Szkolenie „Nowe Prawo restrukturyzacyjne. Kluczowe zmiany dla firm”

Restrukturyzacja przedsiębiorstw – szkolenie

Serdecznie polecamy wszystkim osobom zainteresowanym tematem restrukturyzacji przedsiębiorstw szkolenie w Poznaniu i Warszawie organizowane przez Centrum Kreowania Liderów S.A. Patronem szkolenia jest Wielkopolskie Stowarzyszenie Syndyków, Likwidatorów, Nadzorców Sądowych i Zarządców.

Cel szkolenia:
Z dniem 1 stycznia 2016 r. wchodzi w życie ustawa Prawo restrukturyzacyjne oraz zmieniona ustawa Prawo upadłościowe. Nowe rozwiązania prawne są ukierunkowane na wsparcie przedsiębiorcy w sytuacjach kryzysowych i umożliwienie przeprowadzenia postępowań naprawczych. Celem szkolenia jest przybliżenie idei, rozwiązań oraz praktycznych zastosowań przepisów ustawy Prawo restrukturyzacyjne w szczególności dla przedsiębiorcy, który może występować zarówno w roli dłużnika jak i wierzyciela. Nowe narzędzie jest szansą dla dużych jak i małych firm, na wdrożenie zmian, porozumienia się z wierzycielami i w efekcie odzyskanie stabilnej sytuacji finansowej.

Adresaci Szkolenia:
Szkolenie skierowane jest do przedsiębiorców lub zarządów firm rozważających możliwość skorzystania z nowego Prawa restrukturyzacyjnego, a także do działów prawnych tych firm (w tym firm ubezpieczeniowych), do syndyków, zarządców i doradców oraz do przedstawicieli instytucji finansowych i funduszy inwestycyjnych.

Korzyści ze szkolenia:
Troje wybitnych wykładowców i praktyków przedstawi kluczowe aspekty ustawy Prawo restrukturyzacyjne istotne już wkrótce dla każdej firmy. Zostanie omówiona specyfika procedur naprawczych i sytuacje, w których przedsiębiorcy mogą z nich skorzystać. Dowiedzą się Państwo jak zareagować, gdy firma będzie zagrożona kryzysem, a jeśli jest aktualnie, to jak przygotować się, aby wniosek złożyć w pierwszych dniach stycznia 2016 r. Poznacie Państwo mechanizmy ochrony wierzycieli przedsiębiorców, którzy nie regulują wobec Was zobowiązań. Wykład dotyczący pomocy publicznej przybliży tematykę istotną w aspekcie wdrażania planów restrukturyzacyjnych. Zyskają Państwo wiedzę na temat działań, które można podjąć, aby zapobiec upadłości prowadzonej firmy. Uczestnicy otrzymają certyfikat poświadczający uczestnictwo w szkoleniu.

Metoda:
Prezentacje multimedialne wykładów wzbogacone przykładami. Ważnym elementem będzie odniesienie obecnego stanu prawnego do rozwiązań, które będą obowiązywały od 1 stycznia 2016 r.

Terminy i lokalizacje:
15 października 2015 – Poznań Hotel Mercure Centrum.
20 października 2015 – Warszawa Centrum Konferencyjne Golden Floor.

Program szkolenia:
9:45 – 10:00 Rejestracja uczestników
10:00 – 10:15 Wprowadzenie – Andrzej Głowacki
10:15 – 12:00
Cztery postępowania restrukturyzacyjne – szansa czy zagrożenie dla dłużnika i wierzyciela – prof. Anna Hrycaj, sędzia SO w Warszawie – Część I
– Cel Prawa restrukturyzacyjnego jako narzędzia służącego uniknięciu upadłości dłużnika
– Cztery procedury jako cztery drogi wyjścia z kryzysu
– Organy i uczestnicy postępowania restrukturyzacyjnego – wzajemne relacje, współdziałanie
– Zawarcie i zatwierdzenie układu
– Przebieg postępowania o zatwierdzenie układu
– Przebieg przyspieszonego postępowania układowego
– Przebieg postępowania układowego
– Postępowanie sanacyjne jako instrument głębokiej restrukturyzacji przedsiębiorstwa dłużnika
– Uproszczony wniosek o ogłoszenie upadłości
12:00 – 12:20Przerwa kawowa
12:20 – 13:15
Cztery postępowania restrukturyzacyjne – szansa czy zagrożenie dla dłużnika i wierzyciela – prof. Anna Hrycaj, sędzia SO w Warszawie – część II.
13.15 – 14.00
Pomoc publiczna i test prywatnego wierzyciela/inwestora – Mirosław Marek
– Definicja pomocy publicznej
– Ujęcie kwestii pomocy publicznej w ustawie Prawo restrukturyzacyjne
– Koncepcja testu prywatnego inwestora/wierzyciela
– Dopuszczalność pomocy publicznej w procesie postępowania restrukturyzacyjnego
14:00 – 14:30 Przerwa lunchowa
14:30 – 16:00
Wybrane aspekty nowych ustaw – Andrzej Głowacki
– Przygotowana likwidacja – Prawo upadłościowe
– Cele i czynniki procesu restrukturyzacji – ustawa a praktyka biznesowa
– Rola doradcy restrukturyzacyjnego w procesach naprawczych według zapisów Ustawy
– Praktyczne wskazówki dla przedsiębiorcy
16:00 Zakończenie szkolenia.

