu.
 2. Przede wszystkim wybierz licencjonowanego doradcę restrukturyzacyjnego, rozważ:

wybór osoby prawnej, która zatrudnia kilka doradców restrukturyzacyjnych, pamiętaj, że jeden doradca to ryzyko, że nabawi się koronawirusa, będzie na kwarantannie, będzie niedostępny, itd. i nie zostanie w terminie złożony wniosek o otwarcie postępowania, ustawa nie przewiduje zmiany doradcy restrukturyzacyjnego po otwarciu postępowania,

– realną szansę pozyskania przez doradcę środków finansowych dla Twojej firmy,

– poproszenie o listę prowadzonych projektów restrukturyzacyjnych.

 1. Drugim krokiem powinno być przygotowanie spisu wierzytelności i jego analiza w odniesieniu do wierzytelności wyłączonych z układów, spornych oraz ewentualnej pomocy publicznej.
 2. Kolejne kroki – czytaj za tydzień.

Wybór podmiotu zatrudniającego kilku doradców restrukturyzacyjnych
zwiększa znacząco prawdopodobieństwo sukcesu postępowania o zatwierdzenie układu.

Zapraszam już wkrótce do lektury odcinka nr 2,


Andrzej Głowacki
licencjonowany doradca restrukturyzacyjny, lic. nr 689

kontakt@dgakancelaria.pl