Przyspieszone postępowanie układowe

Przyspieszone postępowanie układowe- schemat

Przebieg przyspieszonego postępowania układowego – przepisy PrRes

 1. Sąd wydaje postanowienie o otwarciu przyspieszonego postępowania układowego (PPU), w którym wyznacza Sędziego-Komisarza i Nadzorcę Sądowego. (Art. 233 ust. 1 PrRes)
 2. Postanowienie o otwarciu PPU obwieszcza się w MSiG na koszt Dłużnika. (Art. 235 PrRes)
 3. W terminie 2 tygodni od dnia otwarcia przyspieszonego postępowania układowego Nadzorca Sądowy przedkłada Plan Restrukturyzacyjny, Spis Wierzytelności oraz Spis Wierzytelności Spornych. (Art. 261 PrRes)
 4. Sędzia zwołuje Zgromadzenie Wierzycieli w celu głosowania nad układem. (Art. 263 ust. 1 PrRes)
 5. Sąd wydaje postanowienie w przedmiocie wynagrodzenia na wniosek NS złożony w terminie tygodnia od dnia:
  złożenia opinii o możliwości wykonania układu,
  doręczenia postanowienia o odwołaniu lub zmianie NS,
  umorzenia PR,
  Sąd wydaje postanowienie w przedmiocie wynagrodzenia w składzie jednoosobowym. (Art. 44 PrRes)
 6. W przypadku:
  prawomocnej odmowy zatwierdzenia układu,
  prawomocnego umorzenia postępowania restrukturyzacyjnego,
  wynagrodzenie NS ustala się w wysokości 40% wynagrodzenia. (Art. 46PrRes)
  SUKCES:
 7. Układ zostaje przyjęty przez Zgromadzenie Wierzycieli. (Art. 164 ust. 1 PrRes)
 8. Rozprawa w celu rozpoznania Układu – Sąd zatwierdza Układ. (Art. 164 ust. 2 PrRes)
 9. Sąd może odmówić zatwierdzenia Układu. (Art. 165 ust. 1-3 PrRes)
 10. W przedmiocie zatwierdzenia Układu przysługuje zażalenie. Zażalenie wnosi się w terminie dwóch tygodni. (Art. 165 ust. 7 PrRes)
 11. Zażalenie rozpatruje Sąd Odwoławczy.
 12. Sąd w składzie jednoosobowym wydaje postanowienie w przedmiocie wynagrodzenia po:
  zakończeniu PR,
  prawomocnym postanowieniu o umorzeniu PR. (Art. 45 PrRes)
 13. Na postanowienie o przyznaniu wynagrodzenia przysługuje zażalenie. Zażalenie może złożyć Zarząd Dłużnika, wierzyciele, NS w terminie 7 dni od:
  dnia wyłożenia postanowienia o przyznaniu wynagrodzenia w sekretariacie (Zarząd Dłużnika, wierzyciele)
  dnia doręczenia postanowienia o przyznaniu wynagrodzenia (NS) (Art. 200 PrRes)
 14. Zażalenia na postanowienia sędziego-komisarza rozpoznaje sąd restrukturyzacyjny jako sąd II instancji.
  Zażalenie rozpoznaje się w terminie 30 dni od dnia przedstawienia akt sądowi drugiej instancji. (Art. 200PrRes)
 15. Postępowanie restrukturyzacyjne zostaje zakończone z dniem uprawomocnienia się postanowienia o zatwierdzeniu Układu albo odmowie zatwierdzenia Układu.