Prowadzący
dr hab. SSR Anna Hrycaj
Hrycaj gifSędzia, doktor habilitowany nauk prawnych, wykładowca Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury oraz aplikacji adwokackiej, radcowskiej i komorniczej.W latach 1999-2001 orzekała w Wydziale XVII Cywilnym do spraw egzekucyjnych Sądu Rejonowego w Poznaniu, od 2001 do 2013 w Wydziale XI ds. Upadłościowych i Naprawczych Sądu Rejonowego Poznań Stare-Miasto. Obecnie orzeka w XXVI Wydziale Gospodarczym Sądu Okręgowego w Warszawie.W latach 2010 – 2011 członek państwowej Komisji Egzaminacyjnej powołanej przez Ministra Sprawiedliwości dla osób, które ubiegają się o licencję syndyka.W 2012r. ekspert Komisji Europejskiej do spraw nowelizacji europejskiego prawa upadłościowego.Od 2013r. Przewodnicząca Zespołu powołanego przez Ministra Sprawiedliwości do przygotowania projektu ustawy – Prawo restrukturyzacyjne oraz nowelizacji prawa upadłościowego. Współautorka ustawy – Prawo restrukturyzacyjne i przedstawiciel Ministerstwa Sprawiedliwości na etapie prac legislacyjnych w Sejmie i Senacie.Autorka i współautorka szeregu publikacji dotyczących postępowania upadłościowego, m.in.: „Syndyk masy upadłości”, „Wzory pism i orzeczeń w postępowaniu upadłościowym i naprawczym”, „Europejskie prawo upadłościowe”.Członek sekcji prawa upadłościowego Instytutu Allerhanda, Judicial Wing of Insol Europe oraz International Insolvency Institute.
Mirosław Marek
Absolwent Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie oraz Krajowej Szkoły Administracji Publicznej. Doświadczony trener i ekspert w zakresie pomocy publicznej, funduszy europejskich oraz wspierania rozwoju przedsiębiorczości. Posiada wieloletnie doświadczenie jako reprezentant Skarbu Państwa w Radach Nadzorczych spółek prawa handlowego. W latach 1993-1996 odpowiedzialny za problematykę reprywatyzacji w Ministerstwie Przekształceń Własnościowych. W latach 1997 – 2002 Dyrektor Departamentu Rzemiosła, Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Ministerstwie Gospodarki.W latach 2002 – 2006 Prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.Jako Wiceprezes Zarządu DGA od 2007 roku, koordynuje projekty inwestycyjne oraz badawcze dla podmiotów publicznych i prywatnych, w tym przy również przy pozyskaniu wsparcia środków z Unii Europejskiej. Jest ekspertem w dziedzinie pomocy publicznej.Autor poradnika dla administracji publicznej pn.: Pomoc publiczna w programach operacyjnych 2007-2013” (2008r.), współautor publikacji pn. „Dopuszczalność pomocy publicznej. Uregulowania wspólnotowe i krajowe” (2009 r.) wydanej przez Wydawnictwo BECK.
Andrzej Głowacki
Posiada wykształcenie wyższe, jest absolwentem Wydziału Planowania i Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Poznaniu i Wydziału Elektrycznego Politechniki Poznańskiej (kierunek informatyka). Ukończył studia podyplomowe na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu – Analiza finansowa w samodzielnym przedsiębiorstwie. W marcu 2013r. uzyskał licencję uprawniającą do wykonywania zawodu syndyka. Swoje kompetencje poszerza również podczas studiów na Akademii Strategicznego Przywództwa organizowanej przez CIMI oraz Harvard Business School.Pełni funkcję Prezesa Zarządu Spółki DGA S.A. od maja 1995; prowadzi także działalność gospodarczą pod firmą Doradztwo Gospodarcze Andrzej Głowacki.Od 2012 roku pełnię funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej DGA Kancelaria S.A. (dawniej: DGA Centrum Sanacji Firm S.A.). Jest również Przewodniczącym Rady Wielkopolskiej Izby Przemysłowo – Handlowej w Poznaniu. Andrzej Głowacki występował jako moderator paneli podczas obrad Forum Gospodarczego Aglomeracji Poznańskiej oraz Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach. Pracował również przy realizacji projektu medialnego pod nazwą „Akcelerator Pulsu Biznesu”, w którym wybrane podmioty znajdujące się w trudnej sytuacji uzyskały doradztwo w zakresie restrukturyzacji przedsiębiorstwa. Andrzej Głowacki ma na swoim koncie wiele publikacji m.in. w „Głosie Biznesu”, na blogu na portalu www.natemat.pl felietonów o tematyce związanej z restrukturyzacją przedsiębiorstw oraz upadłości, m.in. „Optymizm przedsiębiorców u progu lata 2015” (06.2015), „Prawo restrukturyzacyjne” (05.2015),”Depresja przedsiębiorcy” (06.2014), „Dlaczego polskie firmy nie upadają” (07.2013),”Upadajmy z klasą” (04.2013).