Kontakt

  Dzień dobry,
  Zapraszamy do kontaktu przedsiębiorstwa w sytuacji kryzysowej!
  Zapewniamy pełną dyskrecję
  Zespół DGA Kancelaria

  Postępowanie sanacyjne

  postępowanie sanacyjne
  SCHEMAT POSTĘPOWANIA SANACYJNEGO

  POSTĘPOWANIE SANACYJNE – przepisy PrRes

  1.Sąd w składzie trzyosobowym wydaje postanowienie w przedmiocie wynagrodzenia na wniosek ZS złożony w terminie tygodnia od dnia:

  2. Sędzia zwołuje Zgromadzenie Wierzycieli w celu głosowania nad Układem niezwłocznie po zrealizowaniu całości/ części planu restrukturyzacyjnego przewidzianej do wykonania w toku postępowania sanacyjnego (nie później niż 12 mies. od dnia otwarcia postępowania. (Art. 321 ust. 1 PrRes)

  3.ZS ma prawo do zaliczek kwartalnych w wysokości równej 7% wynagrodzenia wstępnego po ustaleniu wynagrodzenia wstępnego i upływie pełnego kwartału pełnienia funkcji,
  O dalszych zaliczkach kwartalnych S-K orzeka po upływie 5 kwartałów pełnienia funkcji przez ZS (art. 57 ust. 1 i 3)

  4.Sąd ustala wynagrodzenie wstępne ZS na wniosek zarządcy złożony po złożeniu planu restrukturyzacyjnego w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku. (Art. 56 ust. 1 PrRes)

  5.Zarządca niezwłocznie sporządza i realizuje Plan Restrukturyzacyjny a w terminie 30 dni od dnia otwarcia postępowania sanacyjnego przedkłada spis wierzytelności.(Art. 52 w zw. z Art. 40 pkt. 2, Art. 320 Pr. Res)

  6.Postanowienie o otwarciu PS obwieszcza się w MSiG na koszt Dłużnika. (Art. 235 PrRes w zw. z Art. 289 PrRes)

  7.Sąd wydaje postanowienie o otwarciu postępowania sanacyjnego (PS), w którym wyznacza Sędziego-Komisarza i Zarządcę.(Art. 233 ust. 1 PrRes w zw. z Art. 288 PrRes)

  • złożenia opinii o możliwości wykonania układu,
  • doręczenia postanowienia o odwołaniu lub zmianie ZS,
  • umorzenia PR, (Art. 58 ust. 1 PrRes)

  8.W przypadku:
  – prawomocnej odmowy zatwierdzenia układu,
  – prawomocnego umorzenia postępowania restrukturyzacyjnego,
  wynagrodzenie ZS ustala się w wysokości 30% wynagrodzenia. (Art. 59PrRes)

  SUKCES:

  9. Układ zostaje przyjęty przez Zgromadzenie Wierzycieli. (Art. 164 ust. 1 PrRes)

  10. Rozprawa w celu rozpoznania Układu – Sąd zatwierdza Układ. (Art. 164 ust. 2 PrRes)

  11. Sąd może odmówić zatwierdzenia Układu. (Art. 165 ust. 1-3 PrRes)

  12. W przedmiocie zatwierdzenia Układu przysługuje zażalenie. Zażalenie wnosi się w terminie dwóch tygodni. (Art. 165 ust. 7 PrRes)

  13. Zażalenie rozpatruje Sąd Odwoławczy.

  14. Sąd w składzie trzyosobowym wydaje postanowienie w przedmiocie wynagrodzenia po:

  • zakończeniu PR,
  • prawomocnym postanowieniu o umorzeniu PR.(Art. 59 PrRes)

  15. Na postanowienie o przyznaniu wynagrodzenia przysługuje zażalenie. Zażalenie może złożyć Zarząd Dłużnika, wierzyciele, ZS w terminie 7 dni od:

  • dnia wyłożenia postanowienia o przyznaniu wynagrodzenia w sekretariacie (Zarząd Dłużnika, wierzyciele)
  • dnia doręczenia postanowienia o przyznaniu wynagrodzenia (ZS) (Art. 200 PrRes)

  16. Zażalenia na postanowienia sędziego-komisarza rozpoznaje sąd restrukturyzacyjny jako sąd II instancji. Z kolei zażalenie na postanowienie sądu restrukturyzacyjnego rozpoznaje sąd okręgowy jako sąd II instancji. Zażalenia wnosi się odpowiednio za pośrednictwem sędziego-komisarza i sądu restrukturyzacyjnego.
  Zażalenie rozpoznaje się w terminie 30 dni od dnia przedstawienia akt sądowi drugiej instancji.
  (Art. 200PrRes)

  17. W przypadku:

  • prawomocnej odmowy zatwierdzenia układu,
  • prawomocnego umorzenia postępowania restrukturyzacyjnego,

  Wynagrodzenie ZS ustala się w wysokości 30% wynagrodzenia (Art. 59 PrRes)

  18. Postępowanie restrukturyzacyjne zostaje zakończone z dniem uprawomocnienia się postanowienia o zatwierdzeniu Układu albo odmowie zatwierdzenia Układu.