Ratunek przed upadłością – Postępowanie o zatwierdzenie układu

Postępowanie o zatwierdzenie układu

Ten rodzaj postępowania restrukturyzacyjnego jest najprostszym i najmniej sformalizowanym z czterech przewidzianych Ustawą Prawo Restrukturyzacyjne form. Udział Sądu jest w nim minimalny a ciężar jego prowadzenia spoczywa głównie na dłużniku, który zachowuje pełną swobodę dysponowania własnym majątkiem oraz swobodnego wyboru doradcy restrukturyzacyjnego. Ceną za tak szeroką swobodę działania jest brak ochrony dłużnika przed egzekucją (w szczególności niemożność złożenia wniosku o zawieszenie toczących się egzekucji czy też uchylenie dokonanych w toku tych egzekucji zajęć rachunków bankowych) oraz ograniczenie uprawnień do zmiany stosunków cywilnoprawnych do treści układu.

ratunek przed upadłością
ratunek przed upadłością

Zgodnie z art. 3 ust. 2 Ustawy Prawo Restrukturyzacyjne (dalej: PrRes) to postępowanie wiąże się z samodzielnym zbieraniem głosów wierzycieli przez dłużnika bez udziału sądu. Warunkiem jest nieprzekroczenie 15% wierzytelności spornych w odniesieniu do sumy wierzytelności uprawniających do głosowania nad układem.

Postępowanie to charakteryzuje się obowiązkiem zawarcia przez dłużnika umowy o sprawowanie nadzoru nad przebiegiem postępowania z doradcą restrukturyzacyjnym, który pełni funkcję nadzorcy układu. Doradca restrukturyzacyjny w ramach umowy winien wykonać prace wynikające z zapisów ustawy, a także usługi związane z procesem restrukturyzacji, które zwiększą prawdopodobieństwo jego sukcesu, zatem pełni on rolę doradcy czuwającego nad sprawnością i zgodnością z prawem procedury zbierania głosów wierzycieli, nie zaś organem zewnętrznym sprawującym nad nim kontrolę.

ratunek przed upadłością DGA
postępowanie o zatwierdzenie układu - ratunek przed upadłością

Zakres prac określanych w umowie między dłużnikiem a doradcą restrukturyzacyjnym w dużej mierze zależy od sytuacji przedsiębiorstwa dłużnika. Stan ekonomiczno-finansowy, pożądane zasoby do realizacji założonych celów, liczba wierzycieli to zmienne wpływające na zakres prac, liczbę osób – ekspertów, które ze strony doradcy restrukturyzacyjnego winny wziąć udział w projekcie oraz w efekcie na racjonalne wynagrodzenie.

Zgodnie z zapisami art. 211 ust. 1 PrRes wszystkie prace, o których mowa wyżej winny być zrealizowane w okresie do trzech miesięcy. Nadzór nad wdrożeniem programu zmian w przedsiębiorstwie dłużnika oraz nad realizacją zatwierdzonych propozycji układowych winien być pełniony do momentu pełnego wywiązania się dłużnika z podjętych zobowiązań układowych.

postępowanie o zatwierdzenie układu DGA
postępowanie o zatwierdzenie układu

W tym czasie jedynym odstępstwem od nieograniczonej swobody działania dłużnika jest ograniczenie jego działania do czynności zwykłego zarządu a czynności przekraczających ten zakres wyłącznie po uzyskaniu zgody nadzorcy układu. Ograniczenie to obowiązuje w okresie od dnia wydania postanowienia o zatwierdzenie układu do dnia jego uprawomocnienia, w którym nadzorca układu wykonuje uprawnienia nadzorcy sądowego. Nadal obowiązuje to jednak zasada im więcej ograniczeń tym większa ochrona, bowiem w okresie tym dłużnik uzyskuje ochronę przed egzekucją ze strony wierzycieli objętych układem.

Nasz zespół

 • Błażej Piechowiak

  Doradca restrukturyzacyjny - licencja nr 1885

  She is an accomplished business developer. Her skills at creating relationships with clients are...

  view profile
 • Andrzej Głowacki

  Doradca restrukturyzacyjny - licencja nr 689, biegły sądowy przy Sądzie Okręgowym w Poznaniu

  The founder of Consulting WP, he has been the captain of this ship from the beginning and has sailed...

  view profile
 • Iwona Pilarczyk – Smocikowska

  Doradca restrukturyzacyjny - licencja nr 929

  She is an accomplished business developer. Her skills at creating relationships with clients are...

  view profile
 • Anna Szymańska

  Doradca restrukturyzacyjny - licencja nr 688

  She is an accomplished business developer. Her skills at creating relationships with clients are...

  view profile

Ratunek dla zadłużonego przedsiębiorstwa? Spółce grozi upadłość?