Prawo restrukturyzacyjne i sanacja firm – Warszawa, 02 marca – relacja z wydarzenia

Prawo restrukturyzacyjne i sanacja firm

2 marca 2016 roku
Sala Kinowa (poziom -1, wejście A/D), Centrum Bankowo-Finansowego „Nowy Świat” S.A.
(ul. Nowy Świat 6/12, Warszawa)

Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych było organizatorem seminarium „Prawo restrukturyzacyjne i sanacja firm”, które odbyła się 2 marca 2016 roku w Centrum Bankowo-Finansowym „Nowy Świat” S.A. w Warszawie. Partnerami Merytorycznymi spotkania byli: DGA, Prof. Marek Wierzbowski i Partnerzy – Adwokaci i Radcowie Prawni oraz BDO.

Podczas spotkania zaproszeni eksperci omówili następujące zagadnienia:

  • Od kryzysu do otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego
  • Pre-pack, układ częściowy i nowe jakości dla przedsiębiorców
  • Odpowiedzialność karna członków zarządu i rady nadzorczej ‎wobec ryzyka niewypłacalności spółki po wejściu w życie prawa restrukturyzacyjnego, ochrona dłużnika w postępowaniu restrukturyzacyjnym
  • Sprawozdanie finansowe sygnałem o zagrożeniu niewypłacalnością
  • Pomoc publiczna i test prywatnego inwestora / wierzyciela

Wejście w życie ustawy Prawo restrukturyzacyjne 

Z dniem 1 stycznia 2016 r. weszła w życie ustawa Prawo restrukturyzacyjne oraz zmieniona ustawa Prawo upadłościowe. Nowe rozwiązania prawne są ukierunkowane na wsparcie przedsiębiorcy w sytuacjach kryzysowych i umożliwienie przeprowadzenia postępowań naprawczych. Celem seminarium jest przybliżenie idei, rozwiązań oraz praktycznych zastosowań przepisów ustawy Prawo restrukturyzacyjne, w szczególności dla przedsiębiorcy, który może występować zarówno w roli dłużnika, jak i wierzyciela. Nowe narzędzie jest szansą dla firm na wdrożenie zmian, porozumienie się z wierzycielami i w efekcie odzyskanie stabilnej sytuacji finansowej.

Prelegenci o nowym prawie

Prelegenci przedstawili kilka ważnych aspektów funkcjonowania nowego prawa, o których zarządy i właściciele firmy powinni bezwzględnie pamiętać. Jako pierwszy wystąpił Andrzej Głowacki, Prezes Zarządu DGA S.A. oraz licencjonowany doradca restrukturyzacyjny. Przedstawił kluczowe założenia nowej ustawy Prawo restrukturyzacyjne, oraz wyniki analizy dotychczas funkcjonującego prawa upadłościowego, wskazując jednocześnie na przyczyny jego niskiej skuteczności. Podczas prezentacji zostały również opisane poszczególne typy postępowań restrukturyzacyjnych. Jak stwierdził Andrzej Głowacki – kluczowy jest moment, w którym zarząd firmy podejmuje działania sanacyjne i jego umiejętność wczesnego rozpoznawania symptomów poważnego kryzysu.

Sędzia Cezary Zalewski, Przewodniczący Wydziału ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych Sądu Rejonowego w Warszawie przedstawił zagadnienia związane z układem częściowym oraz przygotowaną likwidacją (pre-pack). Wskazał również na fakt, iż nowe przepisy to nie tylko szansa na udaną restrukturyzację, ale również zagrożenie ich nadużycia. Powodem tego jest spora liberalność prawa funkcjonującego od 1 stycznia dająca sporą wolność jego uczestnikom, przede wszystkim dłużnikom. Dlatego też świadomość i wiedza o potencjalnych zagrożeniach może uchronić wierzycieli przed ich pokrzywdzeniem. Sędzia podsumował swoje wystąpienie przesłaniem do wszystkich interesariuszy postępowań restrukturyzacyjnych, szczególnie do obligatariuszy i akcjonariuszy: “bierność jest passe!”.

W kolejnym wystąpieniu dr Andre Helin zwrócił uwagę na słabości sprawozdań finansowych mogące niewystarczająco odzwierciedlać faktycznej sytuacji ekonomiczno – finansowej przedsiębiorstwa. Te wady to m.in. zbyt duża ilość danych historycznych, rozbieżność wartości księgowej z wartością rynkową czy też brak informacji nt. modelu biznesowego przedsiębiorstwa, w tym informacji o ryzykach operacyjnych czy krytycznych czynnikach wzrostu. Prezes BDO zaznaczył, że to właśnie sprawozdanie finansowe jest sygnałem zagrożenia niewypłacalnością przedsiębiorstwa i podjęcia decyzja o wszczęciu działań naprawczych.

Prof. Michał Królikowski reprezentujący Kancelarię Prawną Prof. Wierzbowski i Partnerzy przedstawił kilka case study ze swojej praktyki zawodowej uświadamiających odpowiedzialność karną członków zarządu oraz rad nadzorczych wobec ryzyka niewypłacalności przedsiębiorstwa.

Ostatnia zagadnienie poruszone podczas seminarium dotyczyło pomocy publicznej w aspekcie postępowań restrukturyzacyjnych. Mirosław Marek, Wiceprezes Zarządu DGA S.A., zwrócił uwagę na fakt, że restrukturyzacja przedsiębiorstwa może wiązać się z udzieleniem pomocy publicznej i co za tym idzie, może ona mieć istotny wpływ na prawną dopuszczalność przeprowadzenia restrukturyzacji oraz na przebieg tego procesu. Jak zaznaczył, W dotychczasowym stanie prawnym takich przepisów nie było w prawie krajowym, jednak konieczność uwzględnienia kwestii związanych z pomocą publiczną wynikała bezpośrednio z prawa wspólnotowego. Po wyjaśnieniu uczestnikom seminarium czym jest pomoc publiczna, Mirosław Marek przedstawił zagadnienia związane z testem pomocy publicznej, testem prywatnego inwestora / wierzyciela – w odniesieniu do ustawy Prawo restrukturyzacyjne.

Seminarium skierowane było do wszystkich spółek notowanych na warszawskim parkiecie, której przedstawiciele uczestniczyli osobiście na sali lub za pośrednictwem transmisji online.